Lag (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

SFS nr
1989:402
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:524
Upphävd
1992-07-01

Utan hinder av 27 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967) får försöksvis
grundutbildningen för vissa värnpliktiga som är inkallade eller skall
kallas in till grundutbildning med fastställd utryckning senast den 31
augusti 1993 omfatta

— minst 325 och högst 360 dagar för kompanibefäl vid armén,

— minst 220 och högst 245 dagar för gruppbefäl och meniga kategori E
vid armén,

— minst 290 och högst 315 dagar för gruppbefäl i flygbasjägarförband
vid flygvapnet samt

— minst 150 och högst 165 dagar för meniga kategori G och F vid armén,
marinen och flygvapnet.

Försöken får omfatta högst 14 000 värnpliktiga vid armén, högst
1000 värnpliktiga vid marinen och högst 500 värnpliktiga vid
flygvapnet för varje utbildningsår. Lag (1991:464).

Övergångsbestämmelser

1990:223

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. För värnpliktiga, som omfattas
av försöken med förkortad grundutbildning och har inkallats eller
påbörjat sin grundutbildning före lagens ikraftträdande, gäller dock
lagen i sin äldre lydelse.

1991:464

Denna lag träder i kraft, i fråga om första och andra styckena den 1
juli 1991, och i övrigt den 1 januari 1992.