Lag (1989:474) om tillfälligt sparande

SFS nr
1989:474
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1989-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:483
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:184

1 § Tillfälligt sparande skall ske under den tid och på det sätt som
anges i denna lag. Lagen gäller inte staten, kommun, landstingskommun
och kyrklig kommun.

2 § Den för vilken avdrag för preliminär A-skatt skall göras under tiden
den 1 september 1989–den 31 december 1990 och den som skall betala
preliminär B-skatt under tiden november 1989–januari 1991 skall erlägga
ett sparbelopp som motsvarar tre procent av skatten. I fråga om
preliminär skatt för inkomståret 1990 är sparbeloppet tre procent endast
av den del av skatten som svarar mot statlig inkomstskatt, statlig
förmögenhetsskatt och kommunal inkomstskatt. För inkomståret 1990 skall
sparbelopp erläggas endast om det uppgår till minst 1 000 kronor.

Sparbelopp beräknas i helt krontal, varvid öretal bortfaller. Lag
(1989:1033).

3 § Den som påförs slutlig skatt vid 1991 års taxering skall erlägga ett
sparbelopp som motsvarar tre procent av skatten till den del den svarar
mot statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt och kommunal
inkomstskatt. Sparbelopp som understiger 1 000 kronor skall dock inte
erläggas. Sparbelopp som skall erläggas skall påföras vid sidan av den
slutliga skatten. Därvid skall sparbelopp enligt 2 § för motsvarande tid
avräknas.

Har taxering skett för ett beskattningsår som omfattar mer än tolv
månader, skall sparbelopp erläggas endast med vad som motsvarar tolv
månader. Lag (1989:1033).

4 § Sparbelopp som har erlagts av den skattskyldige skall, såvitt det
avser inkomståret 1989, återbetalas senast den 31 maj 1991 och i övrigt
senast den 28 februari 1992.

Om rätten till sparbelopp övergår genom arv, testamente eller bodelning
med anledning av makes död eller om det annars finns synnerliga skäl får
beloppet återbetalas tidigare än som anges i första stycket. Lag
(1991:184).

5 § På sparbelopp som återbetalas skall lämnas en årlig ränta som skall
betalas ut vid återbetalningen av sparbeloppet.

Räntan beräknas på den del av sparbelopp avseende inkomståret 1989 som
inte överstiger 1 000 kronor och på den del av sparbelopp avseende
inkomståret 1990 som inte överstiger 3 000 kronor efter en räntesats om
sju procent. På övrig del beräknas räntan efter en räntesats om tre och
en halv procent.

På sparbelopp som avser inkomståret 1989 beräknas räntan från utgången
av 1989 till och med utgången av den månad då beloppet betalas ut.
Erläggs sparbeloppet efter den 18 januari 1990 beräknas räntan dock från
utgången av den månad då beloppet erlades.

På sparbelopp som avser inkomståret 1990 beräknas räntan från utgången
av 1991 till och med utgången av den månad då beloppet betalas ut.
Erläggs sparbeloppet efter den 31 december 1991 utgår ingen ränta.

Ränta lämnas i helt krontal, varvid öretal bortfaller. Räntan utgör inte
skattepliktig inkomst. Lag (1991:184).

6 § En fordran på sparbelopp och ränta får inte överlåtas eller
pantsättas innan den förfaller till betalning.

Preliminär skatt och sparbelopp som erlagts för inkomståret 1990 skall
anses i första hand utgöra betalning av den för samma år påförda
slutliga skatten.

Om ett sparbelopp som avser inkomståret 1990 tillkommer någon mot vilken
det allmänna har en fordran på preliminär eller slutlig skatt eller
kvarskatteavgift som avser samma år, får från vad som skall betalas ut
enligt denna lag avräknas så mycket som kan gå till betalning av
fordringen och den restavgift som belöper på denna.

7 § I fråga om bestämmande, uppbörd och indrivning av sparbelopp gäller
bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272) i tillämpliga delar.
Bestämmelserna om kvarskatteavgift skall dock inte tillämpas i fråga om
sparbelopp som hänför sig till inkomståret 1990 och som avser fysiska
personer eller dödsbon. Obetalda sparbelopp som hänför sig till
inkomståret 1990 och som har påförts med stöd av bestämmelserna om
debitering av slutlig skatt behöver inte betalas in.

På sparbelopp avseende inkomståret 1990 som har erlagts senast den 30
april 1991 skall lämnas ränta motsvarande ö-skatteränta enligt
bestämmelserna i 69 § 1 mom. uppbördslagen. Räntan skall betalas ut vid
återbetalningen av sparbeloppet. Utbetalning skall ske även om räntan
understiger 50 kronor. Förordning (1991:184).

8 § Den som till ledning vid 1990 års taxering är skyldig att lämna
kontrolluppgift enligt 37 § 1 mom. taxeringslagen (1956:623) skall, om
avdrag för erläggande av sparbelopp har gjorts, i kontrolluppgiften
särskilt ange sparbeloppet.

Övergångsbestämmelser

1991:184

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991. Äldre bestämmelser i 4 § gäller
dock fortfarande i fråga om sparbelopp som avser inkomståret 1989 och
som understiger 300 kronor.

1996:483

Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om sparbelopp för den
tid som anges i lagen.