Lag (1989:476) om viss tillfällig höjning av uttaget av statlig fastighetsskatt

SFS nr
1989:476
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:484
Upphävd
1997-01-01

I stället för vad som därom föreskrivs i 3 § första stycket a och j
lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, skall underlaget för
beräkningen av fastighetsskatten vid 1991 års taxering utgöras av hela
taxeringsvärdet i fråga om hyreshusenhet som huvudsakligen består av
lokaler och som är belägen i Uppsala eller Håbo kommun eller i annan
kommun i Stockholms län än Norrtälje och Södertälje.

Vad som nu sagts gäller inte i fråga om fastighetsskatt för
beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

Övergångsbestämmelser

1996:484

Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1991 års taxering.