Lag (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten

SFS nr
1989:471
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1989-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:482
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:482

1 § För byggnadsarbete, som påbörjas under tiden den 27 maj 1989–den 30
juni 1991, skall investeringsskatt betalas till staten, om arbetet
utförs i annan kommun i Stockholms län än Norrtälje, Södertälje och
Nynäshamn samt i Uppsala och Håbo kommuner i Uppsala län och arbetet
helt eller till övervägande del avser

1. bensinstation, reparationsverkstad för motorfordon, parkeringshus
eller sådan parkeringsanläggning som ej inrättas i anslutning till ny
bostadsbebyggelse,

2. butiks-, kontors-, bank-, hotell- eller restauranglokaler,

3. förvaltningsbyggnad,

4. kyrkliga eller andra samlingslokaler eller nöjeslokaler,

5. sporthall eller annan idrottsanläggning,

6. bostadshus som uppförs utan statligt stöd och inte är avsett
uteslutande för fritidsändamål, eller

7. bostadshus som är avsett uteslutande för fritidsändamål, om arbetet
ingår i ett byggnadsföretag som omfattar mer än ett sådant hus.

Rivning av byggnad anses vid tillämpning av denna lag inte som
byggnadsarbete. Lag (1991:1106)

2 § Investeringsskatt enligt 1 § skall inte betalas för

1. byggnadsarbete med en total byggnadskostnad understigande fem
miljoner kronor,

2. lokaler som ingår i låneunderlag eller pantvärde enligt förordningen
(1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån,
eller åtgärder för vilka räntebidrag kan lämnas enligt förordningen
(1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus,

3. byggnadsarbete till den del konjunkturutjämningsfond enligt lagen
(1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning eller allmän
investeringsfond får tas i anspråk för arbetet i enlighet med beslut
enligt 4 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond,

4. byggnadsarbete till den del arbetet är föranlett av åläggande från
myndighet,

5. byggnadsarbete till den del arbetet är föranlett av sådan
tvångsförsäljning som anges i 2 § lagen (1978:970) om uppskov med
beskattning av realisationsvinst,

6. byggnadsarbete till den del arbetet är föranlett av skada för vilken
ersättning utgår enligt försäkringsavtal, eller

7. byggnadsarbete för krigsorganisationen. Lag (1990:147).

2 a § Investeringsskatt enligt 1 § skall inte heller betalas till den
del arbetet avser bostäder som ingår i underlag enligt förordningen
(1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån,
eller för vilka räntebidrag kan lämnas enligt förordningen (1983:974) om
statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus.

Vid tillämpning av denna bestämmelse skall andelen bostäder anses vara
två gånger den i första stycket framräknade andelen. Andelen bostäder
skall dock aldrig anses överstiga två tredjedelar av byggnadsarbetet.
Lag (1990:147).

3 § Investeringsskatt skall betalas av den för vars räkning arbetet
utförs (byggherren).

Finns det för visst byggnadsarbete flera byggherrar, svarar de
solidariskt för investeringsskatten. Har byggnad eller annan anläggning
som avses med skattepliktigt arbete bytt ägare innan arbetet har
slutförts, är även den nye ägaren att anse som byggherre.

Staten betalar inte investeringsskatt. Lag (1990:147).

4 § Investeringsskatt tas ut med 30 procent av byggnadskostnaden för
skattepliktigt arbete. Investeringsskatten fastställs av
skattemyndigheten i det län där byggnadsplatsen är belägen och betalas
till denna skattemyndighet.

Preliminär skatt utgår med 30 procent av den beräknade
byggnadskostnaden. Slutlig skatt fastställs när arbetet har slutförts.

Preliminär och slutlig skatt avrundas nedåt till helt hundratal kronor.
Lag (1990:406).

5 § Innan skattepliktigt byggnadsarbete påbörjas skall byggherren till
skattemyndigheten lämna skriftlig deklaration med uppgift om den
beräknade byggnadskostnaden. Skattemyndigheten skall fastställa
preliminär skatt och förelägga byggherren att betala in denna inom viss
angiven tid eller, om arbetet inte har påbörjats, senast när detta sker.

När skattepliktigt byggnadsarbete har slutförts, skall byggherren till
ledning för fastställande av slutlig skatt till skattemyndigheten
omgående lämna deklaration med uppgift om den verkliga
byggnadskostnaden. Om den slutliga skatten överstiger den preliminära,
skall skattemyndigheten förelägga byggherren att genast inbetala det
överskjutande beloppet. Överstiger den preliminära skatten den slutliga,
skall skattemyndigheten förordna om återbetalning eller avkortning av
överskjutande belopp.

På begäran av byggherren skall skattemyndigheten meddela särskilt beslut
i fråga om visst byggnadsarbete är skattepliktigt eller inte.

Investeringsskatt får inte fastställas av skattemyndigheten efter
utgången av sjunde året efter det år då byggnadsarbetet slutfördes.

Förekommer anledning att fastställa investeringsskatt med avvikelse från
deklaration skall byggherren om möjligt ges tillfälle att yttra sig. Lag
(1990:406).

6 § Deklaration som avses i 5 § första stycket skall innehålla uppgift
om byggnadsarbetets art och tidpunkten när arbetet skall igångsättas
samt den beräknade byggnadskostnaden och sättet för beräkningen av
denna. Deklaration som avses i 5 § andra stycket skall innehålla uppgift
om tidpunkten när arbetet har slutförts samt den verkliga
byggnadskostnaden och sättet för beräkningen av denna.

Deklaration skall avges på heder och samvete.

Riksskatteverket fastställer formulär till deklaration.

7 § Får skattemyndigheten kännedom om att skattepliktigt byggnadsarbete
påbörjats eller avslutats utan att deklaration har lämnats enligt 5 §,
skall skattemyndigheten anmana byggherren att lämna sådan deklaration.
Efterkommer byggherren inte anmaningen, får skattemyndigheten vid vite
förelägga honom att fullgöra deklarationsskyldigheten. Vite utdöms av
länsrätten.

Byggherren är skyldig att utöver deklaration lämna skattemyndigheten de
övriga uppgifter som behövs för tillämpningen av denna lag.

Kan preliminär eller slutlig skatt inte bestämmas på grundval av
byggherrens uppgifter, skall skattemyndigheten bestämma skatten till
skäligt belopp. Lag (1990:406).

8 § Byggnadsarbete anses påbörjat när det har påbörjats på
byggnadsplatsen. Det anses slutfört när anläggningen i huvudsak har
tagits i bruk för sitt ändamål. Har arbetet utlämnats på entreprenad,
anses det slutfört senast när den slutliga ekonomiska uppgörelsen har
skett, dock inte senare än ett år efter det år då slutbesiktning sker.

Om byggnadsarbete nedläggs eller avbryts för att återupptas först ett år
därefter eller senare, anses arbetet slutfört när det nedlades eller
avbröts. Återupptas arbetet sedan mer än ett år har förflutit, anses
nytt arbete vara påbörjat.

9 § I byggnadskostnaden för arbete, som byggherren utför i egen regi,
inräknas även skälig andel av s.k. indirekt byggnadskostnad, såsom
administrationskostnad. Hänsyn tas dock inte till ränta på eget kapital.
Har byggherren för arbetet använt virke från egen fastighet eller
tillgång som har varit avsedd för omsättning eller förbrukning i annan
rörelse än byggnadsrörelse, inräknas virkets eller lagertillgångens
saluvärde i byggnadskostnaden. Investeringsskatten inräknas inte i
byggnadskostnaden. Lag (1990:147).

10 § På framställning av skattemyndigheten skall investeringsskatt, som
inte har betalats inom av skattemyndigheten angiven tid, indrivas i den
ordning som föreskrivs i uppbördslagen (1953:272) om indrivning av
restförd skatt. Därvid utgår restavgift enligt 58 § 1 mom. första
stycket nämnda lag. Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken får äga rum
vid indrivning av investeringsskatt eller restavgift.

När särskilda omständigheter föranleder det, får skattemyndigheten
meddela befrielse från skyldighet att betala restavgift. Därvid skall
bestämmelserna i 58 § 2 mom. första stycket uppbördslagen tillämpas.
Lag (1990:406).

11 § För kontroll av att uppgiftsskyldighet enligt denna lag har
fullgjorts får riksskatteverket eller skattemyndigheten förordna om
revision. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap.
8–14 §§ taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision. Lag (1990:406).

12 § Har någon i samband med skattepliktigt byggnadsarbete vidtagit
åtgärd som kan antas ha tillkommit i syfte att undgå eller erhålla
lindring i investeringsskatten, fastställs skatten som om åtgärden inte
hade vidtagits. Lag (1990:147).

13 § Skattemyndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos
länsrätten. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till
skattemyndigheten inom två månader från den dag då klaganden fick del av
beslutet.

Skattemyndighetens beslut gäller utan hinder av att det överklagats. Har
skattemyndighetens, länsrättens eller kammarrättens beslut överklagats
får skattemyndigheten medge anstånd helt eller delvis med inbetalning av
investeringsskatten.

Beslut av skattemyndigheten som avser anstånd med inbetalning av
investeringsskatt eller föreläggande av vite enligt 7 § får inte
överklagas. Lag (1990:406).

14 § Vid inkomsttaxeringen får avdrag inte ske för investeringsskatt.
Skatten får inte heller inräknas i anskaffningsutgiften för anläggningen
i fråga vid beräkning av avdrag för värdeminskning.
Lag (1990:147).

Övergångsbestämmelser

1989:471

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1989.

Vid tillämpning av 8 § andra stycket skall — i stället för vad som
anges i nämnda stycke — byggnadsarbete som återupptas efter
utgången av juni 1991 anses som ett nytt arbete. Lag (1991:1106).

1990:147

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990. Bestämmelserna om utvidgat
geografiskt tillämpningsområde och höjd skattesats samt den nya
bestämmelsen i 2 a § tillämpas i fråga om byggnadsarbete som påbörjas
efter den 8 februari 1990.

1996:482

Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om byggnadsarbeten som
påbörjades under tiden den 27 maj 1989-den 30 juni 1991.