Lag (1989:484) om arbetsmiljöavgift;

SFS nr
1989:484
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1989-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:710
Upphävd
1996-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:408

1 § Arbetsgivare skall betala arbetsmiljöavgift för ersättning som utges
under perioden september 1989–december 1990. Arbetsmiljöavgiften
beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgift till
folkpensioneringen enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

2 § Arbetsmiljöavgift utgår med 1,5 procent av avgiftsunderlaget och
förs till en fond, benämnd arbetslivsfonden, vars tillgångar skall
utgöra bidrag till arbetsgivare för

1. utgifter för rehabiliteringsåtgärder för anställda med långvarigt
nedsatt hälsa,

2. utgifter för åtgärder för att nedbringa anställdas sjukfrånvaro samt

3. utgifter för investeringar för bättre arbetsmiljö i den mån det inte
enligt lag eller annan författning åligger arbetsgivaren att göra sådan
investering.

I fråga om sjömän skall arbetsmiljöavgift beräknas efter den lägre
procentsats som regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer
årligen fastställer. Procentsatsen skall sättas ned enligt de grunder
som anges i 2 kap. 2 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter.

3 § Arbetslivsfonden förvaltas enligt grunder som riksdagen fastställer
särskilt.

4 § I fråga om arbetsmiljöavgift gäller bestämmelserna i 2 kap. 6 § och
5 kap. lagen (1981:691) om socialavgifter samt vad som i nedan angivna
författningar är föreskrivet i fråga om avgifter enligt nämnda lag:

1. kommunalskattelagen (1928:370)

2. lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

3. skattebrottslagen (1971:69)

4. lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m.
Lag (1990:408).

5 § I årsuppgift som avses i 11 § lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare skall en arbetsgivare för utgiftsåret
1989 — utöver de uppgifter som skall lämnas enligt 12 § första stycket
nämnda lag — uppge hur stor andel av beloppen som avser tid före
respektive efter utgången av augusti 1989.

Övergångsbestämmelser

1989:484

Övergångsbestämmelserna har upphävts genom lag (1990:164).