Förordning (1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler

SFS nr
1989:288
Departement/myndighet
Civildepartementet FOLK
Utfärdad
1989-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1593
Upphävd
1997-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1273

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas statligt stöd till sådana
allmänna samlingslokaler som behövs för det offentliga livet och de
kulturella strävandena inom orten. Stödet lämnas i form av bidrag.
Förordning (1995:1005).

2 § Boverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning.
Förordning (1993:1273).

Bidrag

3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel för

1. köp eller nybyggnad av sådana samlingslokaler som tillgodoser
föreningslivets behov av utrymmen för möten, studieverksamhet,
kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon
annan liknande verksamhet,

2. ombyggnad och standardhöjande reparationer av sådana
samlingslokaler som anges i 1, om inte åtgärderna endast är av ringa
omfattning,

3. handikappanpassning som utförs utan samband med en åtgärd enligt
2. Förordning (1995:1005).

4 § Bidrag lämnas till sådana aktiebolag, stiftelser eller
föreningar som är fristående från kommuner och kommunala företag och

1. som arbetar utan vinstsyfte eller

2. som arbetar med vinstsyfte, om

a) lokalen upplåts med nyttjanderätt till ett aktiebolag, en
förening eller en stiftelse som är fristående i förhållande från
kommuner och kommunala företag och som arbetar utan vinstsyfte,

b) upplåtelsen avser en tid av minst 25 år, och

c) upplåtelsen sker på sådana villkor att förmånen av bidraget
kommer nyttjanderättshavaren till godo.

5 § För bidrag krävs det vidare att

1. det finns ett varaktigt behov av lokalen,

2. det finns ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta
lokalen,

3. lokalen kommer att fylla skäliga krav på god standard,

4. lokalen har eller kan förväntas få en allsidig användning,

5. lokalen kommer att hållas tillgänglig för varje organisation
eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och
att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor.

Vid bedömningen av frågan om det finns behov av lokalen skall
särskild hänsyn tas till innehållet i en kommunal
lokalförsörjningsplan. Förordning (1995:1005).

6 § Bidrag för ett ny- eller ombyggnadsprojekt som har påbörjats när
Boverket prövar ansökan om bidrag, lämnas endast om sökanden har haft
synnerliga skäl för att påbörja arbetena.

Om sökanden begär det, skall Boverket ge förhandsbesked om huruvida
det finns synnerliga skäl för att påbörja arbetena före
bidragsbeslut. Förordning (1993:1273).

7 § Bidrag för sådana åtgärder som avses i 3 § 1 och 2 lämnas på
grundval av ett bidragsunderlag som skall motsvara den kostnad som är
skälig med hänsyn till projektets art och omfattning. I
bidragsunderlaget får det även räknas in kostnader för

1. utrymmen för ungdomsverksamhet, om de inryms i samma byggnad,

2. utrymmen för samlingslokalens skötsel och

3. konstnärlig utsmyckning eller gestalning.

För särskilt angelägna projekt får det i bidragsunderlaget även
räknas in kostnader för anskaffning av inventarier med ett belopp som
motsvarar högst 20 procent av bidragsunderlaget, till den del det
inte överstiger 500 000 kronor, och högst 10 procent av
bidragsunderlaget därutöver. Det sammanlagda beloppet för inventarier
som ingår i bidragsunderlaget får dock inte överstiga 800 000 kronor.

8 § Bidrag till en samlingslokalanläggning lämnas enligt följande.

Anläggningens area (inkl. Bidragets storlek
utrymmen som avses i
7 § första stycket 1 och 2)

1. Högst 1 000 kvadratmeter högst 50 procent av
bidragsunderlaget

2. Högst 2 000 kvadratmeter högst 50 procent av
bidragsunderlaget
för de första 1 000
kvadratmeterna; högst 30
procent av bidragsunderlaget för
arean därutöver

Vid beräkningen av bidragets storlek skall bidragsunderlaget
fördelas proportionellt efter hela lokalarean.

Närmare föreskrifter om beräkning av areor och bidragsunderlaget får
meddelas av Boverket. Förordning (1995:1005).

9 § För bidrag enligt 8 § krävs det att kommunen lämnar bidrag med
ett belopp som motsvarar minst 30 procent av det bidragsunderlag som
berättigar till det statliga bidraget enligt 8 §.

10 § För en sådan handikappanpassning av en samlingslokal som utförs
utan samband med andra bidragsberättigade åtgärder lämnas bidrag till
hela kostnaden för åtgärderna.

Ett sådant bidrag till en och samma samlingslokal får lämnas med
sammanlagt högst 165 000 kronor, om inte regeringen medger något
annat. För den del av kostnaden som inte täcks av detta bidrag lämnas
bidrag enligt 8 och 9 §§. Förordning (1992:623).

11 § har upphävts genom förordning (1995:1005).

12 § har upphävts genom förordning (1995:1005).

Förfarandet i bidragsärenden

13 § Ansökan om bidrag skall lämnas till Boverket. Sådana uppgifter
i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder
och samvete.

Ytterligare föreskrifter om ansökan får meddelas av Boverket.
Förordning (1995:1005).

14 § Om en ansökan avser bidrag till ett byggnadsprojekt skall
sökanden förbinda sig att

1. utföra projektet inom den tid som Boverket bestämmer,

2. iaktta de bestämmelser om projektets utförande i övrigt som
verket meddelar,

3. lämna verket en fullständig redovisning av kostnaderna för
projektet, om verket begär det, samt

4. hålla byggnaden tillgänglig för sådan besiktning som avses i
18 §. Förordning (1993:1273).

15 § Den som avser att ansöka om bidrag för köp, nybyggnad eller
ombyggnad av en samlingslokal skall, innan ansökan lämnas till
Boverket, lämna in en redogörelse för hur kraven i 5 § uppfylls.
Verket beslutar i frågan om förutsättningarna i 5 § är uppfyllda och
om redogörelsen kan läggas till grund för fortsatt projektering.

I fråga om mindre ombyggnader får Boverket bestämma att en
redogörelse enligt första stycket inte behöver lämnas. Förordning
(1995:1005).

16 § Om Boverket avser att lämna bidrag till ett ny- eller
ombyggnadsdprojekt, skall verket meddela ett preliminärt beslut.
Detta gäller dock inte i fråga om mindre byggnadsprojekt. Boverket
får meddela närmare föreskrifter om vad som är mindre projekt.

I det preliminära beslutet skall verket ange med vilket belopp samt
under vilka förutsättningar bidrag kan komma att lämnas. Förordning
(1993:1273).

17 § När stöd beviljas i andra fall än sådana som avses i 16 § skall
endast ett beslut meddelas.

18 § När ett byggnadsprojekt har färdigställts skall byggnaden
besiktas. Besiktning sker på sökandens bekostnad genom besiktningsmän
som Boverket utser.

Ytterligare föreskrifter om besiktningen får meddelas av Boverket.
Förordning (1995:1005).

19 § Om preliminärt beslut har meddelats, skall sökanden ansöka om
slutligt beslut senast den dag som verket bestämmer. Bestämmelserna i
13 § gäller även i fråga om en sådan ansökan. Görs inte ansökan inom
den tid som verket har bestämt, får verket återkalla det preliminära
beslutet.

Slutligt beslut om bidrag får meddelas endast om byggnadsprojektet
har utförts enligt förutsättningarna i det preliminära beslutet. Har
projektet inte färdigställts i sin helhet, får slutligt beslut
meddelas, om enbart mindre arbeten återstår och dessa med hänsyn till
klimatet eller av någon annan anledning inte lämpligen kan utföras i
samband med de övriga arbetena.

20 § Utbetalning av bidrag sker efter ansökan från den som har
beviljats bidraget. Ansökan skall göras senast den dag som Boverket
bestämmer. Bestämmelserna i 13 § gäller även i fråga om sådan
ansökan. Görs inte ansökan inom den tid som verket har bestämt eller
om de förutsättningar som låg till grund för bidragsbeslutet inte
längre föreligger, får verket återkalla bidragsbeslutet. Förordning
(1995:1005).

21 § Sedan ett bidrag betalats ut får Boverket besluta om
återbetalning av bidraget helt eller delvis endast om

1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har
förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för
högt belopp, eller

2. bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för
högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller

3. äganderätten eller nyttjanderätten till samlingslokalen utan
medgivande av Boverket övergår till någon annan innan 25 år förflutit
från den dag då bidraget betalades ut. Förordning (1995:1005).

22 § Boverkets beslut i frågor enligt denna förordning får
överklagas hos regeringen. Förordning (1993:1273).

Övergångsbestämmelser

1989:288

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då förordningen
(1987:315) om stöd till allmänna samlingslokaler skall upphöra att
gälla.

Den upphävda förordningen tillämpas dock fortfarande i ärenden i
vilka preliminärt beslut om bidrag har meddelats före den 1 juli
1989.