/r1/ Förordning (1989:265) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;

SFS nr
1989:265
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS1990:203
Upphävd
1990-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1990:83

Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ta ut avgifter med nedan angivna
belopp för förrättningar som utförs av bolaget.

————————————————————————
Förrättningar Avgift kronor
————————
Fullständig Efter-
kontroll kontroll
________________________________________________________________________
Typbesiktning av

a) personbilar, lastbilar, bussar eller
terrängvagnar med en totalvikt av högst
3 500 kilogram

1. en grundmodell 8 750

2. en variant av en vid typbesiktning
godkänd grundmodell med samma motorutförande
och samma huvudtyp av karosseri som
grundmodellen men med annan utrustning 4 380

3. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast i
fråga om däckdimensioner 1 460

b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram

1. en grundmodell 14 600

2. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast
i fråga om däckdimensioner 1 460

c) motorcyklar eller terrängskotrar 6 000

d) husvagnar

1. en grundmodell 8 750

2. en variant av en vid typbesiktning godkänd
grundmodell med samma huvudtyp av karosseri
som grundmodellen men med annan utrustning 3 570

3. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast genom
att kopplingsanordningen är avsedd för en annan
kulstorlek 1 460

4. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast i
fråga om däckdimensioner 1 460

e) andra släpvagnar med bromsutrustning och
med en totalvikt av högst 3 500 kilogram

1. en grundmodell 4 380

2. en variant av en vid typbesiktning
godkänd grundmodell med samma huvudtyp
av karosseri som grundmodellen men med
fällbar framläm eller huv över godsutrymmet 2 230

3. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast
genom att kopplingsanordningen är avsedd
för en annan kulstorlek 1 460

4. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast
i fråga om däckdimensioner 1 460

f) andra släpvagnar med bromsutrustning
och med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram

1. en grundmodell 8 750

2. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast
i fråga om däckdimensioner 1 460

g) släpvagnar utan bromsutrustning,
släpslädar eller terrängsläp

1. en grundmodell 2 230

2. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell endast
i fråga om kopplingsanordningen 1 460

h) mopeder 8 300

Prövning av frågor om godkännande av
fordon enligt bilavgasförordningen (1987:586)

a) prövning av ansökan jämte en provning
för en motorfamilj som enligt sökandens
uppgift i ansökan om certifiering beräknas
få en försäljningsvolym om högst 200 bilar 13 370

b) prövning av ansökan jämte en provning
för en motorfamilj som enligt sökandens
uppgift i ansökan om certifiering beräknas
få en försäljningsvolym överstigande 200 bilar

1. grundavgift 13 370

2. tilläggsavgift per bil för den del av
den beräknade försäljningsvolymen

— som överstiger 200 men inte 1000 bilar 14

— som överstiger 1 000 men inte 5 000 bilar 10

— som överstiger 5000 bilar 6

c) för varje ytterligare provning 2 100

d) prövning av frågan om certifiering av
eftermonterad avgasrening (A 90) 5 300

e) särskild kontroll inklusive fullständigt
avgasprov enligt A 40 8 300
Förordning (1990:83).

Registreringsbesiktning av

a) personbilar, traktorer (ombyggda bilar),
sådana lastbilar, bussar eller terrängvagnar med
en totalvikt av högst 3 500 kilogram och

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 370

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp i
ett typintyg 255

b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
med en totalvikt av 3 501–7 000 kilogram

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 465

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 410

c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
med en totalvikt av mer än 7 000 kilogram
och högst två axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 530

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 490

d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
med en totalvikt av mer än 7 000 kilogram
och tre eller flera axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 600

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 560

e) motorcyklar eller terrängskotrar 240

f) husvagnar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 330

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 220

g) andra släpvagnar, släpslädar eller
terrängsläp med en totalvikt av högst
3 500 kilogram

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 230

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 220

h) andra släpvagnar, släpslädar eller
terrängsläp med en totalvikt av mer än
3 500 kilogram och högst två axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 470

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 410

i) andra släpvagnar, släpslädar eller
terrängsläp med en totalvikt av mer än
3 500 kilogram och tre eller flera axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 540

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits upp
i ett typintyg 480

j) amatörbyggda fordon

tilläggsavgifter till a) och e) ovan 165

k) ombyggda fordon

tilläggsavgifter till a) och e) ovan 100

l) bilar som avses bli godkända för
persontransporter i beställningstrafik med
lättare fordon

tilläggsavgifter till a) ovan 100

m) bilar med bostadsinredning och gasolanläggning

tilläggsavgifter till a), b), c) och d) ovan 100

Exportvagnsbesiktning 370

Kontrollbesiktning av

a) personbilar eller traktorer
(ombyggda bilar) 155 80

b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram 155 80

c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
som har en totalvikt av 3 501–7 000
kilogram 220 110

d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
som har en totalvikt av mer än 7 000
kilogram och högst två axlar 300 150

e) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
som har en totalvikt av mer än
7 000 kilogram och tre eller flera axlar 360 180

f) motorcyklar, mopeder eller terrängskotrar 120 60

g) husvagnar 125 65

h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp

1. med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 110 55

2. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram
och högst två axlar 190 95

3. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram
och tre eller flera axlar 250 125

Kopplingsbesiktning

a) om den företas i samband med en registrerings-
eller kontrollbesiktning 110

b) i andra fall 215

Besiktning av kilometerräknarapparatur som
innefattar

a) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn
och som företas i samband med någon annan
besiktning 150

b) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn
i övriga fall 170

c) en annan kontroll i samband med någon
annan besiktning 60

d) en annan kontroll i övriga fall 80 60

Mopedbesiktning 240

Lämplighetsbesiktning av fordon som avses i
70 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595)

a) om besiktningen företas i samband med en
registrerings- eller kontrollbesiktning 90

b) i övriga fall 120

Besiktning av fordonsmonterade kranar utom
vajerspel eller personkorgar

a) första besiktning

1. om den företas i samband med en annan
besiktning 365

2. i övriga fall 390

b) återkommande besiktning

1. om den företas i samband med en annan
besiktning 255

2. i övriga fall 270

Besiktning av vajerspel 135

Besiktning av personkorgar 135

Besiktning av vinschar 135

Besiktning för viss internationell
godsbefordran på väg under tullförsegling
(TIR-besiktning)

a) typbesiktning 3 670

b) första besiktning 480

c) återkommande besiktning 425

Besiktning för befordran av farligt gods
på väg (ADR- respektive ADR-S-besiktning)

a) första besiktning

1. grundavgift 490

2. avgift för varje ämnesklass
som besiktningen avser 270

b) återkommande besiktning 490

Besiktning för internationell befordran av
lättfördärvliga livsmedel (ATP-besiktning)

a) första besiktning 2 900

b) återkommande besiktning 2 180

Särskild besiktning föreskriven av
trafiksäkerhetsverket eller en länsstyrelse
i ett dispensärende 450

Plombering av en taxameters fastsättning
i ett fordon 135

Utfärdande av ett intyg enligt 34 §
bilregisterkungörelsen (1972:599) 25

För förrättning som inte utförs vid bilprovningsstation får avgifter i
stället för vad som angetts ovan i denna förordning tas ut med högst 375
kronor per timme.

Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad
kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen (1972:595). I
fråga om besiktning av kilometerräknarapparatur avses med efterkontroll
en besiktning som sker inom en månad från den närmast föregående
besiktningen av apparaturen.

Om annan kontrollbesiktning än efterkontroll av fordon, vars
inställelsetermin består av fem månader, görs efter utgången av
inställelseterminens tredje månad, får avgiften höjas till följande
belopp:

a) För personbilar och för lastbilar eller bussar som har en totalvikt
av högst 3 500 kilogram, till 200 kronor,

b) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av 3 501–7 000
kilogram, till 260 kronor,

c) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000
kilogram och högst två axlar, till 340 kronor, och

d) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000
kilogram och tre eller flera axlar, till 400 kronor.

För förrättning som på kunds begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
får Aktiebolaget Svensk Bilprovning fastställa avgift.