/r1/ Förordning (1989:374) om statsbidrag för undervisning på grundskolenivå vid riksinternatskolor och vissa privatskolor;

SFS nr
1989:374
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1080
Upphävd
1991-07-01

/r3/ Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till
undervisning på grundskolenivå (undervisningsbidrag) vid

1. */k/ riksinternatskolorna */-k/ Grännaskolan och Sigtunaskolan
Humanistiska Läroverket och

2. */k/ privatskolorna */-k/ Göteborgs högre samskola, Franska skolan i
Stockholm och Lundsbergs skola i Storfors.

2 § Huvudmännen för riksinternatskolorna Grännaskolan och Sigtunaskolan
Humanistiska Läroverket har rätt till statsbidrag enligt denna
förordning för undervisning motsvarande årskurserna 7–9 av grundskolan.

Huvudmännen för privatskolorna Göteborgs högre samskola och Franska
skolan har rätt till sådant statsbidrag för undervisning motsvarande
årskurserna 1–9 av grundskolan och huvudmannen för Lundsbergs skola för
undervisning motsvarande årskurserna 7–9 av grundskolan.

/r3/ Grunder för bidrag

3 § Statsbidraget beräknas per elev och redovisningsår.

Med redovisningsår avses tiden den 1 juli–den 30 juni nästa kalenderår.

4 § Bidrag lämnas på grundval av antalet elever på varje
bidragsberättigat stadium vid skolan den 15 september under
redovisningsåret.

Fler elever får dock inte medräknas än

1. för Grännaskolan 25 elever på högstadiet,

2. för Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket 120 elever på högstadiet,

3. för Göteborgs högre samskola 75 elever på lågstadiet, 120 elever på
mellanstadiet och 450 elever på högstadiet,

4. för Franska skolan 150 elever på lågstadiet, 180 elever på
mellanstadiet och 180 elever på högstadiet,

5. för Lundsbergs skola 120 elever på högstadiet.

5 § Bidrag lämnas med de belopp per elev på de olika stadierna som
regeringen för varje redovisningsår fastställer enligt förordningen
(1983:97) om statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever.

6 § Om det är till fördel för skolan beträffande ett eller flera
stadier, skall i stället för vad som följer av 5 § skolans bidrag per
elev utgöra så många procent av det belopp som avses i 5 § som anges i
nedanstående tabell. Bidrag lämnas i sådant fall för högst det antal
elever på stadiet som anges i tabellen.

————————————————————————
Skola Stadium Elevantal Procentsats
högst
————————————————————————

Sigtunaskolan
Humanistiska Läroverket hög 77 284,8

Göteborgs högre låg 74 133,0
samskola mellan 108 143,5
hög 438 138,7

Franska skolan låg 150 111,7
mellan 180 100,0
hög 180 139,6

Lundsbergs skola hög 70 247,2

————————————————————————

/r3/ Utbetalning m. m.

7 § Skolöverstyrelsen skall utan rekvisition till huvudmannen betala ut
förskott på statsbidraget.

Om inte annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar särskilt,
skall förskott betalas ut under redovisningsåret

1. i början av juli med 30 procent av det belopp huvudmannen har
uppburit i förskott under närmast föregående redovisningsår,

2. i början av oktober med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan 45
procent av det beslutade bidraget för närmast föregående redovisningsår
och förskottet enligt 1,

3. i början av januari med 15 procent av det beslutade bidraget för
närmast föregående redovisningsår och

4. i början av april med 30 procent av det beslutade bidraget för
närmast föregående redovisningsår.

Varje förskott skall avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

8 § Slutreglering av bidraget för redovisningsåret skall ske efter
beslut av skolöverstyrelsen om bidragets storlek. Beslutet skall grundas
på rekvisition av huvudmannen.

Rekvisitionen skall ges in till skolöverstyrelsen senast den 31 juli
närmast efter redovisningsårets utgång. Om särskilda skäl finns, får
skolöverstyrelsen pröva en rekvisition, fastän den inte kommit in i
föreskriven tid.

Om skolöverstyrelsens beslut innebär avvikelse från rekvisitionen, skall
skolöverstyrelsen underrätta huvudmannen om anledningen till avvikelsen.

9 § Snarast möjligt efter beslut enligt 8 § och redovisningsårets utgång
skall skolöverstyrelsen betala ut det slutligt fastställda beloppet med
avdrag för utgivna förskott.

10 § Skolöverstyrelsen får i beslutet om statsbidrag för ett
redovisningsår förordna att bidraget skall minskas med så mycket som
enligt slutligt fastställd anmärkning felaktigt betalats ut till
huvudmannen i bidrag för tidigare redovisningsår.

11 § Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelse

1989:374

1. Denna förordning träder i kraft den l juli 1989.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1983:199) om statsbidrag
till Göteborgs högre samskola m. fl. för undervisning på grundskolenivå.

3. I fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet gäller
fortfarande äldre föreskrifter i dels den upphävda förordning som anges
i punkten 2, dels den likaså upphävda förordningen (SÖ-FS 1983:65) om
statsbidrag till Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket för undervisning
på grundskolenivå.

4. Denna förordning tillämpas i fråga om statsbidrag till Grännaskolan
första gången för redovisningsåret 1989/90.

Inför redovisningsåret 1989/90 skall skolöverstyrelsen göra en
preliminär beräkning av hur stort bidragsbelopp som kan väntas tillkomma
Grännaskolan. Beräkningarna skall bygga på väntat antal elever inom
ramen för bidragsunderlaget och det belopp per högstadieelev som
regeringen fastställer för redovisningsåret 1988/89 enligt förordningen
(1983:97) om statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever.

Förskott för redovisningsåret 1989/90 skall till Grännaskolan betalas ut

a) i början av juli med 30 procent av det preliminärt beräknade
bidraget,

b) i början av oktober med 15 procent av det preliminärt beräknade
bidraget,

c) i början av januari med 15 procent av det preliminärt beräknade
bidraget,

d) i början av april med 30 procent av det preliminärt beräknade
bidraget.