Lag (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.

SFS nr
1989:567
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1849

1 § Denna lag gäller låneförbindelser som avser statligt lån
beviljat
enligt

1. bostadslånekungörelsen (1967:552), om ränta och amortering på lånet
beräknas enligt 33 § kungörelsen,

2. räntelånekungörelsen (1967:553), om ränta och amortering på lånet
beräknas enligt 16 § kungörelsen eller

3. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), om lånet amorteras
enligt 41 § andra eller tredje stycket förordningen i paragrafens
lydelse vid utgången av juni 1985.

Lagen gäller även i fråga om sådana statliga lån för anordnande av
studentbostäder för vilka ränta och amortering beräknas enligt punkt 6 i
kungligt brev den 28 maj 1968 (ändrat den 24 april 1975).

1 a § Denna lag gäller också de statliga bostadslån som Statens
Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB har betalat ut.
Lag (1995:905).

1 b § Denna lag gäller också låneförbindelser som avser statligt lån
beviljat enligt

1. kungörelsen (1962:538) om förbättringslån i de fall som anges i
11 § tredje stycket och 13 § andra stycket i kungörelsen,

2. kungörelsen (1966:173) om statsbidrag och lån till barnstugor om
lånet är beviljat efter utgången av år 1967,

3. bostadslånekungörelsen (1967:552) till den del 30 § första
stycket kungörelsen tillämpas på lånet och lån eller lånedel som
avses i punkt 5 första stycket övergångsbestämmelserna till nämnda
kungörelse samt lån eller lånedel varpå ränta till följd av punkt 7
samma övergångsbestämmelser utgår enligt 30 § första stycket
kungörelsen,

4. räntelånekungörelsen (1967:553),

5. kungörelsen (1972:760) om lån avseende kostnader för outhyrda
lägenheter samt förskott på sådant lån,

6. kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna
samlingslokaler,

7. kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i bostadshus,

8. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) till den del 35 §
första stycket förordningen, i paragrafens lydelse före den 1 juli
1985, tillämpas på lånet,

9. förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i
vissa fall,

10. förordningen (1976:260) om hyresförlustlån samt förskott på
sådant lån,

11. förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i bostadshus m. m.,

12. förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa
bostadshus,

13. förordningen (1979:816) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m.,

14. förbättringslåneförordningen (1980:261) till den del 12 § andra
stycket förordningen tillämpas på lånet,

15. förordningen (1981:590) om lån till energibesparande åtgärder i
kommunala och landstingskommunala byggnader m. m.,

16. förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av
bostadsfastigheter för permanent bruk, om lånet har betalats ut före
den 1 juli 1985,

17. förordningen (1982:541) om lån till grundavgiften vid ombildning
av hyresrätt till bostadsrätt,

18. förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i
bostadshus eller förordningen (1981:473) med samma namn, om lånet har
betalas ut före den 1 juli 1985, till den del 35 § första stycket
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), i paragrafens lydelse
före den 1 juli 1985, tillämpas på lånet,

19. 3 § förordningen (1982:1272) om statlig lånestöd m. m. till
särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter,

20. förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti,

21. förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av
bostadshus m. m.,

22. förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter
som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868), om lånet har
betalats ut före den 1 juli 1985,

23. förordningen (1986:82) om ränta och amortering m. m. i fråga om
vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse, och

24. förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat
experimentbyggande. Lag (1995:905).

2 § Oavsett vad en låntagare tidigare har utfäst beträffande lån som
anges i 1 §, skall från och med den 1 juli 1989 följande gälla som
villkor i fråga om betalning av ränta och amortering på lånet.

Lånet skall vara betalt inom 15 år, räknat från det årsskifte som
infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från husets
färdigställande eller, i fråga om sådana lån som avses i 1 § andra
stycket, 15 år räknat från det årsskifte som infaller närmast efter det
att 25 år har förflutit från det år då lånet gjordes räntebärande.

Ränta och amortering som förfaller till betalning efter den 1 juli 1989
skall betalas i form av annuiteter, som beräknas efter åtta procent
ränta och den tid inom vilken lånet skall vara betalt. Om räntesatsen
för lånet är högre än åtta procent, skall förutom annuiteten betalas en
tilläggsränta som svarar mot skillnaden. Om räntesatsen är lägre än åtta
procent, skall annuiteten minskas med ett belopp som svarar mot
ränteskillnaden.

3 § Om en låntagare säger upp ett sådant bostadslån som anges i
1 a eller 1 b § till omedelbar betalning eller gör inbetalning
utöver föreskriven amortering, har långivaren rätt att av
låntagaren ta ut ersättning för sin förlust, beräknad med
utgångspunkt i skillnaden mellan räntan på lånet och
långivarens återplaceringsränta. I fråga om lån som lämnats
huvudsakligen för enskilt bruk har dock långivaren rätt till
ersättning endast i den utsträckning det följer av en
tillämpning av 36 § konsumentkreditlagen (2010:1846).
Lag (2010:1849).

4 § Oavsett vad som tidigare kan anses avtalat, skall i fråga om lån
som avses i 1 b § räntesatsens storlek, den tid för vilken
räntesatsen skall gälla, tidpunkten för betalning av ränta och
amortering samt avgift för avisering bestämmas genom avtal mellan
låntagaren och långivaren. Räntesatsen skall bestämmas med
utgångspunkt i långivarens upplåningsränta samt med skäligt tillägg
för långivarens risktagande och kostnader för utlåning.

I fråga om lån, beträffande vilket avtal inte har träffats mellan
låntagaren och långivaren före utgången av år 1995, skall villkoren i
de hänseenden som anges i första stycket fastställas av långivaren.
Lag (1995:905).

Övergångsbestämmelser

1995:905

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Intill dess avtal har träffats mellan låntagare och långivare i
enlighet med 4 §, dock längst till utgången av år 1995, gäller äldre
bestämmelser i de hänseenden som avses i 4 §. Låntagaren har under
denna tid rätt att i förtid lösa hela eller del av lånet utan att
långivaren får ta ut ersättning enligt de nya bestämmelserna i 3 §.