Förordning (1989:281) om Jordfonden

SFS nr
1989:281
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1989-05-11
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:737

1 § Jordfonden förvaltas av statens jordbruksverk. På fonden bokförs
kostnaderna för länsstyrelsernas förvärv, överlåtelser och förvaltning
av fastigheter (jordfondsfastigheter) samt köpeskillingarna för försålda
jordfondsfastigheter. Förordning (1990:479).

2 § Jordfondsfastigheterna skall användas främst för att främja en från
allmän synpunkt lämplig utveckling av företag inom jordbruket,
skogsbruket och trädgårdsnäringen. Fastigheterna skall också användas
för att främja bosättning och sysselsättning i glesbygd. Förordning
(1991:737).

3 § En jordfondsfastighet skall avyttras så snart ändamålet med
förvärvet kan tillgodoses. Länsstyrelsen skall utreda de möjligheter som
finns att använda fastigheten om dessa inte är helt klarlagda vid köpet.
Detta gäller också om det ursprungliga ändamålet med förvärvet inte
längre är aktuellt.

4 § Jordfondsfastigheterna skall i avvaktan på försäljning förvaltas så
rationellt som möjligt med hänsyn till omständigheterna.

5 § Frågor om förvärv och överlåtelser samt förvaltning av
jordfondsfastigheter prövas av jordbruksverket eller efter
jordbruksverkets bemyndigande av länsstyrelsen. Förordning (1991:737).

6 § Beslut i jordfondsärenden får inte överklagas.

7 § För att täcka en del av kostnaderna för administrationen av
jordfonden får länsstyrelsen ta ut en särskild avgift av köpare av
jordfondsfastigheter. Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om
avgiftens storlek.

Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får beslutas av
statens jordbruksverk. Förordning (1990:479).