/r1/ Förordning (1989:422) om statsbidrag till eftermontering av avgasrening på äldre bilar;

SFS nr
1989:422
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1090
Upphävd
1991-07-01

1 § Bidrag enligt denna förordning betalas till den som på sin bil
monterar godkänd avgasreningsutrustning som medför att utsläppen minskar
med minst 40 procent. Bidrag lämnas dock inte om bilen omfattas av
avgasreningskraven i 6 § bilavgasförordningen (1987:586).

Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i
fordonskungörelsen (1972:595).

2 § Statens naturvårdsverk meddelar efter samråd med
trafiksäkerhetsverket föreskrifter om godkännande av
avgasreningsutrustning som avses i 1 §. Beslut om godkännande av sådan
utrustning meddelas av Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

3 § Bidraget är 1 000 kronor för varje fordon och betalas till den som i
bilregistret är antecknad som ägare till fordonet när den
registreringsbesiktning sker som avser avgasreningsutrustningen.

Registreringsbesiktningen sker utan kostnad för den bidragsberättigade.
Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ersättning för besiktningen av
trafiksäkerhetsverket.

4 § Trafiksäkerhetsverket betalar ut bidraget när det av bilregistret
framgår att bilen försetts med godkänd avgasreningsutrustning.

5 § Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas
av trafiksäkerhetsverket.

6 § Beslut av Aktiebolaget Svensk Bilprovning i fråga om godkännande av
avgasreningsutrustning får överklagas hos statens naturvårdsverk.
Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas.

Vid överklagande av bolagets beslut tillämpas föreskrifterna i 23–25
och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223).