Förordning (1989:29) om säkerhetsanalyser av statliga myndigheters ADB-system

SFS nr
1989:29
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1989-02-02

1 § Denna förordning tillämpas på myndigheter under regeringen som
använder automatisk databehandling (ADB).

Förordningen tillämpas dock inte på statsrådsberedningen, departementen
och regeringskansliets förvaltningskontor.

2 § Myndigheterna skall göra säkerhetsanalyser av de ADB-system som är
av väsentlig betydelse för egen eller andras verksamhet.

I analyserna skall riskerna för störningar i ADB-systemen identifieras
och värderas.

För analysarbetet får myndigheterna stöd av statskontoret.

3 § Myndigheterna skall i anslutning till sina analyser utarbeta en plan
för de säkerhetshöjande åtgärder som kan behövas.

4 § Myndigheterna skall före utgången av år 1990 till statskontoret
redovisa analysresultaten och de åtgärder som har genomförts eller
planerats med anledning av analyserna.

Försvarsmaktens myndigheter samt försvarets forskningsanstalt skall i
stället redovisa till överbefälhavaren.