Förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet

SFS nr
1989:500
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1457

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning lämnas föreskrifter om statsbidrag för vissa
särskilda insatser på kulturområdet.

2 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av konstnärsnämnden.
Bidrag får lämnas utan att någon ansökan gjorts.

3 § En författare kan få bidrag om han skriver på svenska eller
är stadigvarande bosatt i Sverige. Annan konstnär kan få bidrag om
han har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller är
stadigvarande bosatt i landet.

Bidrag för deltagande i internationellt kulturutbyte enligt 5 a § får
lämnas även till en utländsk konstnär för vistelse i Sverige.
Förordning (1993:1457).

Särskilda insatser för tonsättare och fonogramartister

4 § Bidrag kan lämnas till tonsättare och andra upphovsmän på
musikområdet samt fonogramartister.

Ändamålet med sådant bidrag skall i första hand vara att ge mottagaren
arbetsmässig trygghet.

Särskilda insatser på filmområdet

5 § Bidrag kan lämnas till projekt på filmområdet.

Sådant bidrag bör företrädesvis avse något eller några av följande
ändamål:

1. startbidrag till unga filmare,

2. bidrag till film- och videoexperiment för att i mindre skala pröva en
idé,

3. bidrag till författare av manus till icke kommersiell, konstnärligt
syftande film.

Särskilda insatser för deltagande i internationellt kulturutbyte

5 a § Bidrag kan lämnas till en enskild konstnär på bild-, form-, ton-
eller scenkonstens område för deltagande i internationellt kulturutbyte.
Förordning (1992:463).

Övriga bestämmelser

6 § Beslut av konstnärsnämnden enligt denna förordning får inte
överklagas.

7 § Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får meddelas av
konstnärsnämnden.