Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

SFS nr
1989:41
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-02-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:392

Finansiering

1 § Radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och
verksamhet som är direkt anknuten till den ska finansieras
med en radio- och tv-avgift enligt denna lag under
förutsättning att

1. sändningstillstånd enligt 4 kap. 3 § eller 11 kap. 1 §
första stycket radio- och tv-lagen (2010:696) har meddelats
den som bedriver sändningsverksamheten, och

2. tillståndet innehåller ett förbud mot att sända reklam.
Lag (2011:1559).

Definition

2 § En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är
avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-
program, även om utrustningen också kan användas för annat
ändamål. Lag (2006:798).

Avgiftsskyldighet

2 a § Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- och
TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB).
Lag (2009:1235).

2 b § Har upphävts genom lag (2009:1235).

3 § En enda radio- och TV-avgift betalas för samtliga TV-
mottagare

1. som är avsedda att användas i innehavarens hushåll,

2. som en statlig myndighet eller en avgiftsskyldig innehar,
eller

3. som finns hos en vårdgivare och som är avsedda att
användas av dem som får vård på vårdgivarens sjukhus,
vårdanstalt eller inrättning av liknande slag.
Lag (2009:1235).

Undantag från avgiftsskyldigheten

4 § Har upphävts genom lag (2005:537).

5 § Skyldighet att betala radio- och TV-avgift finns inte vid
innehav av TV-mottagare som finns i anläggningar eller
lokaler som är avsedda för annat än bostadsändamål eller i
fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en särskilt
vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program.
Lag (2009:1235).

6 § Radio- och TV-avgift betalas inte för TV-mottagare som

1. innehas av någon som är anställd vid en utländsk
beskickning eller ett karriärkonsulat, om det har beslutats
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
att avgift inte ska betalas för mottagaren,

2. har förts in i riket för tillfälligt bruk och är tullfri,

3. innehas på prov under högst 15 dagar, eller

4. är varaktigt undanställd eller obrukbar vad gäller tid
efter det att förhållandet har anmälts till RIKAB av den
avgiftsskyldige. Lag (2009:1235).

Radio- och TV-avgiftens storlek m.m.

7 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Radio- och TV-avgiften är 2 076 kronor för ett år. Den
ska betalas i fyra poster om 519 kronor.

Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och ska
betalas senast sista vardagen före avgiftsperiodens början.

För innehav av TV-mottagare under tiden före den första
avgiftsperioden ska avgiften betalas med så stort belopp i
förhållande till årsavgiften som motsvarar innehavstiden.
Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

RIKAB får, efter avtal med den avgiftsskyldige, besluta dels
att radio- och TV-avgift ska betalas i andra poster och vid
andra tidpunkter än som anges i första och andra styckena,
dels att avgiften inte ska aviseras enligt 10 §.
Lag (2009:1235).

7 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Radio- och tv-avgiften är 2 216 kronor för ett år. Den
ska betalas i fyra poster om 554 kronor.

Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och ska
betalas senast sista vardagen före avgiftsperiodens början.

För innehav av tv-mottagare under tiden före den första
avgiftsperioden ska avgiften betalas med så stort belopp i
förhållande till årsavgiften som motsvarar innehavstiden.
Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

RIKAB får, efter avtal med den avgiftsskyldige, besluta dels
att radio- och tv-avgift ska betalas i andra poster och vid
andra tidpunkter än som anges i första och andra styckena,
dels att avgiften inte ska aviseras enligt 10 §.
Lag (2015:392).

Anmälan av innehav av TV-mottagare

8 § Den som blir innehavare av en TV-mottagare och som är
avgiftsskyldig för innehavet, skall senast 15 dagar därefter
anmäla innehavet till RIKAB.

Yrkesmässig överlåtelse eller uthyrning i detaljhandeln av TV-
mottagare skall anmälas av överlåtaren respektive uthyraren
till RIKAB före utgången av kalendermånaden närmast efter
överlåtelsen eller uthyrningen. Anmälan skall innehålla de
uppgifter som behövs för att fastställa avgiftsskyldigheten.

Den som förvärvar eller hyr en TV-mottagare av någon enligt
andra stycket eller av den som företräder honom eller henne är
skyldig att på begäran lämna överlåtaren eller upplåtaren de
uppgifter som överlåtaren eller upplåtaren behöver för att
fullgöra sin anmälningsskyldighet. Lag (2006:798).

Beslut om avgiftsskyldighet m.m.

9 § När RIKAB till följd av anmälan eller på annat sätt får reda
på att någon innehar en TV-mottagare skall RIKAB, om
avgiftsskyldighet följer med innehavet, fatta beslut om detta och
samtidigt bestämma vilka avgiftsperioder som skall gälla för den
avgiftsskyldige. RIKAB skall skriftligen underrätta den
avgiftsskyldige om beslutet. Lag (2006:798).

10 § I god tid före varje avgiftsperiod skall RIKAB sända ut en
avi till den avgiftsskyldige med uppmaning att betala avgiften för
perioden. Avi som avser den första avgiftsperioden skall också
innehålla en uppmaning att betala avgift för innehavstiden
dessförinnan. Lag (2006:798).

När avgiftsskyldigheten upphör

11 § Radio- och TV-avgift ska betalas till dess att den
avgiftsskyldige har anmält att det avgiftspliktiga innehavet
har upphört och anmälan har kommit in till RIKAB.

Om den avgiftsskyldige avlider upphör avgiftsskyldigheten per
dödsdagen, om en anmälan som avses i första stycket kommer in
till RIKAB inom tre månader från denna dag.

Radio- och TV-avgift som avser tiden efter det att
avgiftsskyldigheten har upphört enligt första eller andra
stycket ska betalas tillbaka till den avgiftsskyldige eller
dödsboet. Om beloppet är lägre än 150 kronor, betalas det
dock inte tillbaka. Lag (2009:1235).

Betalningspåminnelse och påminnelseavgift

12 § Om en radio- och TV-avgift inte betalas inom föreskriven
tid, ska RIKAB sända en påminnelse till den avgiftsskyldige
med uppmaning att betala inom den tid som RIKAB bestämmer.
För påminnelsen ska den avgiftsskyldige inom den bestämda
tiden betala en påminnelseavgift. Regeringen får meddela
föreskrifter om påminnelseavgiftens storlek.
Lag (2009:1235).

Tilläggsavgift

13 § Om en radio- och TV-avgift inte betalas inom den tid som
har satts ut i påminnelsen, ska den avgiftsskyldige också
betala en tilläggsavgift inom den tid som RIKAB bestämmer.
Tilläggsavgiften är 40 procent av avgiftsposten för perioden.
Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.
Lag (2009:1235).

Handläggning av ärenden

14 § Förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas när RIKAB
handlägger ärenden enligt denna lag. Lag (2006:798).

Omprövning av beslut om avgiftsskyldighet, m.m.

15 § RIKAB skall ompröva beslut om avgiftsskyldighet och om påförande
av avgifter enligt denna lag, om den som beslutet rör begär det eller
skäl annars föreligger. Om en begäran om omprövning har kommit in till
RIKAB mer än fyra veckor efter den dag då avgiften senast skulle ha
betalats, skall RIKAB ändra sitt beslut endast om det är uppenbart
oriktigt. En begäran om omprövning fritar inte från skyldighet att
betala ett avgiftsbelopp som har förfallit till betalning.

Vad som föreskrivs i första stycket skall anges i beslut om
avgiftsskyldighet och om påförande av avgifter.
Lag (2006:798).

Återbetalning av avgifter

16 § Överstiger en inbetalad avgift vad som skall erläggas enligt beslut
som har vunnit laga kraft, skall överskjutande belopp betalas tillbaka.

Verkställighet

17 § RIKAB:s beslut om att påföra avgifter enligt denna lag
ska anses som beslut av förvaltningsmyndighet och får
verkställas, om avgiften är obetald och förfallen till
betalning. Verkställighet får ske även om avgiftsbeslutet har
begärts omprövat eller omprövningsbeslutet har överklagats.
Avser beslutet radio- och TV-avgift, krävs dock att RIKAB har
sänt en påminnelse enligt 12 §.

Uttagande av avgift handläggs hos Kronofogdemyndigheten som
allmänt mål. Lag (2009:1235).

Bevakning och eftergift av fordringar

18 § RIKAB skall bevaka fordringar på avgifter enligt denna
lag.

RIKAB får medge skäligt betalningsanstånd under högst ett år
från förfallodagen. Lag (2006:798).

19 § RIKAB får avbryta indrivningen av en fordran på avgift, om
ingen eller ringa möjlighet finns att få betalt för den.
Detsamma gäller, om indrivning skulle vålla mer arbete eller
högre kostnad än som är skäligt. RIKAB får överenskomma med
kronofogdemyndigheten om redovisning av indrivningsuppdraget.
Lag (2006:798).

20 § Om det på grund av den avgiftsskyldiges sjukdom eller av
någon annan anledning är uppenbart oskäligt att kräva betalning
för en avgift enligt denna lag, får RIKAB efterge fordringen
helt eller delvis. Lag (2007:1279).

Överklagande

21 § RIKAB:s beslut i ärenden om omprövning enligt 15 § får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. RIKAB skall därvid
vara den enskildes motpart. I övrigt får RIKAB:s beslut inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Även om ett beslut enligt första stycket första meningen
överklagas, skall RIKAB ändra beslutet, om det är uppenbart
oriktigt. Denna skyldighet gäller dock inte, om klaganden begär
att beslutet tills vidare inte skall gälla eller om RIKAB har
överlämnat handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten.
Lag (2009:802).

Straff

22 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet
enligt 8 § första eller andra stycket,

2. lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter i en anmälan som
avses i 8 § andra stycket, eller

3. lämnar oriktiga uppgifter vid fullgörandet av den
uppgiftsskyldighet som avses i 8 § tredje stycket.

Vad som sägs i första stycket 2 och 3 gäller inte om gärningen är
belagd med straff i brottsbalken. Lag (1996:852).

Ändring av radio- och TV-avgiftens storlek

23 § Ska radio- och TV-avgiften på grund av en ändring i
denna lag betalas med ett annat belopp än tidigare, ska
avgiftsposten för en period som löper när ändringen träder i
kraft beräknas enligt den tidigare radio- och TV-avgiften för
tiden före ikraftträdandet och enligt den nya avgiften för
tiden efter ikraftträdandet. Beloppet avrundas nedåt till
jämnt antal kronor.

RIKAB ska inte ändra radio- och TV-avgiften enligt första
stycket, om den avgiftsskyldige före avgiftsperiodens utgång
har anmält att hans eller hennes innehav av TV-mottagaren har
upphört. Lag (2009:1235).

24 § Har upphävts genom lag (2006:798).

Särskild avgiftskontroll

25 § RIKAB får använda särskilt pejlinstrument för att ta reda
på i vilken utsträckning det finns TV-mottagare i bostäder inom
ett visst område (särskild avgiftskontroll). Lag (2006:798).

26 § Särskild avgiftskontroll inom ett bostadsområde skall avse samtliga
de bostäder där ingen har anmält innehav av TV-mottagare.

27 § Innan särskild avgiftskontroll utförs skall RIKAB i god
tid och på lämpligt sätt underrätta de boende inom området.
Lag (2006:798).

28 § Särskild avgiftskontroll skall bedrivas så att onödigt besvär för
den enskilde undviks.

Förvaltning av avgiftsmedel

29 § De avgiftsbelopp som RIKAB tar emot skall minst månadsvis
föras över till Riksgäldskontoret. Medlen skall omedelbart
placeras på räntebärande räkning där.

RIKAB svarar för förvaltningen av medlen. Lag (2006:798).

Övergångsbestämmelser

1989:41

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1989.

2. Lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare skall
upphöra att gälla vid utgången av år 1989. Lagen gäller dock fortfarande
i fråga om skyldighet att betala mottagaravgift som har uppkommit
dessförinnan.

3. För den som den 28 februari 1989 är registrerad som skyldig att
betala mottagaravgift och som skall betala TV-avgift efter
ikraftträdandet av den nya lagen, skall Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
före utgången av år 1989 fatta beslut enligt 9 § i den nya lagen. Sedan
bolaget har fattat ett sådant beslut i fråga om en avgiftsskyldig, skall
den nya lagen tillämpas på honom i stället för den äldre lagen. Den
äldre lagen gäller fortfarande till utgången av år 1989 i fråga om
övriga avgiftsskyldiga som avses i denna punkt.

4. Vid bestämmande av avgiften för den första avgiftsperioden enligt
punkt 3 skall bolaget beakta om avgiften avser tid för vilken
mottagaravgift har betalats enligt den äldre lagen. Om det uppstår
mellanrum mellan den tid för vilken avgift har betalats enligt den äldre
lagen och den första avgiftsperiodens början, skall bolaget tillämpa 7 §
tredje stycket i den nya lagen.

5. I fråga om den som driver hotell- eller pensionatsrörelse skall för
tiden till utgången av år 1989 TV-avgiften för en mottagare som är
avsedd att användas av tillfälliga gäster i rörelsen omfatta även övriga
sådana mottagare i rörelsen.

6. För tiden till utgången av år 1989 skall bolaget, så snart det har
fattat beslut enligt 9 § i den nya lagen i fråga om någon som den 28
februari 1989 är registrerad som skyldig att betala mottagaravgift,
underrätta televerket om beslutet.

7. Om någon som den 28 februari 1989 är registrerad som skyldig att
betala mottagaravgift före utgången av detta år skriftligen anmäler till
bolaget att hans innehav av TV-mottagaren har upphört, skall bolaget, om
det inte har fattat beslut enligt 9 § i den nya lagen, underrätta
televerket om att avanmälan skett.

8. Varje statlig myndighet som innehar TV-mottagare skall senast den 1
april 1989 anmäla till bolaget hur många mottagare som myndigheten
innehar.

9. Den som driver hotell- eller pensionatsrörelse och som innehar
TV-mottagare som används i rörelsen skall senast den 1 februari 1990
anmäla till bolaget hur många mottagare som innehas i rörelsen.

1992:645

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller
dock fortfarande i fråga om restavgift.

1995:1716

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall
där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

1996:852

Denna lag träder i kraft såvitt avser 8 och 22 §§ den 1 december
1996 och i övrigt den 1 januari 1997.

2009:1235

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Om TV-avgift som har betalats för 2010 överstiger den
radio- och TV-avgift som ska betalas enligt de nya
föreskrifterna, ska avräkning göras mot framtida avgifter.
Avgift ska betalas tillbaka i den mån den motsvarar mer än
ett års avgift.