Förordning (1989:47) med vissa bestämmelser om radiomottagare, m. m.;

SFS nr
1989:47
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-02-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:638
Upphävd
1993-07-01

1 § Medgivande att inneha en sådan anordning för registrering av
innehållet i radio- eller trådsändning som avses i 3 a § andra stycket
radiolagen (1966:755) lämnas av Telestyrelsen. Förordning (1992:909).

2 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av 3 § andra stycket
eller 3 a § radiolagen (1966:755) meddelas av Telestyrelsen. Förordning
(1992:909).

3 § En kopia av varje dom över en förseelse som avses i 22 § andra
stycket första meningen radiolagen (1966:755) skall sändas till
Telestyrelsen. Förordning (1992:1267).