Förordning (1989:365) om miljöskadeförsäkring

SFS nr
1989:365
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1989-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1473
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:107

1 § Ett årligt bidrag till den miljöskadeförsäkring som avses i 65 §
miljöskyddslagen (1969:387) skall betalas med belopp som anges i
bilaga 1. Förordning (1989:869).

2 § Bidrag till miljöskadeförsäkringen skall inte betalas i fråga om
verksamheter som anges i bilaga 2.

Bilaga 1

Bidrag till miljöskadeförsäkringen skall betalas med så många kronor som
anges i kolumnerna 1–4.

I. Verksamheter som i bilagan till miljöskyddsförordningen (1989:364)
anges under följande rubriker: 1 JORDBRUK, VATTENBRUK, 2 UTVINNING AV
MINERALISKA PRODUKTER M.M. och 3 TILLVERKNING.

Kol. 1 Kol. 2 Kol.3 Kol.4
Antal anställda vid
anläggning:

5–199 20 000 8 000 1 600 800
200–499 40 000 20 000 4 800 1 600
500 och flera 80 000 40 000 8 000 4 800

II. Verksamheter som i bilagan till miljöskyddsförordningen anges under
följande rubriker: 4 EL-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING, 6 VARUHANDEL, 7
SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER samt 9 OFFENTLIG FÖRVALTNING
OCH ANDRA TJÄNSTER

Kol. 1 Kol. 2 Kol.3 Kol.4
20 000 8 000 1 600 800

Förklaring till kolumnerna:

Belopp enligt kolumnerna 1 skall betalas för verksamheter som i bilagan
till miljöskyddsförordningen har följande numeriska beteckningar:
22.01–29.02 (om verksamhet utövas inom de områden som anges i 3 kap. 5
§ lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.), 34.01, 34.02,
35.01, 35.09, 35.19, 35.27- -35.34, 36.04, 37.01, 37.02, 37.03.01,
41.01, 41.02.01 (i fråga om anläggning för förbränning), 41.07.01 och
92.05.01 (om mer än 10 000 ton miljöfarligt avfall årligen förbränns
eller på annat sätt slutligt omhändertas vid anläggningen).
Bidragsskyldigheten enligt kolumnerna 2 avser andra verksamheter med
beteckningen A i bilagan till miljöskyddsförordningen. Bidragsbeloppen i
kolumnerna 3 och 4 avser verksamheter med beteckningen B resp. C i
bilagan till miljöskyddsförordningen.
Förordning (1997:107).

Bilaga 2

För följande verksamheter m.m. skall bidrag till miljöskadeförsäkringen
inte betalas.

1 JORDBRUK, VATTENBRUK. Undantaget avser alla verk-
samheter under nr 11 Jordbruk och nr 13 Vattenbruk
enligt bilagan till miljöskyddsförordningen
(1989:364)

29.01 bergtäkt med en produktion överstigande 25 000
ton per år samt torvtäkt med en produktion
överstigande 10 000 kubikmeter per år

29.02 annan täkt än som avses i 29.01 för vilken krävs
tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen (1964:822)
eller 1 § lagen (1985:620) om vissa torfyndigheter

31.04 utsläpp av vassle som inte endast är av spillkaraktär

33.03 anläggning för lagring av timmer

35.26 asfaltverk eller oljegrusverk

36.10 berg- eller gruskrossverk

38.06 plattform för verkstad på vattnet

42.01 vattenverk

91.02 skjutbana, skjutfält samt annan anläggning som disponeras
av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk och som
är stadigvarande inrättad för användning av skarp
ammunition utomhus

92.01.03 utsläpp av avloppsvatten som härrör från färre än
200 personer från en fristående avloppsanläggning
som inte är kommunal

92.09 skrotupplag eller anläggning för bearbetning av skrot,
dock ej bilfragmenteringsanläggning

94.01 motorsport- eller bilprovningsbana för stadigvarande
bruk

94.02 skjutbana eller annan anläggning som uteslutande används
för rekreationsverksamhet och som är stadigvarande
inrättad för användning av skarp ammunition utomhus

Förordning (1994:877).

Övergångsbestämmelser

1989:365

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

För andra halvåret 1989 skall före den 1 september 1989 bidrag betalas
med hälften av de belopp som anges i bilaga 1.

1998:1473

Förordningen gäller dock alltjämt i fråga om bidrag till
miljöskadeförsäkringen som avser tid före den 1 januari 1999.