Lag (1989:508) om försäkringsmäklare

SFS nr
1989:508
Departement/myndighet
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1989-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:405
Upphävd
2005-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:116

Inledande bestämmelser

1 § Med försäkringsmäklare avses i denna lag en juridisk eller
fysisk person som yrkesmässigt till olika uppdragsgivare förmedlar
direktförsäkringar från flera från varandra fristående
försäkringsgivare. Lag (1990:812).

2 § Avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i 13 eller 14 §
får inte åberopas mot uppdragsgivaren eller någon som härleder sin
rätt från honom, om uppdragsgivaren är en konsument och uppdraget
avser försäkring huvudsakligen för enskilt bruk.

Registrering och tillsyn m.m.

3 § En försäkringsmäklare skall vara registrerad hos
Finansinspektionen och stå under dess tillsyn. Registreringen
kan avse förmedling av

1. alla slag av försäkring,

2. enbart livförsäkring, eller

3. enbart skadeförsäkring.

Bedriver mäklaren även verksamhet som avses i 1 kap. 3 b §
lagen (1991:981) om värdepappersrörelse skall också detta
registreras.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte en
försäkringsmäklare, som är registrerad i något annat EES-land i
ett mäklarregister hos en myndighet eller yrkessammanslutning
med behörighet att föra ett sådant register och som driver
verksamhet i Sverige utan att vara etablerad här.

Benämningen försäkringsmäklare får användas bara av den som
driver verksamhet enligt denna lag. Lag (1998:1511).

3 a § En försäkringsmäklare som avser att driva sådan
verksamhet som avses i 3 § tredje stycket skall anmäla detta
till Finansinspektionen.

Till anmälan skall fogas

– intyg om yrkeserfarenhet, vandel och konkursfrihet, i den mån
dessa förhållanden inte prövats vid registreringen, samt

– bevis om att det för verksamheten finns en tillfredsställande
ansvarsförsäkring eller därmed jämförlig säkerhet.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om ansvarsförsäkringen och om de intyg som skall
ges in.

Verksamheten får påbörjas två månader efter det att anmälan
gjorts, om inte Finansinspektionen i beslut dessförinnan har
förbjudit detta. Lag (1998:1511).

3 b § Finansinspektionen skall följa den verksamhet som en
försäkringsmäklare driver i Sverige med stöd av registrering i
ett annat EES-land, i den utsträckning som behövs för
tillämpningen av denna lag.

Finansinspektionen skall lämna de uppgifter till behöriga organ
i andra EES-länder som behövs för tillsynen där.
Lag (1998:1511).

4 § För att en juridisk person skall bli registrerad som
försäkringsmäklare krävs att

1. den juridiska personen inte genom ägarförhållande eller på annat
sätt är beroende av försäkringsgivarintressen,

2. den juridiska personen har en försäkring för skadeståndsskyldighet
som kan åläggas den om dess skyldigheter åsidosätts, och

3. de fysiska personer som för den juridiska personens räkning
förmedlar försäkringar är registrerade som försäkringsmäklare.
Lag (1990:812).

5 § För att en fysisk person skall bli registrerad som
försäkringsmäklare krävs att han

1. inte är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud
eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. inte genom anställning eller uppdrag hos något försäkringsföretag
eller på annat sätt är beroende av försäkringsgivarintressen,

3. har en försäkring för skadeståndsskyldighet som kan åläggas honom
om han åsidosätter sina skyldigheter,

4. har en tillfredsställande utbildning för den verksamhet som skall
bedrivas eller, om han varit verksam som mäklare i annat land, har
förvärvat kunskap på annat sätt, och

5. i övrigt är lämplig som försäkringsmäklare.

Sådan försäkring som avses i första stycket 3 krävs inte om
mäklarens verksamhet bedrivs uteslutande för en juridisk person som
är registrerad som försäkringsmäklare. Lag (1995:787).

6 § Närmare föreskrifter om villkoren för registrering och om
registreringsförfarandet får meddelas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

7 § Försäkringsmäklaren är skyldig att på begäran av
Finansinspektionen lämna de upplysningar om verksamheten som
inspektionen behöver för att fullgöra sin tillsyn enligt denna lag. Om
inspektionen anser att det behövs, får den inhämta upplysningarna genom
en undersökning hos mäklaren. Lag (1993:1308).

7 a § På begäran av en fysisk person som är registrerad som
försäkringsmäklare eller som har biträtt en försäkringsmäklare i
dennes verksamhet skall Finansinspektionen utfärda intyg över
verksamhetens omfattning och innehåll om sådant intyg erfordras
för att få driva liknande verksamhet i annat land som omfattas av
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den som
begär intyg och, i förekommande fall, den för vars räkning denne
har förmedlat försäkringar skall lämna inspektionen de
upplysningar som behövs för att inspektionen skall kunna fullgöra
denna skyldighet. Lag (1993:1308).

8 § Om försäkringsmäklaren enligt lag skall utse revisor, får
Finansinspektionen förordna en revisor att med övriga revisorer
delta i revisionen hos mäklaren. I ett revisorsförordnande kan
inspektionen ge särskilda direktiv till revisorn.

Revisorn har rätt att få arvode för sitt arbete av mäklaren. Arvodets
storlek bestäms av inspektionen. Lag (1993:1308).

9 § Försäkringsmäklarna skall med årliga avgifter bekosta
Finansinspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som
regeringen meddelar. Lag (1993:1308).

Särskilda regler som skall iakttas i mäklarverksamheten

10 § Pengar och andra tillgångar som försäkringsmäklaren får hand om för
någon annans räkning skall hållas avskilda från andra tillgångar och
utan dröjsmål vidarebefordras till mottagaren.

11 § Om mäklaren får ersättning i form av provision eller arvode från
försäkringsgivaren, är han skyldig att på begäran av uppdragsgivaren
upplysa denne om ersättningens storlek.

12 § /Upphör att gälla U:2006-01-01/
Försäkringsmäklaren skall se till att uppdragsgivaren får den
information som en försäkringsgivare enligt 5 § och 6 § första
stycket konsumentförsäkringslagen (1980:38) är skyldig att lämna i
samband med att en försäkring tecknas.

En försäkringsmäklare som får i uppdrag att inhämta upplysningar
om eller förmedla livförsäkringsavtal som erbjuds av utländska
försäkringsgivare, som inte har koncession att driva
försäkringsrörelse i Sverige, skall till uppdragsgivaren överlämna en
handling i vilken uppdraget anges. Uppdragsgivaren skall skriva
under handlingen. Handlingen skall överensstämma med formulär
som fastställs av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen. Lag (1993:1308).

12 § /Träder i kraft I:2006-01-01/
Försäkringsmäklaren skall se till att uppdragsgivaren får
den information som en försäkringsgivare enligt
försäkringsavtalslagen (2005:104) är skyldig att lämna i
samband med att en försäkring tecknas.

En försäkringsmäklare som får i uppdrag att inhämta
upplysningar om eller förmedla livförsäkringsavtal som erbjuds
av utländska försäkringsgivare, som inte har koncession att
driva försäkringsrörelse i Sverige, skall till uppdragsgivaren
överlämna en handling i vilken uppdraget anges. Uppdragsgivaren
skall skriva under handlingen. Handlingen skall överensstämma
med formulär som fastställs av regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen. Lag (2005:116).

Försäkringsmäklarens uppdrag

13 § Försäkringsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och
med iakttagande av god försäkringsmäklarsed. Bedriver han
verksamhet som avses i 3 § andra stycket tillämpas dessutom 1 kap.
7 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Försäkringsmäklaren
skall, i den utsträckning som omständigheterna kräver det,
klarlägga uppdragsgivarens behov av försäkring och, i
förekommande fall, tjänster i samband med sparande samt föreslå
lämpliga lösningar. Lag (1994:2011).

14 § Om försäkringsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet
åsidosätter sina skyldigheter enligt 13 §, skall han ersätta den skada
som till följd av detta drabbar en uppdragsgivare, en
försäkringsgivare, ett fondbolag, ett utländskt fondföretag eller
någon som härleder sin rätt från uppdragsgivaren. Lag (1994:2011).

Ingripande mot försäkringsmäklare m. m.

15 § Finansinspektionen kan återkalla registreringen om en
försäkringsmäklare

1. inte uppfyller kraven för registrering enligt 4 eller 5 § eller
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 6 §,

2. inte lämnar begärda upplysningar enligt 7 §, eller

3. inte betalar föreskrivna avgifter enligt 9 §.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om återkallelse skall gälla
omedelbart.

Om det är tillräckligt, får inspektionen i stället för att återkalla
registreringen meddela varning. Lag (1993:1308).

16 § Om någon utövar sådan verksamhet som avses i 3 § första
stycket 1–3 utan att vara registrerad som försäkringsmäklare, skall
Finansinspektionen förelägga honom vid vite att upphöra med
detta. Detsamma gäller om en registrerad försäkringsmäklare
yrkesmässigt förmedlar försäkringar av ett slag som han inte är
registrerad för eller bedriver sådan verksamhet som avses i 3 §
andra stycket utan att detta registrerats samt om någon använder
benämningen försäkringsmäklare utan att vara registrerad som
sådan.

Ett föreläggande enligt första stycket får också meddelas i samband
med ett beslut om återkallelse enligt 15 §. Lag (1994:2011).

16 a § Bestämmelserna i 16 § gäller inte en försäkringsmäklare
som efter anmälan driver verksamhet i Sverige med stöd av
registrering i ett annat EES-land.

Har en försäkringsmäklare som gjort anmälan enligt 3 a § inte
till anmälan fogat de intyg och bevis som anges i andra stycket
samma paragraf, kan Finansinspektionen förelägga mäklaren att
ge in sådana intyg och bevis.

Om ett föreläggande enligt andra stycket inte följs eller om
den ansvarsförsäkring som finns för en försäkringsmäklare inte
är tillfredsställande, får Finansinspektionen förbjuda mäklaren
att driva den anmälda verksamheten.

Om en försäkringsmäklare som avses i första stycket överträder
denna lag eller på annat sätt visar sig olämplig att utöva
försäkringsmäklarverksamhet får Finansinspektionen förelägga
mäklaren att göra rättelse. Om rättelse inte sker, får
inspektionen förbjuda mäklaren att driva
försäkringsmäklarverksamhet här i landet. Lag (1998:1511).

17 § Finansinspektionens beslut om vägrad registrering och om åtgärd
enligt 15 § får överklagas hos kammarrätten.

Annat beslut av Finansinspektionen får överklagas hos länsrätten.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av
länsrättens avgörande. Lag (1995:73).

Övergångsbestämmelser

1989:508

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

2. Den som vid lagens ikraftträdande utövar sådan verksamhet som
omfattas av lagen skall ansöka om registrering senast den 1 mars 1990.
Om inte försäkringsinspektionen bestämmer annat, får den som senast den
dagen har ansökt om registrering fortsätta sin verksamhet till dess att
ansökan har prövats slutligt.

3. Den som vid lagens ikraftträdande utövar sådan verksamhet som
omfattas av lagen men inte har föreskriven utbildning kan trots detta
registreras som försäkringsmäklare. Försäkringsinspektionen får begränsa
tiden för registreringens giltighet och som villkor för fortsatt
registrering föreskriva att mäklaren före tidens utgång skaffar sig viss
utbildning.

1995:73

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:1511

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Registrering för förmedling av personförsäkring, som skett
före den 1 januari 1999, skall anses gälla för förmedling av
livförsäkring enligt vad som anges i 2 kap. 3 b §
försäkringsrörelselagen (1982:713) samt för klasserna 1 och 2
enligt 2 kap. 3 a § samma lag.

2005:116

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Äldre bestämmelser tillämpas på en försäkring som har
meddelats före ikraftträdandet.