Förordning (1989:473) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten

SFS nr
1989:473
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1989-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:940
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1990:1288

1 § Behövs enligt särskild lagstiftning tillstånd att påbörja sådant
byggnadsarbete som avses i 1 § lagen (1989:471) om investeringsskatt för
vissa byggnadsarbeten, bör skattemyndigheten höra länsarbetsnämnden
innan särskilt beslut meddelas i fråga om visst byggnadsarbete är
skattepliktigt eller inte. Förordning (1990:1288).

2 § Investeringsskatt betalas på det sätt och inom den tid som
skattemyndigheten bestämmer. Förordning (1990:1288).

3 § Länsarbetsnämnden skall underrätta skattemyndigheten om tillstånd
eller överenskommelse att påbörja byggnadsarbete. Underrättelse skall
dock inte lämnas, om det är uppenbart att arbetet inte är
skattepliktigt. Förordning (1990:1288).

4 § Hos skattemyndigheten skall föras förteckning över beslut i ärenden
om investeringsskatt. I förteckningen antecknas byggherrens namn och
adress, dagen då deklarationen kom in samt dagen för inbetalning av
skatten. Annan anteckning om deklarationen eller om dess innehåll får
inte ske. Förteckningen upprättas på blankett enligt formulär som
riksskatteverket fastställer. Förordning (1990:1288).

5 § Deklarationer och andra handlingar som har ingivits eller upprättats
för fastställande av skatt förvaras hos skattemyndigheten. De skall
förstöras sedan sju år har förflutit efter utgången av det år de ingavs
eller upprättades. Förordning (1990:1288).

Övergångsbestämmelser

2000:940

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
byggnadsarbeten som påbörjades under tiden den 27 maj 1989 –
den 30 juni 1991.