/r1/ Förordning (1989:423) om statsbidrag till avgasrening av vissa nya bilar;

SFS nr
1989:423
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1090
Upphävd
1991-07-01

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för inköp av
bilar som i förtid uppfyller de krav på avgasrening som enligt
bilavgasförordningen (1987:586) skall gälla från och med 1992 års
modell.

Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i
fordonskungörelsen (1972:595).

2 § Bidrag lämnas för bilar som avses i 8 § första stycket 2
bilavgasförordningen (1987:586) och som vid registrerings- eller
typbesiktning betecknas som 1991 eller tidigare års modell, förutsatt
att de avgasreningskrav som anges i 6 § bilavgasförordningen är
uppfyllda.

3 § Bidraget är 6 000 kronor för varje fordon och betalas av
trafiksäkerhetsverket till den som efter det att bilen upptagits i
typintyg eller godkänts vid den första registreringsbesiktningen, i
bilregistret antecknas som ägare när fordonet för första gången tas i
bruk.

4 § Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas
av trafiksäkerhetsverket.