Förordning (1989:263) om särskild hastighetsbegränsning

SFS nr
1989:263
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-05-11

1 § Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som
motsvarande beteckningar i vägtrafikkungörelsen (1972:603).

2 § Ett motordrivet fordon får inte föras på väg med högre hastighet än
90 kilometer i timmen. Detta gäller även om hastigheten inte är utmärkt
med vägmärken.

Förbudet gäller inte fordon när de används vid brådskande utryckning för
räddningstjänst eller av polis- eller tullpersonal, personal vid
kustbevakningen, läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller
veterinärer i brådskande yrkesutövning.

3 § Den som bryter mot 2 § skall dömas till böter, högst ettusen kronor.
Detta gäller dock inte om straff kan ådömas enligt brottsbalken eller
lagen (1951:649) om straff för vissa trafikkbrott.

4 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
trafiksäkerhetsverket efter samråd med rikspolisstyrelsen och vägverket.