Förordning (1989:527) om riksmätplatser

SFS nr
1989:527
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:810

1 § Har upphävts genom förordning (1994:1938).

2 § Har upphävts genom förordning (1994:1938).

3 § Riksmätplatser enligt lagen (2011:791) om ackreditering
och teknisk kontroll är de organ som anges i bilagan till
denna förordning. I bilagan anges också storheterna för varje
riksmätplats. Förordning (2011:810).

Övergångsbestämmelser

1989:527

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då förordningen
(1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m. m. och
förordningen (1980:122) om utseende av riksmätplatser skall upphöra att
gälla.

2. I fråga om tidigare auktoriserade provplatser för obligatorisk eller
frivillig kontroll tillämpas dock förordningen (1985:1107) om
riksprovplatser och auktoriserade provplatser m. m. intill dess
Styrelsen för teknisk ackreditering har beslutat om ackreditering enligt
den nya lagen. Förordning (1990:1329).

1994:1938

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag skall
intill utgången av mars 1995 alltjämt vara riksprovplats för
kontrollområdena Motorbensin och Återföringssystem för
bensingaser.

3. I annan författning får, i de fall regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer har sådan behörighet,
föreskrivas att viss provning eller kontroll även efter
utgången av år 1994 övergångsvis skall utföras av ett organ som
upptagits som riksprovplats i den upphävda bilagan. I sådana
fall skall under denna övergångstid bestämmelserna om
riksprovplatser i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll och
förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll, i deras lydelse
före utgången av år 1997, tillämpas på organet.
Förordning (1997:1238).

Bilaga 1 Har upphävts genom förordning (1994:1938).

Bilaga

Förteckning över mätstorheter och riksmätplatser

Mätstorhet Riksmätplats

Mekanik
1. längd Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut
Aktiebolag (1-9)
2. plan vinkel
3. volym
4. massa
5. kraft
6. kraftmoment
7. ljudtryck
8. acceleration
9. tryck

Tid och frekvens
1. tidintervall Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut
Aktiebolag (1-3)
2. tidpunkt
3. frekvens

Elektricitet och magnetism

1. elektrisk spänning Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut
Aktiebolag (1-9)2.
elektrisk ström
3. impedans
4. elektrisk effekt
5. elektrisk energi
6. dämpning
7. brus
8. reflektionsfaktor
9. strålningflödestäthet

Värme
temperatur Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut
Aktiebolag

Fotometri och radiometri

1. ljusflöde Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut
Aktiebolag (1-10)
2. ljusstyrka
3. illuminans
4. luminans
5. kromaticitetskoordinater,
tristimulusvärden
6. korrelerad färgtemperatur
7. strålningsflöde
8. irradians
9. relativ irradians
10. spektral irradians

Joniserande strålning

1. exposition Strålsäkerhetsmyndigheten
(1-4)
2. absorberad dos
3. dosekvivalent
4. kerma
Förordning (2008:464).