Förordning (1989:57) om tillsättning av tjänst som professor vid arbetsmiljöinstitutet;

SFS nr
1989:57
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1989-02-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:662
Upphävd
1993-07-01

Behörighetsgrunder

1 § Vid tillsättning av en tjänst som professor vid
arbetsmiljöinstitutet skall särskild vikt fästas vid

1. vetenskaplig skicklighet, som har visats genom egen forskning och
genom planering och ledning av forskning,

2. pedagogisk skicklighet, som har visats genom handledning av
forskarstuderande och genom undervisning,

3. arbetsledande och administrativ förmåga.

2 § Institutet får, i samband med att en tjänst som professor i
yrkesmedicin eller yrkesdermatologi skall tillsättas, bestämma att
tjänsteinnehavaren skall vara behörig till tjänst för läkare med
specialistkompetens i yrkesmedicin respektive ha föreskriven kompetens i
yrkesdermatologi. Förordning (1991:823).

Tillsättning

3 § En tjänst som professor vid arbetsmiljöinstitutet tillsätts av
regeringen efter förslag av institutets styrelse.

Förslaget skall ange högst tre behöriga sökande i den ordning som de
anses komma i fråga.

4 § Institutet skall inhämta yttrande om sökandenas vetenskapliga
skicklighet från tre sakkunniga inom det eller de ämnesområden som
tjänsten omfattar.

Anknytning till högskolan

5 § En professor skall tillhöra det fakultets- eller sektionskollegium
inom högskolan som berörd högskoleenhet efter samråd med institutet
bestämmer.

6 § En professor skall undervisa, handleda och examinera studerande inom
högskolans grund- och forskarutbildning, företrädesvis inom den senare.