Förordning (1989:413) om stöd till fruktodling;

SFS nr
1989:413
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1989-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:76
Upphävd
1997-04-01

1 § Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning
för röjning av päron- och äppleodlingar.

2 § Bidrag får lämnas för röjning av arealer på vilka yrkesmässig odling
för produktion av päron och äpplen förekommit under året före det år då
röjning skall ske.

3 § Bidrag för ett år lämnas inte till röjning av mindre areal än
sammanlagt ett halvt hektar.

4 § Bidrag får lämnas med högst

1. 20 000 kronor för varje hektar om röjning av odlingen sker före 1989
års skörd,

2. 18 000 kronor för varje hektar om röjning av odlingen sker före 1990
års skörd, eller

3. 12 000 kronor för varje hektar om röjning av odlingen sker före 1991
års skörd.

5 § Bidraget får bestämmas till lägre belopp än som följer av 4 § om
antalet träd på arealen är lägre än normalt.

6 § Frågor om bidrag prövas av lantbruksnämnden.

7 § Ansökan om bidrag skall ha kommit in till lantbruksnämnden senast
den 1 augusti 1989 om ansökningen avser bidrag för röjning år 1989 och i
övrigt senast den 15 juli det år då röjning skall ske.

8 § I fråga om bidrag som har beviljats enligt denna förordning gäller i
övrigt föreskrifterna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§.

9 § Lantbruksnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
lantbruksstyrelsen. Lantbruksstyrelsens beslut får inte överklagas.

10 § Lantbruksstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.