Förordning (1989:457) om uttagning av civilförsvarspliktiga till särskilda civila sjukvårdsenheter

SFS nr
1989:457
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:238
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:261

Uppgifter

1 § Under höjd beredskap skall vissa civilförsvarspliktiga ingå i särskilda
civila sjukvårdsenheter med huvudsaklig uppgift att komplettera den landstings-
kommunala hälso- och sjukvårdens ordinarie resurser. Förordning (1993:261).

Uttagning

2 § Med stöd av 1 § lagen (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga
att tjänstgöra utanför civilförsvaret skall länsstyrelsen besluta om uttagning
av dem som skall ingå i de i 1 § nämnda enheterna till det antal som regeringen
för varje budgetår bestämmer.

Registrering och krigsplacering

3 § Socialstyrelsen skall i den utsträckning som behövs registrera och
krigsplacera den uttagna personalen.

Socialstyrelsen får överlåta på någon annan statlig myndighet eller på
en landstingskommun att registrera och krigsplacera personalen. Detta
får ske endast efter överenskommelse med den statliga myndigheten
respektive landstingskommunen.

4 § Den som krigsplaceras enligt denna förordning skall underrättas om
beslutet. Om en statlig myndighet beslutat om krigsplacering skall
underrättelse om beslutet också lämnas till den landstingskommun i
vilken den krigsplacerade skall tjänstgöra.

I samband med krigsplacering av personalen skall krigstjänstgöringsorder
göras i ordning i den utsträckning som behövs. Om en statlig myndighet
har beslutat om krigsplacering skall en kopia av tjänstgöringsordern
lämnas till den berörda landstingskommunen.

Inkallelse

5 § Inkallelse till tjänstgöring skall utfärdas av socialstyrelsen eller
av den på vilken registreringen enligt 3 § har överlåtits.

Tjänstgöring

6 § När höjd beredskap inte råder får den som har tagits ut enligt 2 § tas i
anspråk för grundläggande utbildning i högst trettio dagar och för övningar i
högst 10 dagar under varje följd av fyra kalenderår. Förordning (1993:261).

Anstånd och ledighet

7 § Anstånd med eller ledighet från tjänstgöring får beviljas efter samma
grunder som gäller för anstånd med eller ledighet från värnpliktstjänstgöring.

8 § Frågor om anstånd och om ledighet från tjänstgöring när höjd beredskap
inte råder skall prövas av socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får överlåta på någon annan statlig myndighet eller en
landstingskommun att pröva frågor om anstånd eller ledighet. Detta får
ske endast efter överenskommelse med den statliga myndigheten respektive
landstingskommunen.

Frågor om ledighet från tjänstgöring under höjd beredskap prövas av
den som den uttagne tjänstgör hos. Förordning (1993:261).

Utbildning

9 § Socialstyrelsen skall svara för att personalen utbildas och övas. Social-
styrelsen får överlåta till statens räddningsverk eller en landstingskommun
att utbilda och öva personalen. Detta får ske endast efter överenskommelse med
statens räddningsverk respektive landstingskommunen.

Överklagande

10 § Beslut om uttagning enligt 2 § och anstånd enligt 8 § får överklagas hos
totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Skrivelsen med överklagandet skall ges in
till den myndighet som har meddelat beslutet inom två veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Tjänstepliktsnämndens beslut får inte
överklagas. Förordning (1989:763).

11 § Beslut i ärenden om krigsplacering enligt 3 § och om ledighet enligt 8 §
första stycket får inte överklagas.

Beslut i ärende om ledighet enligt 8 § tredje stycket får överklagas hos
socialstyrelsen. Socialstyrelsens beslut får inte överklagas.

Övriga bestämmelser

12 § De bestämmelser i civilförsvarslagen (1960:74) som skall tillämpas på den
som tjänstgör enligt denna förordning finns angivna i 3 § lagen (1984:272) om
skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret.

13 § Vad i denna förordning sägs om landstingskommuner skall gälla även för
kommuner som inte tillhör en landstingskommun.