/r1/ Förordning (1989:439) om statsbidrag till verksamheten med särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare;

SFS nr
1989:439
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1989-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS1992:334
Upphävd
1992-07-01

/r3/ Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till
arbetsgivare som bedriver verksamhet enligt lagen (1989:425) om
särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare.

2 § Bidrag till verksamheten med särskilda inskolningsplatser lämnas för
arbetsgivarens kostnader för

1. lön och andra anställningsförmåner till de ungdomar som arbetar på
sådana inskolningsplatser,

2. administrationen av verksamheten med särskilda inskolningsplatser,
samt

3. lämnad ersättning enligt 16 § lagen (1989:425) om särskilda
inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare.

/r3/ Bidragets storlek

3 § Bidrag enligt 2 § 1 lämnas med 100 procent av arbetsgivarens totala
lönekostnad för den anställde. Sådant bidrag får inte lämnas för lön som
överstiger den lönenivå som har fastställts i sådant kollektivavtal som
avses i 11 § lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos
offentliga arbetsgivare.

4 § Bidrag enligt 2 § 2 lämnas med fem procent av lönekostnaderna för de
ungdomar som arbetar på särskilda inskolningsplatser hos arbetsgivaren.

/r3/ Övriga bestämmelser

5 § Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas till den som för
samma åtgärd får bidrag med stöd av andra bestämmelser.

6 § Bestämmelserna i 19–23 §§ förordningen (1987:405) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning
tillämpas.

Övergångsbestämmelser

1989:439

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989 då förordningen
(1983:1079) om statsbidrag till verksamheten med ungdomslag, m. m. skall
upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
dem som efter ikraftträdandet av den nya förordningen kvarstår i arbete
i ungdomslag.