Förordning (1989:447) om förmåner m.m. till viss hälso- och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten

SFS nr
1989:447
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:239
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:837

Tillämpningsområde m. m.

1 § Denna förordning tillämpas på dem som omfattas av tjänsteplikt
enligt lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal
samt veterinärpersonal m. m. vid tjänstgöring inom försvarsmakten.

Den personal som denna förordning är tillämplig på tillhör
försvarsmaktens militära personal.

Förmåner enligt värnpliktsförmånsförordningen

2 § Följande bestämmelser i värnpliktsförmånsförordningen (1976: 1008)
skall tillämpas i fråga om de tjänstepliktiga:

7–9 §§ om dagpenning,

11 § om befattningspenning,

18–26 §§ om ersättning m. m. vid resor,

28–32 §§ om förplägnad, inkvartering och utrustning,

34–37 §§ om hälso- och sjukvård,

38 § om begravningshjälp,

39 § om utbetalning m. m.,

40 § om överklagande.

Tjänstepliktiga är dessutom berättigade till fälttraktamente enligt de
grunder som gäller för värnpliktiga.

Anstånd med tjänstgöringen

3 § Bestämmelserna om anstånd i 20, 22, 23, 25 och 26 §§ kungörelsen
(1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m. m. skall tillämpas i fråga
om utbildning och övning enligt 6 § lagen (1981:292) om tjänsteplikt för
hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. I fråga om
annan tjänstgöring tillämpas 28 § kungörelsen.

4 § Värnpliktsverket beslutar i ärenden om anstånd för de
tjänstepliktiga. Ett beslut om anstånd får överklagas hos
totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Skrivelsen med överklagandet skall
ges in till den myndighet som har meddelat beslutet inom två veckor från
den dag då klaganden fick del av beslutet.

Tjänstepliktsnämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1989:762).

5 § har upphävts genom förordning (1990:837).