Förordning (1989:272) med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

SFS nr
1989:272
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:975
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:231

Uppgifter

1 § Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund har till uppgift
att pröva frågor om statsbidrag enligt förordningen (1989:271) om
statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan.

Sammansättning

2 § Nämnden består av företrädare för varje trossamfund och grupp av
församlingar eller trossamfund som anges i 3 § förordningen (1989:271)
om statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan. En av
ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

För varje ledamot finns en personlig ersättare.

3 § Ledamöterna och deras ersättare förordnas efter förslag av de
trossamfund och grupper av församlingar eller trossamfund som skall vara
företrädda i nämnden.

Organisation

4 § Hos nämnden finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter,

31 § om myndighetens beslut och

35 § om överklagande. Förordning (1996:231).

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:231).

Ärendenas handläggning

7 § Samarbetsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till en eller flera ledamöter eller till någon som tjänstgör hos nämnden
att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
nämnden.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 §
inte behöver föredras.

Förordnanden

10 § Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid.

11 § Ordföranden och vice ordföranden utses av nämnden för en bestämd
tid.

12 § Sekreteraren utses av nämnden.