Förordning (1989:517) med instruktion för Statens arbetsgivarverk

SFS nr
1989:517
Departement/myndighet
Finansdepartementet F1
Utfärdad
1989-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:272
Upphävd
1994-07-01

Uppgifter

1 § Statens arbetsgivarverk är central förvaltningsmyndighet för

dels förhandlingar i och samordning av frågor som rör reglering av
förhållandet mellan offentliga arbetsgivare och deras arbetstagare, när
det gäller anställnings- och arbetsvillkor som fastställs under
medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer,

dels arbetsgivarpolitiken och arbetsmarknadsfrågor inom
statsförvaltningen.

Om verkets närmare uppgifter som företrädare för staten och för vissa
icke statliga arbetsgivare med offentlig ställning finns det särskilda
föreskrifter.

2 § Verket skall särskilt

1. samordna formerna för de statliga myndigheternas verksamhet i frågor
om förhandlingar och information enligt lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet,

2. svara för gemensamma personalpolitiska frågor inom
statsförvaltningen,

3. inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter i frågor som rör
förhållandet mellan staten som arbetsgivare och arbetstagare hos staten
och även samordna sådana föreskrifter som meddelas av någon annan
statlig myndighet och som har giltighet utanför den myndigheten,

4. inom sitt verksamhetsområde hålla kontakt med statliga myndigheter
och svara för sådan information, rådgivning och utbildning som
myndigheterna behöver i sin egenskap av arbetsgivare,

5. inom sitt verksamhetsområde stödja de statliga myndigheterna i
samband med omorganisationer och andra strukturförändringar,

6. i arbetstvister företräda staten som arbetsgivare i enlighet med vad
som föreskrivs särskilt,

7. inom sitt verksamhetsområde följa upp och utvärdera effekterna av
kollektivavtal som verket har slutit,

8. bevaka och följa upp de personalpolitiska konsekvenserna av
omorganisationer och andra strukturförändringar inom statsförvaltningen,

9. följa förhållandena på arbetsmarknaden i övrigt samt vid behov
samarbeta i lämpliga former med motsvarande kommunala och enskilda
organ. Förordning (1991:1390).

2 a § Verket får i förhandlingar om kollektivavtal och i centrala
tvister företräda de företag som har anslutit sig till bolagsavtalet den
15 juni 1990 (BOA-A).

Anställningarna vid sådana företag skall dock inte anses som statligt
reglerade vid tillämpningen av föreskrifter som har beslutats av
regeringen. Förordning (1990:1178).

3 § Verket skall meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av
kollektivavtal som verket har slutit och som rör arbetstagare hos
staten.

Verket skall på begäran av statliga myndigheter yttra sig om
tillämpningen av kollektivavtal som någon annan statlig myndighet än
verket har slutit.

Första och andra styckena tillämpas också, när verket eller en annan
myndighet på något annat sätt än genom kollektivavtal enhetligt reglerar
anställnings- och arbetsvillkor för arbetstagare hos staten.

4 § Verket får till andra statliga myndigheter lämna över uppgifter som
annars åligger verket.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på arbetsgivarverket
med undantag av 18 §.

Myndighetens ledning

6 § Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

7 § Verkets styrelse består av högst 19 ledamöter, generaldirektören
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott med de uppgifter som
styrelsen bestämmer.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och generaldirektören samt minst
sju av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

8 § Inom verket finns de enheter som verket bestämmer.

Hos verket finns en förhandlingschef. Förordning (1991:1390).

9 § Styrelsen utser förhandlingsdelegationer för olika sektorer av
verksamhetsområdet till det antal och med de uppgifter som styrelsen
bestämmer.

Personalansvarsnämnd

10 § Verkets personalansvarsnämnd består — förutom av generaldirektören
— av förhandlingschefen, verkets chefsjurist och två företrädare för
verkets personalförening.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande. Förordning (1991:1390).

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta:

1. i förhandlingsfrågor och andra arbetsgivarpolitiska frågor av
principiell natur eller större ekonomisk betydelse,

2. i frågor om avbrytande av förhandling om slutande av kollektivavtal,

3. i frågor om lockout eller annan stridsåtgärd.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter.
Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller
annars av större vikt.

12 § Om ett styrelseärende är så brådskande, att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören samt
minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

Tjänstetillsättning m. m.

13 § Generaldirektören och förhandlingschefen förordnas av regeringen
för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av verket.

Verket får tillsätta tjänster utan att de har kungjorts lediga till
ansökan. Förordning (1991:1390).

14 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

15 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.
Förordnandena ges för en bestämd tid.

Finansiering

16 § För medverkan i förhandlingsarbete för Postverket, Statens
järnvägar, Televerket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Trollhätte
kanalverk och Affärsverket svenska kraftnät skall Arbetsgivarverket få
ersättning från myndigheten.

Arbetsgivarverket skall också, om det inte finns särskilda skäl mot det,
ta ut ersättning för sådant biträde åt icke statliga arbetsgivare som
grundar sig på något annat än en lag eller ett särskilt beslut av
riksdagen.

När Arbetsgivarverket i en arbetstvist företräder en myndighet vid
domstol enligt 1 och 9 §§ förordningen (1976:1021) om statliga
kollektivavtal, m. m., skall myndigheten ersätta verket för dess
kostnader. Förordning (1992:776).

Överklagande

17 § Verkets beslut i frågor som enligt avtal skall avgöras av
arbetsgivaren får inte överklagas.

Bisysslor

18 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om
cheferna för de två avdelningarna och chefsjuristen.

Övergångsbestämmelser

1989:517

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Genom förordningen upphävs

— förordningen (1988:1106) med instruktion för statens
arbetsmarknadsnämnd,

— förordningen (1988:1580) med instruktion för statens arbetsgivarverk.

3. Vad regeringen i en förordning eller ett särskilt beslut har
föreskrivit om statens arbetsmarknadsnämnd skall i stället avse statens
arbetsgivarverk.