/r1/ Förordning (1989:590) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1989–den 30 juni 19901;

SFS nr
1989:590
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-06-14

1 § För att täcka kostnaderna för den statliga kontrollen av läkemedel
m. m. för tiden den 1 juli 1989– den 30 juni 1990 skall avgifter
betalas enligt följande.

————————————————————————
Medel och artiklar Ansöknings- Årlig
avgift/an- avgift
mälningsavgift
————————————————————————

1. Farmacevtiska specialiteter
a) farmacevtiska specialiteter som
inte avses under b) 31 350 kr 21 230 kr
b) allergenpreparat per grundextrakt 8 345 kr 7 075 kr
per spädning 580 kr 430 kr

2. Nya indikationer för farmacevtiska
specialiteter 22 515 kr —

3. Radiofarmacevtiska specialiteter 6 440 kr 3 695 kr

4. Naturmedel för injektion 16 685 kr 9 700 kr

5. Naturmedel som inte avses i 4 3 700 kr 2 000 kr

6. Fabrikssteriliserade engångsartiklar
för hälso- och sjukvårdsändamål
per artikel 2 535 kr 1 050 kr
per tillverkare resp. importör — 3 295 kr

7. Diabetestest som tillhandahålls
kostnadsfritt 6 335 kr 2 745 kr

2 § Avgifterna skall betalas

för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för
diabetestest av den som ansöker om eller fått godkännande av varan,

för naturmedel av den som har att anmäla varan,

för fabrikssteriliserade engångsartiklar av tillverkaren eller
importören.

3 § Avgifterna skall betalas inom den tid och på det sätt som
socialstyrelsen bestämmer, dock med beaktande av vad som sägs i andra
stycket.

Den årliga avgiften skall utgå

1. för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för
diabetestest från och med månaden efter den då specialiteten respektive
testet registrerades till och med den månad då registreringen upphör,

2. för naturmedel för injektion från och med månaden efter den då
socialstyrelsen gett tillstånd till försäljning eller annat
tillhandahållande till och med den månad då tillståndet upphör att
gälla,

3. för annat naturmedel och fabrikssteriliserade engångsartiklar från
och med månaden efter den då anmälan gjordes till och med den månad då
saluföringen upphör.

4 § Om det finns särskilda skäl, får socialstyrelsen medge nedsättning
av eller befrielse från avgift för farmacevtiska och radiofarmacevtiska
specialiteter samt för fabrikssteriliserade engångsartiklar.

Övergångsbestämmelser

1989:590

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Årsavgift för budgetåret 1989/90 skall inte betalas

a) för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för
diabetestest som före den 1 augusti 1989 anmälts till socialstyrelsen
för omedelbar avregistrering,

b) för naturmedel för injektion för vilka anmälan gjorts till
socialstyrelsen före den 1 augusti 1989 om upphörande av tillstånd till
försäljning eller annat tillhandahållande,

c) för andra naturmedel och för fabrikssteriliserade engångsartiklar som
enligt anmälan till socialstyrelsen inte kommer att saluföras efter den
31 juli 1989.