Förordning (1989:380) om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos vissa bolag

SFS nr
1989:380
Departement/myndighet
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1989-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:912
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1433

1 § Föreskrifterna om samordning av tjänstepensionsrätt i statliga
pensionsavtal skall tillämpas också på pensionsrätt som har förvärvats
på grund av anställning hos de bolag som anges i 2 §. Förordning
(1991:1433).

2 § Följande bolag omfattas av föreskrifterna i 1 §, nämligen

bolag som tillämpar pensionsplanen för arbetstagare hos vissa
bolag (BOA-P),

Aktiebolaget Storstockholms lokaltrafik (SL),

Aktiebolaget Stockholms spårvägar,

Svenska Teli AB, såvitt gäller arbetstagare inom bolaget som utför
verkstadsmontörsarbete,

TGOJ AB,

helkommunala bolag som driver tvätteri. Förordning (1990:1515).

3 § Med undantag för TGOJ AB skall samordning dock inte ske beträffande
egen- eller familjelivränta enligt SPR.

4 § Utan hinder av vad som sägs i 11 § 5 mom. SPR har den
livränteberättigade rätt till ålderslivränta enligt pensionsavtalet när
han eller hon har fått pensionsrätt på grund av anställning hos de bolag
som anges i 2 § med undantag för TGOJ AB.

Övergångsbestämmelser

1989:380

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Såvitt gäller Svenska Teli AB tillämpas de nya bestämmelserna från
och med den 1 april 1987. Detta gäller även om anställningen har upphört
före förordningens ikraftträdande men under tid för vilken de nya
bestämmelserna tillämpas.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1978:107) om samordning av
statlig pensionsrätt på grund av anställning hos tvätteri som drivs av
helkommunalt aktiebolag.

1990:1515

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991. Den tillämpas
dock för tid från och med den 1 oktober 1990.

1997:912

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om rätt
till pensionsförmån som uppkommit före utgången av december
1997. Detsamma gäller i fråga om rätt till
familjepensionsförmån efter den som har en sådan rätt.