Förordning (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning

SFS nr
1989:526
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1065
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1646

Föreskrifter om obligatorisk kontroll

1 § Myndigheter som får föreskriva att produkter, anläggningar eller
motsvarande skall ha eller sakna vissa egenskaper (föreskrivande
myndigheter) skall samråda med Styrelsen för teknisk ackreditering,
innan de meddelar nya eller ändrade föreskrifter om obligatorisk
kontroll. Förordning (1992:469).

2 § Innan en föreskrivande myndighet meddelar nya eller ändrade
föreskrifter om obligatorisk kontroll inom ett område där en
riksprovplats utsetts skall samråd ske med denna.

En riksprovplats skall hålla den föreskrivande myndigheten underrättad
om iakttagelser som provplatsen gör och som är av betydelse för
myndighetens verksamhet.

Utseende av riksprovplatser och riksmätplatser

3 § Ärenden om utseende av riksprovplats för ett visst kontrollområde
bereds av styrelsen för teknisk ackreditering, som därvid skall samråda
med berörda föreskrivande myndigheter.

Om styrelsen finner att en riksprovplats bör utses skall styrelsen med
eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen.
Förordning (1990:1331).

4 § Ärenden om utseende av riksmätplatser för en eller flera storheter
bereds av styrelsen för teknisk ackreditering, som med eget yttrande
skall överlämna handlingarna i ärendet till regeringen. Förordning
(1990:1331).

Verksamheten vid riksprovplatser

5 § En riksprovplats skall säkerställa att obligatorisk kontroll kan
bedrivas sakkunnigt och effektivt. Riksprovplatsen skall om inte annat
följer av lag eller annan författning eller är särskilt beslutat
uppfylla de allmänna krav på verksamheten vid provningslaboratorier som
är internationellt brukliga.

6 § En riksprovplats skall följa det internationella arbetet med
utveckling och harmonisering av kontrollmetoder. Riksprovplatsen skall
därvid särskilt se till att åtgärder vidtas för att dess
provningsresultat vid behov skall kunna godtas internationellt.

7 § En riksprovplats får inte vid sidan av den obligatoriska kontrollen
bedriva någon verksamhet som medför att dess oberoende ställning vid
obligatorisk kontroll kan ifrågasättas.

Verksamhet vid en riksprovplats som bedrivs vid sidan av obligatorisk
kontroll skall ekonomiskt och på annat sätt kunna skiljas från
verksamhet som gäller obligatorisk kontroll.

8 § Föreskrivande myndigheter får överlämna till en riksprovplats, som
är bolag eller annan juridisk person, att besluta i ärende som rör
myndighetsutövning och som gäller godkännande av personal, utrustning,
förfarande, organisation, produkt eller anläggning.

AB Svensk Bilprovning prövar fråga som gäller godkännande av fordon
eller av fordon med avseende på viss egenskap inom bolagets
kontrollområden enligt förordningen (1989:527) om riksprovplatser och
riksmätplatser, om inte annat är särskilt föreskrivet.

9 § Styrelsen för teknisk ackreditering får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs rörande obligatorisk kontroll vid
riksprovplatser och om organisationen av verksamheten. Styrelsen skall
därvid särskilt beakta vad som kan krävas till följd av internationell
samverkan på provningsområdet. Förordning (1990:1331).

Verksamheten vid riksmätplatser

10 § En riksmätplats skall i den mån inte särskilda föreskrifter om vad
som skall iakttas finns i någon lag eller annan författning eller är
särskilt beslutat uppfylla de allmänna krav på motsvarande verksamhet
som är internationellt brukliga.

11 § En riksmätplats får inte bedriva sådan verksamhet som medför att
dess oberoende ställning kan ifrågasättas.

12 § En riksmätplats skall i den omfattning styrelsen för teknisk
ackreditering bestämmer till styrelsen inge ekonomisk redovisning av sin
verksamhet. Förordning (1990:1331).

13 § Styrelsen för teknisk ackreditering får meddela föreskrifter, som
närmare bestämmer kraven på verksamheten vid en riksmätplats. Styrelsen
skall därvid särskilt beakta vad som kan krävas till följd av
internationell samverkan på mätningsområdet. Förordning (1990:1331).

Ackreditering av laboratorier

14 § Styrelsen för teknisk ackreditering skall, om inte annat följer av
lag eller annan författning eller är särskilt beslutat i sin
ackrediteringsverksamhet uppfylla de allmänna krav på
ackrediteringsorgan och för bedömning av laboratorier som framgår av
vedertagna internationella riktlinjer.

Styrelsen skall vid ackreditering av laboratorier beakta allmänna krav
på laboratoriers verksamhet enligt vedertagna internationella
riktlinjer. Förordning (1990:1331).

15 § Styrelsen för teknisk ackreditering får meddela närmare
föreskrifter om ackreditering av laboratorier. Förordning
(1990:1331).

Ackreditering av certifieringsorgan

16 § Styrelsen för teknisk ackreditering skall vid ackreditering av
certifieringsorgan och kontrollorgan beakta allmänna krav på sådana
organs verksamhet enligt vedertagna internationella riktlinjer. Vad som
sägs om certifieringsorgan tillämpas även på kontrollorgan.
Förordning (1990: 1331).

17 § Styrelsen för teknisk ackreditering får meddela närmare
föreskrifter om ackreditering av certifieringsorgan. Förordning
(1990:1331).

Tillsyn

18 § Den tillsyn som styrelsen för teknisk ackreditering utövar över
riksprovplatser och riksmätplatser skall ha sådan inriktning och
omfattning att styrelsen vid behov kan bestyrka att en riksprovplats
eller en riksmätplats uppfyller internationella krav på provnings- och
mätningsorgan. Förordning (1990:1331).

19 § Den tillsyn som styrelsen för teknisk ackreditering skall utöva
över ackrediterade laboratorier och certifieringsorgan skall ske med
beaktande av internationella krav. Förordning (1990:1331).

Avgifter

20 § Om inte regeringen har föreskrivit vilken ersättning en
riksprovplats för uppbära, får

1. en riksprovplats som inte är myndighet fastställa avgiften för
obligatorisk kontroll enligt föreskrifter som styrelsen för teknisk
ackreditering meddelar efter samråd med riksrevisionsverket och
respektive riksprovplats

2. en riksprovplats som är myndighet fastställa avgiften för
obligatorisk kontroll enligt föreskrifter som myndigheten meddelar efter
samråd med riksrevisionsverket.

Om inte regeringen föreskrivit annat får en riksmätplats uppbära avgift
för utförda mätningar enligt föreskrifter som mätplatsen meddelar efter
samråd med riksrevisionsverket. Förordning (1990:1331).

21 § Styrelsen för teknisk ackreditering får meddela föreskrifter om de
avgifter ackrediterade laboratorier och certifieringsorgan skall betala
till styrelsen för att täcka styrelsens kostnader för ackreditering och
därtill hörande tillsyn.

Föreskrift enligt första stycket skall föregås av samråd med
riksrevisionsverket. Förordning (1990:1331).

Godtagande av vissa utländska provningsresultat m. m.

22 § Styrelsen för teknisk ackreditering skall ange de utländska
ackrediterade provningslaboratorier och de organ vars provningsresultat
och bevis om överensstämmelse myndigheter och andra organ i Sverige är
skyldiga att utan förnyad undersökning godta enligt 27 och 28 §§ lagen
(1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning.
Förordning (1991:92).

23 § Styrelsen för teknisk ackreditering svarar för anmälningar till den
Permanenta Kommittén, som inrättats enligt artikel 8 i den inom den
Europeiska frihandelssammanslutningen gällande konventionen om
ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om
överensstämmelse, vilken undertecknades i Tammerfors den 15 juni 1988,
av laboratorier som ackrediteras i Sverige. Därvid skall provningarnas
omfattning och de tillämpliga provningsmetoder för vilka
ackrediteringarna gäller anges. Styrelsen skall dessutom informera den
Permanenta Kommittén om varje tillfälligt upphörande eller återkallelse
av en ackreditering. Förordning (1991:92).

24 § Myndigheter och andra organ, som överväger att inte godta ett visst
provningsresultat eller ett bevis om överensstämmelse enligt 29 § 2
stycket lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om
mätning eller att besluta om återkallelse eller förbud mot
marknadsföring av en vara enligt 30 § samma lag, skall i god tid innan
beslut fattas samråda med kommerskollegium. En underrättelse om ett
sådant beslut skall snarast möjligt lämnas till kommerskollegium.
Förordning (1991:92).

25 § Kommerskollegium skall, sedan kollegiet erhållit meddelande om
beslut enligt 24 §, anmäla beslutet till den i 24 § nämnda Permanenta
Kommittén. Förordning (1991:92).

Övergångsbestämmelser

1989:526

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då förordningen
(1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m. och
förordningen (1974:899) om riksmätplatser m. m. skall upphöra att gälla.

2. I fråga om tidigare auktoriserade provplatser för obligatorisk eller
frivillig kontroll tillämpas dock förordningen (1985:1106) om
obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m. intill dess styrelsen
för teknisk ackreditering har beslutat om ackreditering enligt den nya
lagen.