Karantänslag (1989:290)

SFS nr
1989:290
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1570
Upphävd
2007-06-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:878

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns vissa bestämmelser till skydd mot att
karantänssjukdomar förs in i landet eller sprids till utlandet
genom land-, luft- eller sjötrafik.

Regeringen får meddela bestämmelser, som avviker från denna
lag, om det behövs med hänsyn till överenskommelse med Danmark,
Finland eller Norge. Lag (2004:181).

2 § Med karantänssjukdom avses i denna lag gula febern, kolera,
pest samt de sjukdomar på vilka bestämmelserna om
samhällsfarliga sjukdomar i smittskyddslagen (2004:168) är
tillämpliga. Lag (2004:878).

Ansvarsfördelning och organisatoriska bestämmelser

3 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för att sanitära
åtgärder vidtas beträffande laster, bagage och annat gods,
transportmedel och djur. För andra smittskyddsåtgärder enligt
denna lag svarar smittskyddsläkaren.

Om den som berörs av en smittskyddsåtgärd motsätter sig
åtgärden, får den vidtas endast om den har stöd i
smittskyddslagen (2004:168) eller någon annan lag.
Lag (2004:181).

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall efter
samråd med de berörda landstingskommunerna och kommunerna föreskriva att
vissa hamnar och flygplatser skall vara karantänshamnar respektive
karantänsflygplatser.

5 § Landstingskommunen och kommunen skall svara för att karantänshamnar
och karantänsflygplatser har tillgång till den personal och den
utrustning som behövs för kontroll av trafiken så att karantänssjukdomar
inte förs in i landet eller sprids till utlandet.

6 § Smittskyddsläkaren skall samordna smittskyddskontrollen vid
karantänshamnar och karantänsflygplatser.

Smittskyddsläkaren, eller den läkare som han överlåter uppgiften åt,
skall vid behov utföra läkarundersökning och vaccination samt utfärda
ett skriftligt intyg om åtgärden, om den som berörs av åtgärden begär
det.

Smittskyddsläkaren skall biträda miljö- och hälsoskyddsnämnden i dess
uppgifter enligt denna lag.

7 § Om ett område utom eller inom landet är att betrakta som smittat av
en karantänssjukdom enligt de internationella hälsovårdsbestämmelserna
och det finns risk för att sjukdomen förs in i landet eller härifrån
sprids till utlandet, skall socialstyrelsen förklara området smittat av
sjukdomen. Området skall anses som smittat till dess socialstyrelsen
förklarar området fritt från smitta.

Allmänna bestämmelser om sanitära åtgärder

8 § Sanitära åtgärder som avses i denna lag skall utföras utan dröjsmål
och på ett sådant sätt att de inte vållar onödigt obehag, fara för
någons hälsa, skada på transportmedel eller brandfara.

När sanitära åtgärder utförs beträffande last, bagage och annat gods
skall de försiktighetsmått vidtas som behövs för att förhindra skada på
godset.

Om miljö- och hälsoskyddsnämnden har vidtagit en sanitär åtgärd skall
nämnden utfärda ett skriftligt intyg om åtgärden, om den som berörs av
åtgärden begär det.

Åtgärder vid ankomst

9 § Innan ett fartyg anlöper första svenska hamn eller senast vid
ankomsten till hamnen skall befälhavaren på fartyget lämna uppgift om
hälsotillståndet ombord till Tullverket

1. om befälhavaren har anledning anta att smitta av en karantänssjukdom
kan finnas ombord,

2. om fartyget kommer från en hamn i ett område som har förklarats
smittat av en karantänssjukdom och ankomsten sker inom inkubationstiden
för sjukdomen,

3. om det ombord på fartyget finns en person som har vistats inom ett
smittförklarat område under sådan tid att inkubationstiden för sjukdomen
inte har gått ut vid fartygets ankomst till svensk hamn.

När Tullverket har fått en sådan uppgift som avses i första
stycket, skall verket omedelbart underrätta smittskyddsläkaren om
innehållet. Lag (1999:417).

10 § Ett fartyg får inte av smittskyddsskäl vägras tillträde till hamn.

11 § Om miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreskrivit en sanitär åtgärd
beträffande ett fartyg och befälhavaren på fartyget motsätter sig
åtgärden, får åtgärden inte vidtas om fartyget omedelbart fortsätter sin
resa. Fartyget får dock inte anlöpa någon annan hamn här i landet.
Fartyget skall tillåtas inta bränsle, vatten och andra förnödenheter som
det behöver, under förutsättning att det kan ske utan risk för
smittspridning.

12 § Vad som sägs i 9–11 §§ om fartyg och hamnar skall gälla också
luftfartyg respektive flygplatser.

Om ett luftfartyg vid ankomsten till landet landar på någon annan plats
än en karantänsflygplats och uppgift skall lämnas om hälsotillståndet
ombord enligt 9 §, skall befälhavaren genast underrätta
smittskyddsläkaren, miljö- och hälsoskyddsnämnden eller någon annan
offentlig myndighet.

13 § Post, tidningar och trycksaker som inte är bagage får inte
underkastas sanitära åtgärder. En sådan åtgärd får dock vidtas
beträffande postpaket som kommer från ett kolerasmittat område och som
misstänks innehålla livsmedel. Om mottagaren motsätter sig åtgärden,
skall paketet återsändas till avsändaren.

Åtgärder vid avresa

14 § Den som på grund av en karantänssjukdom

1. har tagits in på sjukhus,

2. har isolerats enligt 5 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168),

3. har tillfälligt isolerats enligt 5 kap. 3 §
smittskyddslagen,

4. skall hållas i karantän enligt 3 kap. 9 § smittskyddslagen,
eller

5. har förbjudits att lämna avspärrat område enligt beslut om
avspärrning enligt 3 kap. 10 § smittskyddslagen får inte resa
ut ur landet. Smittskyddsläkaren skall vidta de åtgärder som
behövs för att hindra den smittade från att lämna landet.

I andra fall än som avses i första stycket får den som för
smitta av en karantänssjukdom inte vägras att lämna landet. Han
skall dock i god tid före avresan meddela den smittskyddsläkare
som underrättats om sjukdomsfallet enligt smittskyddslagen om
tidpunkten för avresan och målet för resan. Smittskyddsläkaren
skall underrätta hälsovårdsmyndigheten på ankomstorten om
avresan och andra omständigheter av betydelse för att förhindra
smittspridning. Lag (2004:878).

Råttbekämpning

15 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden i en kommun med hamn skall vidta de
åtgärder som behövs för att utrota råttor i hamnen och för att skydda
hamnens anläggningar mot råttor.

16 § När ett fartyg kommer till en svensk hamn skall befälhavaren på
fartyget visa upp ett skriftligt intyg för Tullverket om att
utrotning av råttor har skett ombord eller att utrotning inte har
behövts (råttsaneringsbevis). Om ett giltigt intyg inte visas
upp skall Tullverket omedelbart underrätta miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Nämnden skall låta undersöka fartyget och, om det
behövs, vidta åtgärder för att utrota råttor ombord.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om undantag från skyldigheten att visa upp
råttsaneringsbevis. Lag (1999:417).

Avgifter

17 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får ta ut avgifter för smittrening,
desinfektion, utrotning av råttor och för undersökning som avses i 16 §
första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela
föreskrifter om avgifter enligt denna paragraf.

Tillsyn

18 § Socialstyrelsen har tillsynen över karantänsverksamheten i landet.

Socialstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som enligt de av
världshälsoorganisationen antagna internationella
hälsovårdsbestämmelserna skall utföras av den nationella
hälsovårdsförvaltningen.

19 § Polis-, passkontroll-, tull-, lots- och hamnpersonal, personal vid
sjöfartsinspektionen och kustbevakningen samt trafikpersonal vid
internationella flygplatser skall, var och en inom sitt
verksamhetsområde, vara uppmärksam på efterlevnaden av denna lag och de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Polis- och passkontrollpersonal skall medverka vid kontroll av
vaccinationsbevis vid karantänsflygplatserna.

Ytterligare föreskrifter

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
de ytterligare föreskrifter som behövs för att hindra att
karantänssjukdomar förs in i landet eller sprids till utlandet.

Straff

21 § Till böter döms den som

1. åsidosätter sin skyldighet att lämna uppgift om hälsotillståndet
ombord på fartyg eller luftfartyg eller lämnar en oriktig sådan uppgift,

2. åsidosätter sin skyldighet att lämna underrättelse som avses i 12 §
andra stycket.

Överklagande

22 § Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna lag får
överklagas hos länsrätten.

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat anges
i beslutet.

Övergångsbestämmelser

2006:1570

1. Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007 då karantänslagen
(1989:290) skall upphöra att gälla.

2. Beslut och intyg som har meddelats enligt den upphävda lagen
gäller fortfarande.