Lag (1989:346) om särskild vinstskatt

SFS nr
1989:346
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1989-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:481
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:405

1 § Svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska
sparbanker och svenska ömsesidiga skadeförsäkringsanstalter skall till
staten betala särskild vinstskatt. Skatt skall dock inte betalas av
livförsäkringsanstalter och inte heller av bostadsföretag som avses i 2
§ 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller av företag som
avses i 7 § 4 mom. nämnda lag.

Särskild vinstskatt tas ut på grundval av vinsten för det räkenskapsår
som inleds närmast efter den 31 december 1988. Skatt skall dock inte
betalas av företag vars första räkenskapsår inleds efter den 31 december
1989.

2 § Om det finns synnerliga skäl, får regeringen befria ett företag från
skyldighet att betala särskild vinstskatt eller medge att underlaget för
skatten sätts ned.

3 § Särskild vinstskatt tas ut med 15 procent av beskattningsunderlaget.
Beskattningsunderlaget är företagets vinstdelningsunderlag enligt lagen
(1983:1086) om vinstdelningsskatt vid taxeringen för det aktuella
räkenskapsåret, sedan detta underlag har justerats enligt 4 och 5 §§.

Med vinstdelningsunderlag avses vid tillämpningen av denna lag även ett
beräknat negativt vinstdelningsunderlag.

4 § Om avdrag vid taxeringen till statlig inkomstskatt har medgetts för
avsättning till allmän investeringsfond enligt lagen (1979:609) om
allmän investeringsfond, skall vinstdelningsunderlaget höjas med ett
belopp motsvarande hälften av det avsatta beloppet.

Om vinstdelningsunderlaget höjts till följd av verksamhet i en
förvärvskälla med ett beskattningsår som inletts före den 1 januari
1989, skall underlaget vid tillämpningen av denna lag sänkas med
motsvarande belopp.

5 § Avser räkenskapsåret annan tid än tolv månader, skall
vinstdelningsunderlaget, i förekommande fall efter justering enligt 4 §,
räknas om så att det motsvarar ett räkenskapsår om tolv månader.

6 § Sker taxering till vinstdelningsskatt samtidigt för det räkenskapsår
som anges i 1 § andra stycket och för ett senare räkenskapsår, skall
beskattningsunderlaget enligt denna lag beräknas på grundval av de
vinstdelningsunderlag som har fastställts för de båda räkenskapsåren.

7 § Om ett företag har vidtagit en åtgärd som syftar till att
otillbörligen minska uttaget av särskild vinstskatt, skall
beskattningsunderlaget bestämmas efter vad som får antas ha gällt om
åtgärden inte hade vidtagits.

8 § Beskattningsunderlaget skall avrundas nedåt till helt tusental
kronor. Lag (1990:405).

9 § Reglerna i taxeringslagen (1990:324) om taxering för inkomst
och förmögenhet skall tillämpas för att bestämma
beskattningsunderlaget. Bestämmelserna om särskilda avgifter i
taxeringslagen tillämpas dock inte. Ändras taxeringen till statlig
inkomstskatt eller vinstdelningsskatt skall skattemyndigheten
besluta om den ändring av beskattningsunderlaget som föranleds
härav.

I fråga om debitering och uppbörd av särskild vinstskatt gäller
bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272). Lag (1990:405).

10 § Ett företag som är skattskyldigt enligt 1 § skall i sin
självdeklaration lämna uppgifter till ledning för beräkning av
beskattningsunderlaget. Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt
fastställt formulär.

Övergångsbestämmelser

1989:346

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1989 och tillämpas första gången
vid 1990 års taxering.

1990:405

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första
gången vid 1991 års taxering.

1996:481

Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om det räkenskapsår som
inleddes närmast efter den 31 december 1988.