Lag (1989:489) om beskattning av dödsbos skogskontomedel m. m. i vissa fall

SFS nr
1989:489
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1989-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:485
Upphävd
1997-01-01

1 § Denna lag gäller medel som satts in på konto enligt skogskontolagen
(1954:142), lagen (1979:611) om upphovsmannakonto eller lagen (1982:2)
om uppfinnarkonto. Lagen gäller också avsättningar som skett enligt
lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv eller lagen (1967:752) om
avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för
återanskaffning av fastighet.

2 § Om belopp som avses i 1 § skall tas upp som intäkt eller återföras
till beskattning på grund av att ett dödsbo har upplösts, skall beloppet
sättas ned med en fjärdedel vid beräkning av nettointäkt av
jordbruksfastighet eller rörelse enligt kommunalskattelagen (1928:370)
och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt under förutsättning att

1. den avlidnes efterlevande make har varit ensam dödsbodelägare under
den tid dödsboet fanns,

2. dödsfallet har inträffat efter 1987 års utgång och boet har upplösts
före utgången av år 1990 samt

3. den avlidne och den efterlevande maken vid tidpunkten för dödsfallet
hade en eller flera gemensamma bröstarvingar.

Är det fråga om en insättning eller en avsättning för vilken dödsboet
har medgetts uppskov eller avdrag, skall nedsättning enligt första
stycket inte ske.

Övergångsbestämmelser

1989:489

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989 och tillämpas första gången vid
1989 års taxering.

1996:485

Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om dödsbo som har upplösts
före utgången av år 1990.