/r1/ Förordning (1989:40) om försöksverksamhet med insamling och bortforsling av förbrukade blyackumulatorer;

SFS nr
1989:40
Departement/myndighet
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1989-02-02
Ändring införd
t.o.m. SFS1989:823

1 § Försöksverksamhet med insamling och bortforsling av förbrukade
blyackumulatorer får bedrivas enligt denna förordning. Reglerna för
försöksverksamheten avviker från vad som annars gäller enligt 4 § första
stycket renhållningsförordningen (1979:904) och 7 § förordningen
(1985:841) om miljöfarligt avfall.

2 § Den som vill bedriva verksamhet enligt denna förordning skall ansöka
om tillstånd hos statens naturvårdsverk.

Tillstånd lämnas för viss tid.

3 § Tillstånd får lämnas om

1. blyackumulatorerna skall användas för återvinning,

2. blyackumulatorerna slutligen skall tas om hand av den som har
särskilt tillstånd enligt 12 § 2 förordningen (1985:841) om miljöfarligt
avfall, och

3. verksamheten även i övrigt är lämplig från miljöskyddssynpunkt.

För transport av blyackumulatorer gäller säkerhetsbestämmelserna i lagen
(1982:821) om transport av farligt gods samt de föreskrifter som statens
räddningsverk har meddelat med stöd av denna lag.

4 § Den som har fått tillstånd enligt denna förordning skall underrätta
kommunen innan insamlingen påbörjas.

5 § Statens naturvårdsverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.