Förordning (1989:372) om intagning i gymnasieskolan av sökande bos atta i annat nordiskt land;

SFS nr
1989:372
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:394
Upphävd
1992-06-15

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller särskilda föreskrifter om intagning i
gymnasieskolan av sökande, som är bosatta i Danmark eller Finland med
självstyrande områden eller i Island eller Norge (nordisk sökande). Med
självstyrande områden avses Färöarna och Grönland respektive Åland.

Förordningen gäller inte de ungdomar under 18 år vilka räknas som
bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare och som vid intagning i
gymnasieskolan skall likställas med sökande från den kommun där de har
sökt gymnasieutbildning, om vårdnadshavarna eller en av dem är svensk
medborgare. Förordning (1992:55).

2 § Som särskilt villkor för att en nordisk sökande skall få tas in i
gymnasieskolan gäller att den sökande genom sin tidigare skolgång i
hemlandet har sådana förutsättningar som bedöms i huvudsak motsvara
avslutad svensk grundskoleutbildning.

I övrigt skall nordiska sökande likställas med sökande från den kommun
där de har sökt gymnasieutbildning. Förordning (1992:55).

3 § har upphävts genom förordning (1992:55).

4 § har upphävts genom förordning (1992:55).

/r3/ Ersättning från staten

5 § En kommun eller ett landsting som tar emot en eller flera nordiska
sökande i sin gymnasieskola har rätt att få särskild ersättning från
svenska staten enligt bestämmelserna i 6–9 §§. Förordning (1992:55).

6 § Ersättning lämnas i det fall kommunen i sin gymnasieskola tagit emot
fler nordiska sökande än det antal svenska elever, bosatta i kommunen
som samtidigt genomgår gymnasial utbildning i något annat land.
Ersättning lämnas för det överskjutande antalet elever. Ersättningens
storlek per elev fastställs av regeringen. Förordning (1991:1075).

7 § Ersättning till ett landsting som i sin gymnasieskola har tagit emot
elever från något annat nordiskt land lämnas med ett belopp per elev som
regeringen fastställer. Förordning (1992:55).

8 § Ansökan om statlig ersättning görs hos Statens skolverk inom den tid
och på det sätt som verket bestämmer.

Statens skolverk beslutar om ersättningen och betalar ut beloppen
snarast möjligt. Förordning (1991:1075).

9 § Statens skolverks beslut om ersättningsbelopp enligt 8 § får inte
överklagas. Förordning (1991:1075).

Övergångsbestämmelser

1989:372

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1989.

2. Förordningen får tillämpas första gången vid intagning till
utbildning som börjar läsåret 1989/90.

3. Förordningen skall tillämpas vid intagning till utbildning som börjar
efter utgången av juni 1990.

4. För läsåret 1989/90 gäller beträffande sökande bosatta på Åland, i
stället för punkten 2, särskilda föreskrifter enligt förordningen (SÖ-FS
1988:51) om intagning i gymnasieskolan läsåret 1988/89 av vissa sökande
som är bosatta på Åland, ändrad genom förordningen (SÖ-FS 1988:159).