/r1/ Lag (1989:285) med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1990;

SFS nr
1989:285
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1989-05-18
Ändring införd
t.o.m. SFS1989:910

1 § För år 1990 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1988:786) om
bostadsbidrag med de avvikelser som följer av denna lag. Lag (1989:910).

2 § Den som vid utgången av år 1989 uppbär bostadsbidrag har rätt att
utan föregående ansökan få bidrag för varje månad under år 1990 med
samma belopp som för december 1989. Bidragsbeloppet skall dock omprövas.

1. i fråga om bidrag till barnfamiljer, om något sådant förhållande
inträffar som avses i 28 § lagen (1988:786) om bostadsbidrag eller om
familjens inkomster av förvärvsarbete har ökat väsentligt i förhållande
till motsvarande inkomster enligt 1988 års taxering till statlig
inkomstskatt och det står klart att inkomstökningen kommer att bestå
under år 1990 och

2. i fråga om bidrag till hushåll utan barn, under de förutsättningar
som anges i 29 § samma lag.

Den upplysningsskyldighet som föreskrivs i 27 § lagen om bostadsbidrag
gäller även sådana ändringar av inkomst som avses i första stycket 1.
Lag (1989:910).

3 § I fråga om bostadsbidrag för år 1990 i andra fall än som avses i 2
§, skall bidraget bestämmas med utgångspunkt från den bidragsgrundande
inkomst som kan beräknas med ledning av 1988 års taxering till statlig
inkomstskatt. Beslut om bostadsbidrag till barnfamiljer skall dock
omprövas, förutom i fall som avses i 28 § lagen (1988:786) om
bostadsbidrag, om familjens inkomster av förvärvsarbete har ökat
väsentligt i förhållande till motsvarande inkomster enligt 1988 års
taxering till statlig inkomstskatt och det står klart att
inkomstökningen kommer att bestå under år 1990.

Den upplysningsskyldighet som föreskrivs i 27 § lagen om bostadsbidrag
gäller även sådana ändringar av inkomst som avses i första stycket andra
meningen. Lag (1989:910).

4 § Närmare föreskrifter i fråga om den bidragsgrundande inkomsten och
ansökningsförfarandet meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

Övergångsbestämmelser

1989:910

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Omprövning av bidrag på
grund av väsentlig inkomstökning får dock inte göras i fråga om sådana
bidrag som avser tid före den 1 april 1990.