Lag (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare;

SFS nr
1989:425
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1989-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:323
Upphävd
1992-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Särskilda inskolningsplatser skall, enligt vad som närmare anges i
denna lag, inrättas hos statliga myndigheter, kommuner,
landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar och kyrkliga
samfälligheter.

Driver en kommun eller en landstingskommun verksamhet genom aktiebolag,
ekonomisk förening eller stiftelse eller i annan särskild företagsform,
kan särskilda inskolningsplatser inrättas även i ett sådant företag.

2 § Särskilda inskolningsplatser skall erbjudas arbetslösa ungdomar
under förutsättning att de inte har kunnat beredas

1. arbete på den öppna arbetsmarknaden,

2. utbildning,

3. arbete på en sådan inskolningsplats som ställs till förfogande inom
ramen för kollektivavtal som träffats mellan parterna på arbetsmarknaden
(avtalad inskolningsplats), eller

4. någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

/r3/ Rätten till särskilda inskolningsplatser m. m.

3 § Lagen tillämpas på ungdomar som

1. har fyllt arton men inte tjugo år, eller

2. har fyllt sjutton men inte tjugo år, om de har fullföljt en minst
tvåårig gymnasial utbildning, eller

3. omfattas av 1 § lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m. fl. om de har fullgjort sin skolplikt och inte
fyllt tjugofem år.

Lagen tillämpas också på ungdomar som har fyllt tjugo men inte tjugofem
år och som fått sin skolgång fördröjd till följd av ett varaktigt
fysiskt funktionshinder. Lag (1991:331).

/r3/ Rätten till särskilda inskolningsplatser m. m.

4 § Om det står klart att ingen av de åtgärder som avses i 2 § kan
ordnas för den unge, skall länsarbetsnämnden anvisa den unge arbete på
en särskild inskolningsplats. Anvisning får ske först när den sökande i
fyra veckor deltagit i jobb-sökar-aktiviteter som anordnats av
länsarbetsnämnden och uppfyllt de villkor som i övrigt gäller för
anvisning.

Om den unge har slutat skolan eller någon annan längre utbildning under
våren, får anvisning ske tidigast den 1 oktober samma år. Anvisning får
i sådana fall ske även tidigare, om det finns särskilda skäl för det.
Lag (1991:886).

5 § Länsarbetsnämnden skall minst varannan månad pröva om beslutet om
anvisning till en särskild inskolningsplats kan ersättas av någon åtgärd
enligt 2 §.

/r3/ Tillhandahållande av särskilda inskolningsplatser

6 § Länsarbetsnämnden skall söka träffa överenskommelse med
landstingskommunen samt med statliga myndigheter, kommunalförbund,
församlingar och kyrkliga samfälligheter om att de skall inrätta
särskilda inskolningsplatser hos sig och, såvitt gäller
landstingskommunen, hos företag genom vilket landstingskommunen driver
verksamhet.

7 § Ungdomar som inte placeras hos en sådan arbetsgivare som anges i 6 §
skall beredas särskild inskolningsplats hos den kommun där de är
folkbokförda eller hos företag genom vilket kommunen driver verksamhet,
om kommunen och företaget har kommit överens om det. Lag (1991:537).

8 § Efter medgivande av länsarbetsnämnden får kommuner låta ungdomar med
dokumenterat arbetshandikapp och som arbetar på särskilda
inskolningsplatser hos kommunen utföra arbetsuppgifter åt enskilda
arbetsgivare. Lag (1991:331).

/r3/ Anställningen

/r4/ Anställningsavtalet

9 § Arbetsgivaren skall träffa avtal om anställning med den som anvisas
en särskild inskolningsplats hos denne.

/r4/ Anställningsvillkoren

10 § Anställning på en särskild inskolningsplats skall avse arbete på
heltid. För ungdomar som avses i 3 § andra stycket får arbetstiden dock
bestämmas med hänsyn till vars och ens särskilda förutsättningar och
behov.

11 § Lönen och anställningsvillkoren i övrigt för ungdomar som arbetar
på särskilda inskolningsplatser bestäms genom kollektivavtal.

Om sådana avtal inte träffas, tillämpas i stället i första hand
kollektivavtalen om beredskapsarbete och i andra hand de kollektivavtal
som gäller för närmast jämförbara arbetstagare i samma ålder.

/r4/ Ledighet

12 § Den som arbetar på en särskild inskolningsplats har rätt till
skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner
för att

1. besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete,

2. på anmodan av länsarbetsnämnden delta i kurser som nämnden anordnar
om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur man söker arbete.

/r4/ Anställningens upphörande

13 § En anställning på en särskild inskolningsplats upphör utan
uppsägningstid

1. när arbetstagaren fyller tjugo år eller, i fall som avses i 3 § andra
stycket, tjugofem år,

2. när arbetstagaren till arbetsgivaren anmäler sin önskan att lämna
anställningen,

3. när länsarbetsnämnden återkallar anvisningen till en särskild
inskolningsplats.

/r4/ Återkallelse av anvisad plats

14 § Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen till arbete på en
särskild inskolningsplats för den som

1. utför annat förvärvsarbete som inte är enbart tillfälligt eller av
obetydlig omfattning,

2. avvisar annat erbjudet lämpligt arbete,

3. utan giltig anledning inte deltar i en sådan kurs som avses i 12 § 2.

En anvisning till arbete på en särskild inskolningsplats får också
återkallas för den som avvisar ett erbjudande om
arbetsmarknadsutbildning eller om en plats i yrkesinriktad
rehabilitering. Detsamma gäller för den som gör sig skyldig till
allvarlig misskötsamhet.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

15 § Om en anställning på en särskild inskolningsplats har upphört efter
återkallelse enligt 14 §, får länsarbetsnämnden anvisa en ny sådan plats
tidigast fyra veckor efter det att den förra anställningen upphörde. En
ny plats skall dock anvisas senast efter sju veckor. Detta gäller även
om beslutet om återkallelse har överklagats men frågan inte har avgjorts
slutligt.

16 § Om ett beslut om återkallelse upphävs efter överklagande, har den
unge rätt till ersättning från arbetsgivaren motsvarande förlorad lön.
Den som har anvisats ett annat arbete på en särskild inskolningsplats
eller fått en annan anställning eller utbildningsbidrag har för tiden
därefter inte sådan rätt till ersättning.

/r3/ Överklagande m. m.

17 § Beslut som länsarbetsnämnden fattar enligt 14 § får överklagas hos
arbetsmarknadsstyrelsen. Styrelsens beslut i sådana ärenden får
överklagas hos försäkringsöverdomstolen.

Länsarbetsnämndens beslut i övrigt enligt denna lag får inte överklagas.

18 § På tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare som har anvisats
arbete enligt denna lag tillämpas lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister.

/r3/ Statsbidrag

19 § Till verksamheten med särskilda inskolningsplatser lämnas
statsbidrag.

/r3/ Övriga bestämmelser

20 § Ett avtal om anställning på en särskild inskolningsplats är
ogiltigt i den mån det avviker från vad som föreskrivs i denna lag.

21 § Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
skall tillämpas på arbete på särskilda inskolningsplatser.

22 § Ersättning enligt 16 § skall vid tillämpning av bestämmelserna om
sjukpenninggrundande inkomst och pensionsgrundande inkomst i lagen
(1962:381) om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

23 § Arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på lön enligt denna lag
eller på ersättning enligt 16 § skall påföras staten och uppbäras i den
ordning som gäller för arbetsgivaravgifter som erläggs av staten.

Övergångsbestämmelser

1989:425

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då lagen (1983:1070) om
arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare skall upphöra att gälla.
Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för dem som vid
ikraftträdandet av den nya lagen var sysselsatta i ungdomslag.

2. Tiderna i 4 § räknas från lagens ikraftträdande, om den unge har
anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen dessförinnan.

1992:323

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1989:425) om särskilda
inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare skall upphöra att gälla
vid utgången av juni 1992. Anställningar på särskilda inskolningsplatser
upphör utan uppsägningstid den 30 juni 1992. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om överklagande av beslut om återkallelse av anvisad
plats som har meddelats före den 1 juli 1992.