Förordning (1989:330) om folk- och bostadsräkningen år 1990

SFS nr
1989:330
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1989-05-25

1 § Statistiska centralbyrån fastställer när de person-, bostads- och
fastighetsuppgifter samt registeruppgifter som avses i 3 § lagen
(1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990 skall lämnas eller
inhämtas och vilken tidpunkt eller tid som de skall avse.

2 § Statistiska centralbyrån fastställer efter samråd med
datainspektionen de person- och fastighetsblanketter som skall användas
vid folk- och bostadsräkningen år 1990.

3 § Statistiska centralbyrån meddelar de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av lagen (1989:329) om en folk- och
bostadsräkning år 1990.

4 § Statistiska centralbyrån är registeransvarig enligt datalagen
(1973:289) för de register som upprättas vid folk- och bostadsräkningen
år 1990 och ansvarar för driften av dessa.