Budgetförordning (1989:400);

SFS nr
1989:400
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1989-04-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:134
Upphävd
1993-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Anslagsframställning och årsredovisning enligt denna förordning
skall årligen lämnas över till regeringen av myndigheterna under
regeringen, dock inte av myndigheterna under försvarsdepartementet eller
av affärsverken. Förordning (1991:1029).

2 § Anslagsframställningarna och årsredovisningarna skall avse all den
verksamhet som myndigheten bedriver eller svarar för under de budgetår
som de omfattar, oavsett hur denna finansieras. Förordning (1991:1029).

Anslagsframställningar

3 § Anslagsframställningen skall vart tredje år vara fördjupad och de
båda mellanliggande åren förenklad.

De förslag som anslagsframställningen innehåller skall sammanfattas i
ett följebrev.

Fördjupade anslagsframställningar

4 § Den fördjupade anslagsframställningen skall lämnas senast den 1
september. Den skall omfatta de tre närmast följande budgetåren.

Inför den fördjupade anslagsframställningen skall resultatet av
myndighetens verksamhet bedömas med hänsyn till de krav som har ställts
och kommer att ställas på den.

5 § Den fördjupade anslagsframställningen skall innehålla tre avsnitt:
— Förslag — Verksamhetens inriktning — Utgångspunkter

6 § I avsnittet Förslag skall de förslag tas upp som följer av
bedömningarna och slutsatserna i avsnittet Verksamhetens inriktning och
som kräver beslut av regeringen eller riksdagen.

Förslagen skall kunna ligga till grund för regeringsbeslut och avse
främst — ändrade övergripande mål för verksamheten, — ändrad
inriktning av verksamheten under treårsperioden, — en budgetram för de
tre budgetåren för myndighetens förvaltningsanslag samt förslag till
anslag närmast följande budgetåret, — verksamhetens finansiering i
övrigt, — bemyndiganden att använda eller förvalta medel, bemyndiganden
att utfärda föreskrifter och övriga bemyndiganden för de tre budgetåren,
— ändringar av lagar, förordningar och föreskrifter i övrigt som styr
verksamheten.

Författningsförslag skall utformas enligt principerna för
författningsskrivning. Förslag till ekonomiska bestämmelser och
föreskrifter för verksamhetens inriktning skall utformas som ändringar
eller tillägg till gällande regleringsbrev.

7 § Anslagsframställningen skall innehålla beräkningar av
kostnadskonsekvenser och beskrivningar av andra konsekvenser av
förändringar som föreslås. Om anslagsframställningen innehåller förslag
som beräknas leda till ökade kostnader, skall också redovisas åtgärder
som leder till motsvarande minskning av kostnaderna.

8 § De båda avsnitten Verksamhetens inriktning och Utgångspunkter skall
redovisas enligt en indelning av verksamheten som är ändamålsenlig för
såväl myndighetens som regeringens styrning och uppföljning.

9 § I avsnittet Verksamhetens inriktning skall redovisas — i vilken
utsträckning utgångspunkterna kräver förändringar av verksamhetens
inriktning under de tre budgetår som framställningen omfattar, — vilka
förändringar som bör prioriteras inom ramen för givna
planeringsförutsättningar, — vilka huvudsakliga åtgärder som krävs för
att genomföra dessa förändringar, — vilka åtgärder som kräver
regeringsbeslut.

Olika handlingsalternativ för verksamhetens inriktning skall därvid
redovisas. För varje alternativ skall redovisas kostnader och andra
konsekvenser.

Avsnittet skall avslutas med sammanfattande bedömningar och slutsatser.

10 § I avsnittet Utgångspunkter skall en resultatanalys, en
framtidsanalys och en resursanalys redovisas i sammanfattning.

Varje sådan sammanfattning skall innehålla bedömningar och slutsatser.

11 § I resultatanalysen skall analyseras hur prestationerna har
utvecklats och förhållit sig till de insatta resurserna och i vilken
utsträckning de har bidragit till att nå syftet med verksamheten.

Resultatanalysen skall i regel avse de fem närmast föregående
budgetåren.

12 § I framtidsanalysen skall analyseras för de närmast följande åren
hur myndighetens verksamhet behöver förändras med hänsyn till krav på
anpassning till nya förhållanden.

13 § I resursanalysen skall analyseras vilka förutsättningar som
myndigheten har att möta de framtida kraven med hänsyn till den egna
organisationens kompetens och kapacitet och till de regler som gäller
för verksamheten.

Förenklade anslagsframställningar

14 § Den förenklade anslagsframställningen skall lämnas senast den 15
september. Den skall omfatta det närmast följande budgetåret.

15 § Den förenklade anslagsframställningen skall kortfattat redovisa
underlag och förslag i frågor som kräver beslut av regeringen eller
riksdagen.

Frågor som regeringen tidigare har prövat för det närmast följande
budgetåret skall tas upp i den förenklade anslagsframställningen bara om
väsentligt förändrade förhållanden har inträffat eller
verksamhetsresultatet kraftigt avviker från det planerade.

16 § Vad som sägs i 6 § tredje stycket om utformning av förslag och i 7
§ om konsekvensbeskrivningar och förslag som medför ökade kostnader
skall tillämpas också på den förenklade anslagsframställningen.
Förordning (1991:1029).

Årsredovisningar

17 § Årsredovisningen skall lämnas senast tre månader efter
verksamhetsårets slut och omfatta det året. Förordning (1991:1029).

18 § Årsredovisningen skall kortfattat och koncentrerat ge underlag för
myndighetens och regeringens uppföljning och bedömning av verksamhetens
resultat.

Av årsredovisningen skall också framgå om väsentliga förändringar har
inträffat inom myndighetens verksamhetsområde. Förordning (1991:1029).

19 § Årsredovisningen skall bestå av dels en resultatredovisning, dels
en resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning och
finansieringsanalys.

Årsredovisningen skall upprättas i enlighet med god redovisningssed.
Förordning (1991:1029).

Resultatredovisningen

20 § Av resultatredovisningen skall framgå verksamhetens resultat i
förhållande till det uppdrag som regeringen har preciserat i
myndighetens regleringsbrev.

Resultatredovisningen skall belysa — verksamhetens fördelning på
verksamhetsgrenar, — utvecklingen av myndighetens prestationer med
avseende på kostnader, intäkter, volym och kvalitet, — utvecklingen av
myndighetens produktivitet, — effekter av verksamheten som direkt kan
iakttas.

Myndigheten skall också ange väsentliga förändringar av organisation,
personalstruktur, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, lednings- och
styrsystem, ADB- och kommunikationssystem och regelsystem. Förordning
(1991:1029).

Resultaträkningen och balansräkningen

21 § För resultaträkningen och balansräkningen skall
bokföringsförordningen (1979:1212) tillämpas. Förordning (1991:1029).

Anslagsredovisningen

22 § Anslagsredovisningen skall omfatta de anslag myndigheten disponerar
och de inkomsttitlar som myndigheten redovisar mot. Utfallet skall
ställas mot disponerade anslagsbelopp och mot beräknade belopp för
inkomsttitlar. Av regeringen beslutade ekonomiska restriktioner och
utfallet av dessa skall framgå av anslagsredovisningen. Förordning
(1991:1029).

Finansieringsanalysen

23 § Finansieringsanalysen skall utgöras av en sammanställning över
samtliga tillförda medel och deras användning. Förordning (1991:1029).

Särskilda upplysningar

24 § I den mån det behövs för att förstå innehåll och sammansättning av
enskilda poster lämnas upplysningar och specifikationer i noter.
Förordning (1991:1029).

Verkställighetsföreskrifter

25 § Ytterligare föreskrifter om årsredovisningar får meddelas av
riksrevisionsverket. Förordning (1991:1029).

Övergångsbestämmelser

1991:1029

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

1. Årsredovisningen behöver dock innehålla en resultaträkning och
en finansieringsanalys först när en resultaträkning ingår i
årsbokslutet enligt föreskrifterna i bokföringsförordningen
(1979:1212).

2. Genom förordningen upphävs avsnitt B, dock inte punkt 8.7 i
budgethandboken, som utgör bilaga till förordningen den 16
december 1982 om föreskrifter för anslagsframställningar och
regleringsbrev.

3. Avsnittet B i budgethandboken gäller fortfarande i fråga om
anslagsframställningar för budgetåret 1992/93 från myndigheter i
budgetcykel 3, allt enligt den indelning av myndigheterna i
budgetcykler som framgår av bilagan till regeringens direktiv den
21 februari 1991 för myndigheternas anslagsframställningar för
budgetåret 1992/93.

4. Årsredovisningen skall lämnas första gången
— den 1 oktober 1992 av myndigheter i budgetcykel 1,
— den 1 oktober 1993 av myndigheter i budgetcykel 2,
— den 1 oktober 1994 av myndigheter i budgetcykel 3.

1993:134

Förordningen gäller dock fortfarande i fråga om fördjupad
anslagsframställning som lämnas år 1993.