Förordning (1989:270) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

SFS nr
1989:270
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1989-05-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:81
Upphävd
1996-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:187

Uppgifter

1 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är central
förvaltningsmyndighet för teknisk kontroll och mätteknik samt frågor
i övrigt om bedömning av överensstämmelse.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är nationellt organ
för ackreditering enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll och
är samord nings- och kontaktorgan för svensk marknadskontroll.
Förordning (1995:187).

2 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall särskilt

1. verka som ett nationellt forum för samverkan i frågor om teknisk
kontroll, mätteknik och bedömning av överensstämmelse i övrigt,

2. lämna råd till berörda myndigheter och organisationer i frågor om
teknisk kontroll, mätteknik och bedömning av överensstämmelse i
övrigt.

3. främja och utveckla det nationella systemet för ackreditering med
särskilt beaktande av den internationella utvecklingen,

4. främja och utveckla en effektiv organisation för mätning,

5. fördela medel till riksmätplatserna och redovisa kostnaderna för
deras verksamhet,

6. meddela föreskrifter enligt bemyndiganden i förordningen (1993:1065)
om teknisk kontroll och förordningen (1993:1066) om
måttenheter, mätningar och mätdon samt vid behov allmänna råd för
tillämpning av föreskrifterna,

7. utöva tillsyn enligt bemyndiganden i lagen (1992:1119) om
teknisk kontroll och förordningen (1993:1066) om måttenheter,
mätningar och mätdon,

8. vara GLP-myndighet inom området kemiska produkter enligt
förordningen (1991:93) om införande av OECD: s principer om god
laboratoriesed,

9. vara central förvaltningsmyndighet för frågor om
ädelmetallarbeten,

10. i sin roll som samordnings- och kontaktorgan för
marknadskontroll samverka med berörda myndigheter vid planering och
genomförande av sådan kontroll,

11. bevaka och aktivt delta i internationellt samarbete inom
ansvarsområdet.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall vid
fullgörandet av sina uppgifter i behövlig omfattning ha ett nära
samarbete med berörda myndigheter och organ. Förordning (1995:187).

3 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall varje år före den
1 december lämna en berättelse till regeringen om verksamheten under det
senaste budgetåret. Förordning (1995:187).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (1995:187).

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontoll ledning

5 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls generaldirektör är
chef för myndigheten. Förordning (1995:187).

Styrelsen

6 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls styrelse består av högst
tio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens
ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:187).

Organisation

7 § Inom Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll finns avdelningar
och enheter med de uppgifter styrelsen särskilt anger. I en
avdelning kan ingå flera enheter.

Varje avdelning och enhet leds av en chef. Förordning (1995:187).

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (1995:187).

Personalansvarsnämnden

9 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls personalansvarsnämnd
består förutom av generaldirektören och personalföreträdarna av
avdelnings- och enhetscheferna. Generaldirektören är nämndens
ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:187).

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta om förslag till regeringen om utseende av
riksprovplatser och riksmätplatser samt om Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontrolls verksamhetsberättelse.

Styrelsen får överlåta åt generaldirektören att besluta om föreskrifter
av mindre vikt och utan principiell betydelse. Förordning (1995:187).

Tekniska kommittéer

11 § Vid styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll finns de tekniska
kommittéer med rådgivande uppgifter i tekniska frågor som styrelsen
för ackreditering och teknisk kontroll bestämmer. Förordning (1995:187).

Tjänstetillsättning m. m.

12 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd
tid.

Andra tjänster tillsätts av Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll. Förordning (1995:187).

13 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

14 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

15 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll utser ledamöter i de
tekniska kommittéerna. Förordning (1995:187).

16 § har upphävts genom förordning (1993:817).

Övergångsbestämmelser

1989:270

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989 då förordningen
(1983:695) med instruktion för statens mät- och provråd skall upphöra
att gälla.

Bestämmelserna i 3 § tillämpas första gången år 1990.