Förordning (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder

SFS nr
1989:573
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1385
Upphävd
2001-01-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1295

1 § Denna förordning gäller

1. tilläggslån för anordnande av studentbostäder som beviljats enligt
bemyndigande av Kungl. Maj:t under åren 1951–1962 och

2. bostadslån som beviljats enligt bostadslånekungörelsen (1962:537)
till den del 16 § fjärde stycket kungörelsen tillämpats på lånet.

2 § Har bestämmelserna i punkt 6 i kungligt brev den 28 maj 1968
(ändrat den 24 april 1975) tillämpats för sådana lån som avses i 1 §,
skall bestämmelserna i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor
för vissa statliga bostadslån m.m. tillämpas från och med den 1 juli
1989 i fråga om betalning av ränta och amortering på lånen, från och
med den 1 januari 1996 lämnas räntebidrag sedan räntefriheten för
lånet upphört. Bidrag lämnas för en beräknad räntekostnad (den
bidragsgrundande räntekostnaden) med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan denna räntekostnad och en garanterad ränta.
Bidraget beräknas för ett halvår i taget och betalas ut i efterskott.

Den bidragsgrundande räntekostnaden skall beräknas schablonmässigt
med utgångspunkt från det lånebelopp som gällde då lånet gjordes
räntebärande och efter den räntesats för lån med bunden ränta som
enligt föreskrifter av Boverket gäller vid ingången av varje
femårsperiod under bidragstiden (subventionsräntesatsen). Den
garanterade räntan skall motsvara det belopp som skulle ha beräknats,
om punkt 6 i brevet fortfarande hade tillämpats på lånet.

Räntebidrag enligt första stycket lämnas inte för tid efter det
årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från
det år då lånet gjordes räntebärande. Förordning (1995:1295).

2 a § Om inte något annat följer av 2 b § skall räntebidrag betalas
ut till den som vid tidpunkten för aviseringen är antecknad som
bidragsmottagare hos länsstyrelsen.

Utbetalning av bidrag sker högst fyra gånger per år. Närmare
föreskrifter om utbetalningstidpunkten meddelas av Boverket.
Förordning (1995:1295).

2 b § Ägare till hus som har räntebidrag får inte till någon annan
överlåta, pantförskriva eller på annat sätt överföra rätten till
sådant bidrag.

Överlåtelse eller pantförskrivning av bidrag för hela eller delar av
den tid som låneavtalet gäller får dock göras till förmån för sådana
långivare som står under Finansinspektionens tillsyn. Krav från
låntagaren att utbetalning skall ske direkt till denne saknar verkan
om en gällande pantförskrivning anmälts eller om överlåtelse skett.

Ett beslut om räntebidrag skall återkallas helt eller delvis före
bidragstidens utgång, om rätten till bidrag övergått till annan i
strid med bestämmelserna i första stycket. Förordning (1995:1295).

2 c § Om det eller de hus som räntebidraget avser övergår till ny
ägare, kan denne efter ansökan få överta bidraget.

Räntebidrag lämnas inte för den tid då det eller de hus som bidraget
avser ingår i ett konkursbo. Förordning (1995:1295).

3 § Bidragsverksamheten sköts av Boverket och länsstyrelserna.
Länsstyrelsen prövar frågor om bidrag. Boverket sköter
utbetalningen av bidrag.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Boverket.

Boverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1993:1116).

Övergångsbestämmelser

1993:1116

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen
tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte
avgjorts före ikraftträdandet.

1995:1295

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Till grund för beräkning av räntebidrag för tid efter
ikraftträdandet används de lånebelopp och amorteringsplaner som
gäller i bidragsärendena vid utgången av år 1995. Den
bidragsgrundande räntekostnaden beräknas efter en
subventionsräntesats som bestäms med utgångspunkt från att den första
femårsperioden anses börja den 1 januari 1996.

3. Äldre föreskrifter som innebär att rätten till bidrag är beroende
av att det finns ett statligt reglerat lån och att återbetalning av
lån utöver vad som följer av avtalade amorteringsvillkor skall
beaktas vid beräkning av den räntekostnad som bidraget lämnas för,
gäller i fortsättningen endast såvitt avser händelser som inträffat
före ikraftträdandet av denna förordning.

2000:1385

Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga
om räntebidrag, med följande ändringar.

Räntebidrag skall beräknas för återstående bidragstid i ärendet
och betalas ut med ett engångsbelopp i januari 2001. Till den
del bidraget skall beräknas för räntebindningsperioder som
påbörjas efter den 4 januari 2001 skall den
subventionsräntesats användas som Boverket fastställer den 5
januari 2001.

I de fall räntebidrag enligt de förordningar som anges i första
stycket skall betalas ut till den som vid tidpunkten för
aviseringen är antecknad som bidragsmottagare hos
länsstyrelsen, skall det – i de fall räntebidrag beräknas efter
den 4 januari 20001 – i stället betalas till den som vid
tidpunkten för utbetalningen är antecknad som bidragsmottagare
hos länsstyrelsen.