Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter

SFS nr
1989:31
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1989-01-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:162

Inledande bestämmelser

1 § Om fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet ägs av minst tre
gemensamt, tillämpas denna lag i stället för 2–6 §§ lagen (1904:48 s.
1) om samäganderätt.

Avtal som strider mot denna lag är utan verkan. Detta gäller dock inte
avtal i frågor som avses i 9–11 §§. Lag (1990:1390).

Ställföreträdare

2 § Delägarna i fastigheten ska utse en ställföreträdare. Valet
av ställföreträdare ska för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel anmälas skriftligen till
inskrivningsmyndigheten. Anmälan ska vara undertecknad av
ställföreträdaren och innehålla en försäkran av honom eller
henne på heder och samvete att bestämmelserna i denna lag har
iakttagits vid valet av ställföreträdare.

Om en anmälan enligt första stycket inte har gjorts eller om
den som anmälts som ställföreträdare har avlidit, ska
tingsrätten på den ort där fastigheten ligger efter anmälan av
myndighet eller delägare förordna en ställföreträdare. Om en
ställföreträdare begär det, ska tingsrätten förordna en ny
ställföreträdare i hans eller hennes ställe. Innan en
ställföreträdare förordnas ska delägarna ges tillfälle att
yttra sig, om det är möjligt. När tingsrätten har förordnat en
ställföreträdare, ska detta anmälas till
inskrivningsmyndigheten.

Delägarna kan när som helst utse en ny ställföreträdare i
stället för en ställföreträdare som tidigare har anmälts eller
förordnats. Därvid gäller första stycket.

Vid byte av ställföreträdare består den tidigare
ställföreträdarens uppdrag till dess att den nye
ställföreträdaren har antecknats i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Lag (2008:162).

3 § Ställföreträdaren svarar för den löpande förvaltningen av
fastigheten enligt de riktlinjer och anvisningar som delägarna meddelar.

Ställföreträdaren har behörighet att företräda delägarna mot tredje man
i angelägenheter som rör fastigheten. Han är dock inte på grund av denna
lag behörig att

1. överlåta fastigheten eller en del av den,

2. inteckna eller pantsätta fastigheten,

3. upplåta nyttjanderätt eller annan rättighet i fastigheten, om avtalet
gäller för längre tid än fem år eller för någons livstid eller om det
kan bli förlängt på begäran av nyttjanderättshavaren.

4 § En rättshandling som ställföreträdaren har företagit för delägarna
är inte gällande mot dem, om ställföreträdaren har överskridit sin
befogenhet och den mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde
ha insett att befogenheten överskreds.

Beslut av delägarna

5 § Som beslut i frågor där ställföreträdaren har behörighet att
företräda delägarna gäller den mening som har fått det högsta röstetalet
bland de röstande. Därvid räknas varje delägares röstetal efter hans
andel i fastigheten. Vid lika röstetal beslutar ställföreträdaren.

Beslut i frågor där ställföreträdaren inte har behörighet att företräda
delägarna kräver enighet bland delägarna.

Vid val av ställföreträdare utses den som har fått det högsta röstetalet
bland de röstande. Har flera fått lika röstetal, avgörs valet genom
lottning.

6 § Varje delägare kan rösta skriftligen eller muntligen. Samtliga
delägare skall få skälig tid på sig innan omröstningen äger rum.

Ställföreträdaren skall underrätta delägarna om resultatet av
omröstningen.

7 § Ett beslut enligt 5 § första stycket får inte innebära att
ställföreträdaren skall företa en rättshandling eller annan åtgärd som
är ägnad att bereda otillbörlig fördel åt delägare eller annan till
nackdel för annan delägare.

Övriga bestämmelser

8 § Pengar och andra tillgångar som ställföreträdaren har hand om för
delägarnas räkning skall hållas skilda från andra tillgångar.

9 § Om ett beslut enligt denna lag föranleder kostnader eller om sådana
uppkommer på annat sätt till följd av lagen, skall kostnaderna ersättas
av delägarna i förhållande till deras andelar.

10 § Senast den 31 januari varje år skall ställföreträdaren lämna
redovisning till delägarna över förvaltningen under det föregående
kalenderåret. Om delägarna begär det, skall redovisningen göras
skriftligen. För granskning av redovisningen har delägarna rätt att ta
del av räkenskapshandlingarna.

11 § Ställföreträdaren har rätt till skälig ersättning för sitt arbete
samt för tidsspillan och utlägg.

12 § Ställföreträdare som vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen
eller av oaktsamhet tillfogar delägare skada skall ersätta skadan.
Detsamma gäller delägare som vid tillämpning av denna lag uppsåtligen
eller av oaktsamhet tillfogar annan delägare skada. Skadeståndet kan
jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens
beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

Skall flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet
i den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats för någon av dem
enligt första stycket. Vad någon har betalat i skadestånd får krävas
åter av de andra efter vad som är skäligt.

Talan enligt första stycket som inte grundas på brott skall väckas inom
ett år efter det att ställföreträdaren har avgett en sådan redogörelse
som anges i 10 §. Väcks inte talan inom denna tid är rätten till
ersättning förlorad.

13 § Varje delägare kan hos rätten begära att fastigheten för gemensam
räkning försäljs på offentlig auktion. Rätten skall dock inte besluta om
försäljning, om någon av de andra delägarna visar synnerliga skäl för
anstånd.