Lag (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990

SFS nr
1989:329
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1989-05-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:441

Inledande bestämmelser

1 § En allmän folk- och bostadsräkning skall företas år 1990 (FoB 90)
för att framställa statistik för samhällsplanering, forskning och allmän
information.

De genom den allmänna folk- och bostadsräkningen insamlade uppgifterna
får inte användas för andra ändamål än det som anges i första stycket.

2 § I denna lag finns föreskrifter om
— genomförandet (3 och 4 §§),
— information (5 §),
— personuppgifter (6 och 7 §§),
— bostadsuppgifter (8 och 9 §§),
— fastighetsuppgifter (10 och 11 §§),
— insamlingsförfarandet (12–18 §§),
— anmaningar (19 §),
— viten m. m. (20–22 §§),
— registeruppgifter (23 och 24 §§),
— bevarande (24 a §),
— ett register för kvalitetskontroll (25 §),
— användning av andra uppgifter (26 §),
— hänsyn till de uppgiftsskyldiga (27 §).
Lag (1989:908).

Genomförandet

3 § Statistiska centralbyrån genomför folk- och bostadsräkningen med
hjälp av automatisk databehandling.

Person-, bostads- och fastighetsuppgifter skall lämnas för folk- och
bostadsräkningen enligt 6–18 §§.

Registeruppgifter får inhämtas enligt 23 och 24 §§.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer
när uppgifterna enligt 3 § skall lämnas eller inhämtas och vilken
tidpunkt eller tid som de skall avse.

Information

5 § Statistiska centralbyrån ska se till att de
uppgiftsskyldiga får information om folk- och
bostadsräkningen.

Informationen ska avse bland annat

– ändamålet med folk- och bostadsräkningen,

– innehållet i det register som upprättas vid denna,

– vad som gäller i fråga om registrets bevarande,

– de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller, och

– rätten att få registerutdrag och rättelse till stånd enligt
datalagen (1973:289).

Föreskrifter om sekretess finns i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:441).

Personuppgifter

6 § Personuppgifter skall lämnas av dem som är födda år 1974 eller
tidigare och som är bosatta i Sverige eller annars skall vara
kyrkobokförda här vid den tidpunkt som uppgifterna avser.

7 § Den som är skyldig att lämna personuppgifter skall ange

— namn och personnummer,

— utbildning,

— yrke,

— arbetad tid,

— bostadsfastighetens beteckning,

— församling där bostadsfastigheten är belägen,

— utdelnings- och ortsadress,

— innehavare av bostaden,

— färdsätt till arbete.

Bostadsuppgifter

8 § Bostadsuppgifter skall lämnas av dem som innehar och stadigvarande
bebor en bostadslägenhet i Sverige vid den tidpunkt som uppgifterna
avser.

9 § Den som är skyldig att lämna bostadsuppgifter skall ange

— namn, personnummer och hushållsställning (gifta eller samboende,
barn, övriga boende) för de boende som är födda år 1974 eller tidigare,
— antal rum,

— upplåtelseform,

— förekomsten av kök eller kokvrå,

— tillgång till hiss,

— förekomsten av en eller flera bostadslägenheter i huset.

Fastighetsuppgifter

10 § Fastighetsuppgifter skall lämnas av dem som vid den tidpunkt som
uppgifterna avser äger ett eller flera bostadshus i Sverige.

Med bostadshus förstås byggnader med en eller flera bostadslägenheter.

Om samma person äger flera bostadshus på samma fastighet, lämnas en enda
fastighetsuppgift för husen gemensamt.

För sådana bostadshus som ingår i arrendeupplåtelser skall
fastighetsuppgifter lämnas av arrendatorn i stället för av husägaren.

11 § Den som är skyldig att lämna fastighetsuppgifter skall ange
följande uppgifter om den fastighet där bostadshuset är beläget, om
bostadshuset och om bostadslägenheten, nämligen

1. om fastigheten:

— län, kommun och församling där fastigheten är belägen

— fastighetens beteckning

— fastighetstyp (jordbruksfastighet, annan fastighet)

— antal bostadshus på registerfastigheten

— ägarens namn och adress

— ägarkategori (staten, kommun, allmännyttigt bostadsföretag,
bostadsrättsförening, enskild person, annan ägare)

2. om huset:

— byggnadsnummer

— hustyp (enbostadshus, tvåbostadshus, flerbostadshus, annat
bostadshus)

— antal bostadslägenheter i huset

— antal våningsplan

— byggnads- och ombyggnadsår

— värmesystem och använda bränsleslag

3. om lägenheten:

— antal rum

— förekomsten av kök eller kokvrå

— lägenhetsinnehavare

— lägenhetsnummer

— om lägenheten inte är upplåten, orsaken till det

Insamlingsförfarandet

12 § Person- och bostadsuppgifterna skall lämnas på en personblankett,
som skall ges in till granskningsorganet i den kommun där den
uppgiftsskyldige är bosatt eller annars skall vara kyrkobokförd.

Fastighetsuppgifterna skall lämnas på en fastighetsblankett, som skall
ges in till granskningsorganet i den kommun där fastigheten är belägen.
Den som äger och stadigvarande bebor ett enbostadshus får dock lämna
fastighetsuppgifterna på personblanketten.

Föreskrifter om granskningsorganet finns i 16 §.

13 § Person- och fastighetsblanketterna fastställs av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.

Staten tillhandahåller såväl blanketter som portofria svarskuvert utan
kostnad för de uppgiftsskyldiga.

14 § Om en bostadslägenhet innehas och bebos av två eller flera personer
tillsammans, får de lämna bostadsuppgifterna gemensamt på samma
personblankett.

Den som är skyldig att lämna person-, bostads- eller fastighetsuppgifter
skriver under uppgifterna och svarar för deras riktighet.

15 § Kommunerna skall

— biträda vid spridningen av informationen om folk- och
bostadsräkningen,

— biträda vid distributionen av blanketterna och vid upprättandet
och insamlingen av uppgifterna,

— svara för att de insamlade uppgifterna granskas och i berett skick
lämnas över till statistiska centralbyrån för fortsatt bearbetning.

16 § Varje kommun skall uppdra åt ett särskilt granskningsorgan att
svara för de uppgifter som anges i 15 §.

Granskningsorganet skall bestå av en granskningsledare och en
ställföreträdare för denne samt i övrigt av den personal som behövs för
uppgifterna.

Granskningsledaren beslutar på organets vägnar.

17 § Granskningsledaren och dennes ställföreträdare utses av kommunen.

Kommunen skall sörja för att granskningspersonalen utbildas för sina
arbetsuppgifter.

18 § Granskningsledaren får begära att de uppgiftsskyldiga inom viss tid
lämnar upplysningar om förhållanden som omfattas av uppgiftsskyldigheten
enligt 6–11 §§.

Granskningsledaren får delegera denna befogenhet till någon annan inom
granskningsorganet.

Anmaningar

19 § Om en begärd uppgift inte lämnas inom föreskriven tid, får
statistiska centralbyrån eller granskningsledaren anmana den
uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet. Detsamma gäller, om den
uppgiftsskyldige underlåter att lämna upplysningar som har begärts
enligt 18 §.

Innan en anmaning utfärdas, bör den uppgiftsskyldige, om det kan ske
utan någon olägenhet, på lämpligt sätt erinras om skyldigheten att lämna
föreskrivna uppgifter och upplysningar.

Viten m. m.

20 § Om den uppgiftsskyldige inte följer en anmaning enligt 19 §, får på
begäran av statistiska centralbyrån eller granskningsledaren den
uppgiftsskyldige föreläggas att göra detta vid vite. Ett sådant
föreläggande utfärdas av länsstyrelsen i det län där
uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

Vitet bestäms till lägst 100 och högst 1 000 kronor.

21 § Beslut om vitesföreläggande får inte överklagas.

22 § Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av
statistiska centralbyrån eller granskningsledaren prövas av länsrätten i
det län där uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

Registeruppgifter

23 § Från nedan angivna register får statistiska centralbyrån
för folk- och bostadsräkningen inhämta följande uppgifter:

1. Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen

– namn

– personnummer

– kyrkobokföringsort

– kyrkobokföringsfastighet

– utdelnings- och ortsadress

– samhörighetsbeteckning

– civilstånd

– medborgarskap

– födelseland och senaste invandringsår

2. Statistiska centralbyråns sysselsättningsregister

– sysselsättning

– yrkesställning

– arbetsställenummer

3. Statistiska centralbyråns centrala företags- och
arbetsställeregister

– företags namn och form

– antal arbetsställen

– arbetsställenas namn, nummer, storlek, sektortillhörighet,
belägenhet och näringsgrenskod

4. Statistiska centralbyråns inkomst- och förmögenhetsregister

– inkomst

5. Statistiska centralbyråns utbildningsregister

– utbildning

6. Statistiska centralbyråns register över nyckelkodområden

– fastigheters områdestillhörighet

7. Statistiska centralbyråns fastighetstaxeringsregister

– fastigheters tätortstillhörighet

8. registret vid den statliga lantmäterimyndigheten

– koordinater för fastigheter

9. Statistiska centralbyråns register från 1985 års folk- och
bostadsräkning

– bostad

– yrke
Lag (2008:538).

24 § Uppgifter som avses i 23 § 9 får bara användas för att i förväg
trycka uppgifter på blanketterna till de uppgiftsskyldiga.

Bevarande

24 a § Så snart det av statistiska centralbyrån upprättade registret
över folk- och bostadsräkningen inte längre behövs för framställning av
den anslagsfinansierade statistiken, skall det lämnas över till
riksarkivet för förvaring. Lag (1989:908).

Ett register för kvalitetskontroll

25 § För att kunna kontrollera om uppgifterna i folk- och
bostadsräkningen är tillförlitliga får statistiska centralbyrån med stöd
av automatisk databehandling föra ett särskilt register för
framställning av statistik.

Närmare föreskrifter för att förebygga risk för otillbörligt intrång i
den personliga integriteten med anledning av registret meddelas av
datainspektionen enligt datalagen (1973:289).

Användning av andra uppgifter

26 § Om statistiska centralbyrån med hjälp av automatisk databehandling
tillsammans med uppgifterna från folk- och bostadsräkningen skall
använda andra uppgifter för det ändamål som anges i 1 § första stycket,
får det ske bara enligt beslut eller med tillstånd som avses i datalagen
(1973:289).

Hänsyn till de uppgiftsskyldiga

27 § Statistiska centralbyrån och kommunernas granskningsorgan skall vid
tillämpningen av denna lag se till att de uppgiftsskyldiga inte betungas
onödigt.