Förordning (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

SFS nr
1989:548
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1156

Inledande bestämmelse

1 § I lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg ges
bestämmelser om tillstånd för en utlänning att ha anställning som avser
befattning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställningstillstånd).

Undantag från kravet på anställningstillstånd

2 § En utlänning behöver inte ha anställningstillstånd om han
eller hon

1. har arbetstillstånd som gäller för anställning inom
sjömansyrket,

2. enligt 5 kap. 2 § första stycket 5 eller 3 §
utlänningsförordningen (2006:97) är undantagen från
skyldigheten att ha arbetstillstånd, eller

3. i tolv månader under de senaste 18 månaderna haft befattning
på svenskt fartyg,

4. efter senaste inträdet i svensk arbetslöshetskassa för
sjömän varit medlem i minst tolv månader och under en ramtid av
tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde utfört
förvärvsarbete såsom arbetstagare i minst fem månader samt är
anmäld vid den offentliga arbetsförmedlingen.

Med tid för befattning på svenskt fartyg enligt första stycket
3 jämställs väntetid enligt 3 § sjömanslagen (1973:282) och
tid, under vilken sjömannen i pågående anställning har semester
eller ledighet till följd av sjukdom eller skada.
Förordning (2007:916).

3 § En utlänning får befrias från skyldigheten att ha
anställningstillstånd

1. för resa till närmaste bestämmelsehamn, eller

2. för en tid av högst 30 dagar eller för resa till närmaste lastnings-
eller lossningshamn som fartyget anlöper under resan eller, om sådan
hamn inte anlöps under denna tid, till nästa hamn.

Beslut om befrielse får meddelas i efterhand och tiden för befrielse får
förlängas, om det finns särskilda skäl.

Befrielse från tillståndsskyldigheten får medges endast om utlänningens
arbetsgivare har åtagit sig att, om utlänningen inte väljer att stanna i
den hamn där han lämnar anställningen, bekosta utlänningens återresa
till den hamn där han tillträtt anställningen eller resa till en närmare
belägen plats efter det att giltighetstiden för befrielsen gått ut utan
att anställningstillstånd har beviljats.

Beslutande myndighet

4 § Ärenden om anställningstillstånd och befrielse från
tillståndsskyldigheten enligt 3 § prövas av Arbetsförmedlingen.
Sådana ärenden ska prövas av handläggare med kunskap om
sjöarbetsförhållanden (sjöarbetsförmedling).
Förordning (2007:916).

Ansökan om anställningstillstånd

5 § En ansökan om anställningstillstånd ges in till
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att
ärendehanteringen enligt denna förordning samordnas nationellt.
Förordning (2007:916).

Handläggningen

6 § Innan ett ärende om anställningstillstånd avgörs ska
berörda svenska organisationer av redare och ombordanställda få
tillfälle att yttra sig. Förordning (2007:916).

Särskilt medgivande

7 § Har ett fartygs redare eller ägare helt eller delvis
upplåtit driften av fartyget till en utlänning, får
Transportstyrelsen, om det finns särskilda skäl, efter ansökan
av redaren eller, om denne är utlänning, ägaren medge att 1 §
lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg inte
skall gälla i fråga om anställning för befattning på fartyget
eller inom avdelning av fartyget. Medgivandet skall begränsas
till viss tid och får förenas med de villkor som behövs.

Beträffande handläggningen av frågor om medgivande enligt
första stycket och om överklagande av beslut i sådana frågor
finns bestämmelser i förordningen (1991:1881) om medgivande
enligt sjömanslagen (1973:282), m.m. Förordning (2008:1156).

Omprövning m.m.

8 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det
begärs av den som beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges
in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet. Förordning (2007:916).

8 a § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får
inte överklagas. Förordning (2007:916).

Indrivning

9 § Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4–9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige
skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning
görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100
kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.
Förordning (1993:1253).

Föreskrifter

10 § Arbetsförmedlingen får, efter samråd med Transportstyrelsen,
Migrationsverket, andra myndigheter som berörs samt redarnas
och de ombordanställdas organisationer, meddela de närmare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning. Förordning (2008:1156).

Övergångsbestämmelser

1989:995

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Ansökningar om
medgivande enligt 7 § som har kommit in till arbetsmarknadsstyrelsen men
som inte har prövats slutligt skall vid ikraftträdandet överlämnas till
sjöfartsverket.