Förordning (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

SFS nr
1989:598
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:940
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:109

1 § Enligt denna förordning skall avgift betalas för verksamhet enligt
miljöskyddslagen (1969:387) hos koncessionsnämnden för miljöskydd,
statens naturvårdsverk och länsstyrelserna.

Bestämmelser om rätt för kommuner att ta ut en avgift för sådan
verksamhet enligt miljöskyddslagen som bedrivs av en kommunal nämnd som
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet finns i 7 §.
Förordning (1991:1638).

2 § Avgift enligt 1 § första stycket skall betalas årligen för
kalenderår med de belopp som anges i en bilaga till förordningen.
Förordning (1995:699).

3 § Avgiften skall betalas av den som

1. utövar miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningen A eller B i
bilagan till miljöskyddsförordningen (1989:364),

2. har tillstånd till annan än med 1. avsedd verksamhet som har prövats
frivilligt enligt 9 § första stycket eller 17 § miljöskyddslagen
(1969:387).

Om det vid en fabrik eller annan inrättning bedrivs miljöfarlig
verksamhet av sådan art eller omfattning som omfattar flera punkter i
bilagan till denna förordning, skall avgift betalas enligt den punkt som
föreskriver den högsta avgiften. Har förprövning ägt rum skall avgiften
bestämmas med utgångspunkt i tillåten produktionsvolym eller
motsvarande. Förordning (1991:812).

4 § Avgiften skall betalas från och med det kalenderår som följer
efter det att beslut om tillstånd till verksamheten meddelats eller,
om verksamheten utövas utan tillstånd, det år som följer efter det
att den miljöfarliga verksamheten påbörjats. Förordning (1995:699).

5 § Avgiften skall betalas efter beslut av länsstyrelsen som också tar
emot och redovisar avgiften. Förordning (1989:912).

6 § Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen — med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter —
sätta ned eller efterskänka avgiften. Förordning (1990:509).

7 § För en kommunal nämnds verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)
får kommunen ta ut en avgift enligt en taxa som kommunen bestämmer.

I taxan skall anges hur avgiften skall bestämmas. Taxan skall innehålla
föreskrifter om vem som är avgiftsskyldig och till vem avgiften skall
betalas. I övrigt skall 6, 8 och 10 §§ gälla. Förordning (1991:1638).

8 § Beslut om betalning av avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.

9 § Beslut enligt 5 § om betalning av avgift får överklagas hos
kammarrätten.

10 § En kommunal nämnds beslut i ett särskilt fall enligt sådan
kommunal taxa som anges i 7 § får överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Förordning (1995:291).

11 § Statens naturvårdsverk får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för länsstyrelsens tillämpning av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1989:598

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:380) om avgifter för
pröving och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387). Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig
till tiden före den 1 juli 1989.

3. Intill dess kommunen har fattat beslut om avgiftstaxa enligt 7 §
skall den upphävda förordningen gälla i fråga om avgift till kommunen.

1989:912

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

2. Om skyldighet att betala avgift för en verksamhet inträder genom
denna förordning skall avgift för tiden den 1 januari — 30 juni 1990
betalas med hälften av de belopp som anges i bilagan.

3. Om avgiften för en verksamhet för avgiftsåret 1989/90 ändras genom
denna förordning skall avgift betalas med det lägsta beloppet enligt
denna förordning eller enligt äldre bestämmelser.
skall den upphävda förordningen gälla i fråga om avgift till kommunen.

1995:291

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1995:699

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

2. För tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1996 skall
avgift betalas med belopp motsvarande en och en halv gång det belopp
som anges i bilagan till förordningen.

3. Meddelas beslut om tillstånd eller påbörjas miljöfarlig
verksamhet utan tillstånd under tiden den 1 juli 1995 till och med
den 31 december 1995 skall avgift betalas med belopp som anges i
bilagan till förordningen.

1995:1148

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. För sådana verksamheter som avses i 31.09.02, 34.04 och 92.03.03
är avgiften för tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december
1996 1,5 av det angivna beloppet.

Bilaga

Förteckning över sådana miljöfarliga verksamheter för vilka
skyldighet föreligger att betala avgift till länsstyrelsen för
statliga myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

1. Miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningarna A eller B i
miljöskyddsförordningen (1989:364)

Beteckning Avgift i kronor
enligt
bilagan till om länssty- om den
miljöskydds- relsen utövar kommunala
förordningen tillsynen nämnden
enligt miljö- utövar till-
skyddslagen synen enligt
(1969:387) 44 a § miljö-
skyddslagen
(1969:387)

1 JORDBRUK, VATTENBRUK

11 Jordbruk
11.01 ladugård, stall eller annan anlägg-
ning för djur med utrymme för mer
än 100 djurenheter, varvid som en
enhet avses ett fullvuxet nötkreatur,
en häst, två ungnöt, tre suggor, tio
slaktsvin, tio pälsdjur (avelshonor)
eller 100 fjäderfän 2 000 200
11.02 anläggning för torkning av gödsel 4 300 430
13 Vattenbruk
13.01 fiskodling för en netto produktion av
13.01.01– mer än 10 ton fisk per år 100 kr per 10 kr per
ton ton

2 UTVINNING AV MINERALISKA
PRODUKTER M. M.

22 Råpetroleum- och naturgasutvinning
22.01 anläggning för utvinning av råolja eller
naturgas
— provborrning eller utvinning till
sjöss 8 600 860
— provborrning på land — —
— utvinning på land 4 300 430
23 Malm- och mineralutvinning

23.01 gruvanläggning som utgörs av
23.01.01– anrikningsverk, sintringsverk
eller annan anläggning för
bearbetning av mineralfyndighet
än som avses i 23.01.02
— gruva med anrikningsverk 125 000 44 000
— gruva utan anrikningsverk 62 000 22 000
— anrikningsverk 62 000 22 000
— sintringsverk 62 000 22 000
— täkt för kol eller eldfast lera 8 600 3 000
23.01.02– anläggning för provbrytning 43 000 4 300
29 Annan brytning och utvinning
29.01 bergtäkt för en total produktion
överstigande 100 000 ton
om produktionen per år över-
stiger 25 000 ton samt torvtäkt
för en produktion överstigande
25 000 kubikmeter per år 8 600 860

3 TILLVERKNING
31 Livsmedels- och dryckesvarutillverkning
31.01 slakteri för en produktion baserad på
31.01.01– mer än 5 000 ton slaktvikt per år
— mer än 50 000 ton per år 62 000 6 200
— mer än 5 000 ton men högst 50 000
ton per år 21 000 2 100

31.03.01mejeri eller torrmjölkfabrik för en
produktion baserad på en invägning av
mer än 50 000 ton per år 21 000 2 100
31.05.01glassfabrik för en produktion av
mer än 5 000 ton per år 21 000 2 100
31.06.01fabrik för beredning eller
konservering av grönsaker,
rotfrukter, frukter eller bär
för en produktion baserad på mer
än 1 000 ton råvara per år
— mer än 50 000 ton per år 43 000 4 300
— mer än 1 000 ton men högst
50 000 ton per år 21 000 2 100
31.07.01fabrik för beredning eller kon-
servering av fisk eller skaldjur
för en produktion baserad på mer
än 200 ton råvara per år
— mer än 6 000 ton 43 000 4 300
— mer än 2 000 ton men högst
6 000 ton 21 000 2 100
— mer än 200 ton men högst 2 000 ton 8 600 860
31.08 fiskmjöls- eller fiskoljefabrik
för en produktion av
— mer än 5 000 ton fiskmjöl
och/eller fiskolja per år 21 000 2 100
— högst 5 000 ton fiskmjöl
och/eller fiskolja per år 4 300 430
31.09 anläggning för framställning
eller raffinering av fett eller
olja av animaliskt eller vegeta-
biliskt slag för en tillverkning
av
31.09.01– mer än 100 000 ton per år 62 000 22 000

31.09.02– mer än 1 000 ton men högst
100 000 ton per år
— mer än 50 000 ton men högst
100 000 ton per år 43 000 4 300
— mer än 1 000 ton men
högst 50 000 ton per år 21 000 2 100
31.10 margarinfabrik eller annan fabrik
för förädling av vegetabiliskt fett
till olika livsmedelsprodukter 21 000 2 100
31.11 sockerfabrik 43 000 4 300
31.12 stärkelsefabrik 43 000 4 300
31.13 stärkelsederivatfabrik 43 000 4 300
31.14 jästfabrik 62 000 22 000
31.15 choklad- eller konfektyr-
fabrik för en produktion av
31.15.01– mer än 10 000 ton per år 21 000 2 100

31.16 fabrik för rostning av kaffe
för en produktion av
31.16.01– mer än 3 000 ton per år 21 000 2 100
31.20 anläggning för bearbetning av
slaktbiprodukter eller
animaliskt avfall för en produktion
baserad på
31.20.01– mer än 10 000 ton råvara per år 62 000 22 000
31.20.02– mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton råvara per år 21 000 2 100
31.21 annan fodermedelsfabrik än som
avses i 31.20 för en produktion av
31.21.01– mer än 50 000 ton spannmålsfoder-
medel per år 21 000 2 100
31.21.02– mer än 1 000 ton annat foder-
medel per år 21 000 2 100
31.23 för framställning av alkohol 43 000 4 300
31.25 bryggeri för en produktion av
31.25.01– mer än 5 000 kubikmeter maltdryck
per år
— mer än 20 000 kubikmeter maltdryck
per år 43 000 4 300
— mer än 5 000 kubikmeter men högst
20 000 kubikmeter maltdryck
per år 21 000 2 100
31.27 maltfabrik 8 600 860
31.28 fabrik för biosyntetisk tillverkning
av ättiksyra 4 300 430
31.30 fabrik för extraktion där
31.30.01– mer än 10 ton organiska lösnings-
medel förbrukas per år 4 300 430
32 Textil-, beklädnads-, läder- och
lädervarutillverkning
32.01.01fabrik för beredning eller färgning
av textilier eller garner
för en produktion av
— mer än 2 000 ton per år 62 000 6 200
— mer än 1 000 ton men högst
2 000 ton per år 43 000 4 300
— mer än 200 ton men högst
1 000 ton per år 21 000 2 100
32.02.01garveri eller annan fabrik för
skinnberedning för en produktion
baserad på mer än 100 ton råvara per år
— mer än 1 000 ton per år 62 000 6 200
— mer än 100 ton men högst 1 000
ton per år 21 000 2 100
32.03 linberedningsverk 4 300 430
33 Trävarutillverkning
33.01 sågverk samt snickeri eller hyvleri
med dimensionssågning för fram-
ställning av
33.01.01– mer än 30 000 kubikmeter trävaror
per år
— mer än 100 000 kubikmeter per år 43 000 4 300
— mer än 30 000 kubikmeter men högst
100 000 kubikmeter per år 21 000 2 100
33.02 plywood- eller spånskivefabrik 21 000 2 100
33.03 anläggning för lagring av timmer
på land med begjutning av vatten
eller anläggning för lagring av
timmer i vatten om lagerkapaciteten
33.03.01– överstiger 5 000 kubikmeter 8 600 860
33.04 anläggning för träskyddsbehandling
genom tryck- eller vacuumimpregnering
eller doppning
för en produktion av
>– mer än 10 000 kubikmeter per år 43 000 4 300
— mer än 500 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter per år 21 000 2 100
— högst 500 kubikmeter per år 8 600 860
34 Massa-, pappers- och pappersvaru-
tillverkning, grafisk produktion
34.01 fabrik för framställning av massa
eller massa och papper
— fabrik för kemisk massa, med blekeri,
för en produktion av
mer än 300 000 ton per år 208 000 73 000
— fabrik för kemisk massa, med blekeri,
för en produktion av
högst 300 000 ton per år 156 000 55 000
— fabrik för kemisk massa, utan
blekeri 125 000 44 000
— fabrik för mekanisk massa
eller returfibermassa 94 000 33 000
34.02 fabrik för framställning av papper 62 000 22 000
34.03 fabrik för framställning av
fiberskivor för en produktion av
— mer än 20 000 ton per år 94 000 33 000
— högst 20 000 ton per år 43 000 15 000
34.04 fabrik för framställning av
regenererad cellulosa för en
produktion av
— mer än 5 000 ton per år 125 000 44 000
— högst 5 000 ton per år 62 000 22 000
34.05 fabrik för framställning av bindemedel
ur skogsråvara 125 000 44 000
34.06 tryckeri där
34.06.01– tryckning sker med heatsetteknik 21 000 2 100
34.06.02– mer än 10 ton organiska
lösningsmedel (inkl. lösningsmedel
i färg och fuktvatten, dock ej
mineralolja i ark- och tidnings-
offsetfärg) förbrukas per år
— mer än 20 ton organiska lösnings-
medel förbrukas per år 21 000 2 100
— mer än 10 ton men högst 20 ton
organiska lösningsmedel förbrukas
per år 8 600 860
34.07 anläggning för klichétillverkning
34.07.01– där mer än 5 ton halogenerade
organiska lösningsmedel förbrukas
per år 8 600 860
35 Tillverkning m.m. av kemiska
produkter, petroleumprodukter,
gummi- och plastvaror
35.01 fabrik för framställning av andra
polymerer ur enskilda monomerer eller
kombinationer av monomerer än som
avses i 35.02 62 000 22 000
35.02 fabrik för framställning av polymerer
av epoxi- eller polyuretantyp
för en produktion av
35.02.01– mer än 10 ton per år
— mer än 100 ton per år 21 000 2 100
— mer än 10 ton men högst 100
ton per år 8 600 860
35.03 fabrik för tillverkning av plast-
produkter ur polymera material såsom
polyester, latex eller andra för-
polymeriserade produkter, där tillverk-
ningen innefattar ytterligare
polymerisation, för en produktion av
35.03.01– mer än 10 ton per år
— mer än 100 ton polyester eller
motsvarande per år 21 000 2 100
— mer än 10 ton men högst 100 ton
polyester eller motsvarande per år 8 600 860
35.04 fabrik för tillverkning av
plastprodukter där
35.04.01– mer än 1 ton fullständigt
halogenerade klorfluorkarboner
förbrukas per år 8 600 860
35.04.02– mer än 5 ton andra halogenerade
organiska lösningsmedel förbrukas
per år 8 600 860
35.05 fabrik för tillverkning, på annat
sätt än genom polymerisation, av
plastprodukter genom termisk eller
annan bearbetning av polymera
material genom
35.05.01– kalandrering eller beläggning 21 000 2 100
35.06 läkemedelsfabrik med kemisk eller
biologisk tillverkning
— framställning av läkemedelssub-
stanser genom kemisk syntes 94 000 33 000
— framställning av läkemedelssub-
stanser med hjälp av mikroorga-
nismer eller andra levande celler 94 000 33 000
— renframställning av läkemedels-
substanser ur animalisk eller
vegetabilisk råvara genom extrak-
tions- eller annat
uppreningsförfarande 62 000 22 000
35.07 läkemedelsfabrik med enbart
farmaceutisk tillverkning där
— mer än 10 ton halogenerade
organiska lösningsmedel eller
mer än 20 ton andra organiska
lösningsmedel förbrukas per år 21 000 2 100
— högst 10 ton halogenerade
organiska lösningsmedel eller
högst 20 ton andra organiska
lösningsmedel förbrukas per år 8 600 860
35.08 krut- och annan sprängämnesfabrik
där tillverkningen
35.08.01– omfattar kemiska reaktioner 62 000 22 000
35.08.02–enbart omfattar blandning eller
avser ammunition, pyrotekniska
artiklar eller andra sådana
produkter 21 000 2 100
35.09 fabrik för framställning av
gödselmedel 156 000 55 000
35.10 fabrik för framställning av bekämp-
ningsmedel på annat sätt än enbart
genom blandning av färdiga råvaror 62 000 22 000
35.11 fabrik för framställning av
bekämpningsmedel enbart genom
blandning av färdiga råvaror 8 600 860
35.12 kabelfabrik 21 000 2 100
35.13 gummivarufabrik för en produktion av
35.13.01– mer 500 ton per år
— mer än 10 000 ton per år 43 000 4 300
— mer än 500 ton men högst 10 000 ton
per år 21 000 2 100
35.14 anläggning för regummeringsverksamhet
där
35.14.01– mer 10 ton organiska lösningsmedel
förbrukas per år 8 600 860
35.15 fabrik för framställning av färg eller
fernissa för en produktion av
35.15.01– mer än 1 000 ton per år 21 000 2 100
35.16 fabrik för tillverkning av fotogra-
fisk film eller fotografiskt papper 21 000 2 100
35.17 fabrik för framställning av produkter
där en mängd av
35.17.01– mer än 500 ton organiska lösnings-
medel ingår per år 21 000 2 100
35.17.02– mer än 10 ton halogenererade
organiska lösningsmedel ingår per år 21 000 2 100
35.18 fabrik för framställning av rengörings-
medel, hygien- eller kroppsvårds-
produkter genom blandningsförfarande
för en produktion av
35.18.01– mer än 500 ton per år 8 600 860
35.19 fabrik för raffinering av mineraloljor
för en produktion av
— mer än 500 000 ton mineralolja
per år 208 000 73 000
— högst 500 000 ton mineralolja
per år 125 000 44 000
35.20 anläggning där olja, oljeprodukter
eller andra kemikalier lagras
eller årligen hanteras i en mängd
av
35.20.01– mer än 50 000 ton 21 000 2 100
35.21 anläggning för framställning av
kolbaserade bränslen 43 000 4 300
35.22 fabrik för framställning av
grafitelektroder 125 000 44 000
35.23 fabrik för framställning av alkohol
för annat ändamål än livsmedel 43 000 4 300
35.27 fabrik för framställning av ammoniak 156 000 55 000
35.28 fabrik för framställning av svavelsyra 156 000 55 000
35.29 fabrik för framställning av fosforsyra 156 000 55 000
35.30 fabrik för framställning av klor eller
natriumhydroxid
— för en produktion av mer än
50 000 ton klor per år 156 000 55 000
— för en produktion av högst
50 000 ton klor per år 94 000 33 000
35.31 fabrik för framställning av klorat 156 000 55 000
35.32 fabrik för framställning av saltsyra 156 000 55 000
35.33 fabrik för framställning av salpetersyra156 000 55 000
35.34 fabrik för framställning av andra
kemiska produkter än som tidigare har
nämnts, där tillverkningen omfattar
kemiska reaktioner
35.34.01– annan fabrik än för fram-
ställning av acetylengas eller
lustgas 94 000 33 000
35.34.02– fabrik för framställning av
acetylengas eller lustgas 21 000 2 100
35.35 fabrik för framställning av andra
kemiska produkter än som tidigare har
nämnts, där tillverkningen enbart
omfattar fysikaliska processer, såsom
blandning, destillation eller lakning 43 000 4 300
35.36 annan anläggning för tillverkning
av kemiska produkter, petroleumpro-
dukter, gummi- eller plastvaror där
årsförbrukningen av
35.36.01– fullständigt halogenerade
klorfluorkarboner uppgår till mer
än 1 ton 21 000 2 100
35.36.02– ofullständigt halogenerade
klorfluorkarboner uppgår till
mer än 10 ton 21 000 2 100
36 Tillverkning av varor av mineraliska
ämnen, utom metaller
36.01 fabrik för framställning av keramiska
produkter för en produktion av
— mer än 50 ton per år 21 000 2 100
— högst 50 ton per år 4 300 430
36.02 mineralullsfabrik
— för en produktion av mer än
10 000 ton per år 94 000 33 000
— för en produktion av högst
10 000 ton per år 21 000 7 400
36.03 anläggning för tillverkning eller
bearbetning, annat än skärning
av glas eller glasvaror där
36.03.01– mer än 1 ton tung blykristall
eller blykristall (helkristall)
hanteras per år
— mer än 1 000 ton tung bly-
kristall eller blykristall
(helkristall) hanteras per år 43 000 4 300
— mer än 100 ton men högst
1 000 ton tung blykristall
eller blykristall (helkristall)
hanteras per år 21 000 2 100
— mer än 1 ton men högst
100 ton tung blykristall eller
eller blykristall (helkristall)
hanteras per år 8 600 860
36.03.02– mer än 10 ton kristall (halv-
kristall) innehållande bly
hanteras per år
— mer än 2 000 ton kristall
(halvkristall) innehållande
bly hanteras per år 43 000 4 300
— mer än 500 ton men högst
2 000 ton kristall (halv-
kristall) innehållande bly
hanteras per år 21 000 2 100
— mer än 10 ton men högst
500 ton kristall (halv-
kristall) innehållande bly
hanteras per år 8 600 860
36.03.03– mer än 100 ton annat glas
hanteras per år
— mer än 20 000 ton annat
glas hanteras per år 62 000 6 200
— mer än 3 000 ton men högst
20 000 ton annat glas hanteras
per år 43 000 4 300
— mer än 1 000 ton men högst
3 000 ton annat glas hanteras
per år 21 000 2 100
— mer än 100 ton men högst
1 000 ton annat glas hanteras
per år 8 600 860
36.04 cementfabrik 125 000 44 000
36.05 anläggning för framställning av kalk,
krita eller kalkprodukter för en
produktion av mer än 10 000 ton
per år 21 000 2 100
36.06 anläggning för framställning av tegel 21 000 2 100
36.07 anläggning för framställning av
gipsskivor 21 000 2 100
36.08 anläggning för framställning av
lättklinker eller lättbetong 21 000 2 100
36.09 anläggning för framställning av
oljeprodukter ur skiffer 21 000 2 100
37 Metallframställning
37.01 järn- eller stålverk
— verk med råstålproduktion
för produktion av
— mer än 1 000 000 ton per år 208 000 73 000
— mer än 100 000 ton per år men
högst 1 000 000 ton per år 156 000 55 000
— högst 100 000 ton per år 62 000 22 000
— verk utan råstålproduktion
för en produktion av
— mer än 50 000 ton per år 62 000 22 000
— högst 50 000 ton per år 43 000 15 000
37.02 ferrolegeringsverk 125 000 44 000
37.03.01annat metallverk än som anges i
37.01 för en produktion av mer än
3 000 ton per år
— mer än 80 000 ton per år 208 000 73 000
— mer än 30 000 ton men högst
80 000 ton per år 125 000 44 000
— mer än 3 000 ton men högst
30 000 ton per år 62 000 22 000
37.03.02annat metallverk än som anges i
37.01 för en produktion av högst
3 000 ton per år 21 000 2 100
37.04.01metallraffinaderi för en produktion
av mer än 3 000 ton per år
— mer än 80 000 ton per år 208 000 73 000
— mer än 30 000 ton men högst
80 000 ton per år 125 000 44 000
— mer än 3 000 ton men högst
30 000 ton per år 62 000 22 000
37.04.02metallraffinaderi för en produktion
av högst 3 000 ton per år 21 000 2 100
37.05 annat metallgjuteri än som anges
i 37.06 för en produktion av
37.05.01– mer än 3 000 ton per år
— mer än 10 000 ton per år 94 000 33 000
— mer än 3 000 ton men högst
10 000 ton per år 62 000 22 000
37.05.02– mer än 10 ton men högst
3 000 ton per år
— mer än 1 000 ton men högst
3 000 ton per år 21 000 2 100
— mer än 200 ton men högst
1 000 ton per år 8 600 860
— mer än 50 ton men högst
200 ton per år 4 300 430
— mer än 10 ton men högst
50 ton per år 2 000 200
37.06 järn-, stål-, aluminium- eller
magnesiumgjuteri
för en produktion av
37.06.01– mer än 100 ton per år
— mer än 10 000 ton per år 43 000 4 300
— mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton per år 21 000 2 100
— mer än 200 ton men högst
1 000 ton per år 8 600 860
— mer än 100 ton men högst
200 ton per år 4 300 430
38 Verkstadsindustri
38.01 anläggning för verkstadsindustri
med en tillverkningsyta av
38.01.01– mer än 20 000 kvadratmeter
— mer än 50 000 kvadratmeter 125 000 44 000
— mer än 20 000 kvadratmeter men
högst 50 000 kvadratmeter 62 000 22 000
38.01.02mer än 5 000 kvadratmeter men
högst 20 000 kvadratmeter 21 000 2 100
38.02 anläggning för
38.02.01– kemisk, elektrolytisk
eller termisk ytbehandling, annan
beläggning med metall eller betning
av metall (exempelvis fosfatering,
kromatering, passivering, etsning
och elpolering)
— varmförzinkning för en
förbrukning av
— mer än 10 000 ton zink per år 43 000 4 300
— mer än 1000 ton men högst 10 000
ton zink per år 21 000 2 100
— mer än 100 ton men högst 1 000
ton zink per år 8 600 860
— högst 100 ton zink per år 4 300 430
— annan ytbehandling med utsläpp
av process- och sköljvatten av
— mer än 10 000 kubikmeter per år 43 000 4 300
— mer än 1 000 kubikmeter men
högst 10 000 kubikmeter per år 21 000 2 100
— mer än 100 kubikmeter per år
men högst 1 000 kubikmeter per år 8 600 860
— högst 100 kubikmeter per år 4 300 430
— annan ytbehandling utan utsläpp av
process- eller sköljvatten eller stoft 2 000 200
— annan ytbehandling utan utsläpp av
process- eller sköljvatten men med
utsläpp av stoft 8 600 860
38.02.02– våttrumling av aluminium eller
stål där godsmängden är mer än
5 ton per år eller annan våt-
trumling 4 300 430
38.04 ackumulatorfabrik 125 000 44 000
38.05 annan anläggning för verkstads-
industri där
38.05.01– mer än 1 ton fullständigt
halogenerade klorfluorkarboner
förbrukas per år 21 000 2 100
38.05.02– mer än 5 ton andra halogenerade
organiska lösningsmedel förbrukas
per år 21 000 2 100
38.05.03– mer än 10 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per år
— mer än 20 ton organiska lös-
ningsmedel förbrukas per år 21 000 2 100
— mer än 10 ton men högst 20 ton
organiska lösningsmedel förbrukas
per år 8 600 860
39 Annan tillverkning
39.01 anläggning för ytbehandling med
färg eller lack eller där limning sker
där
39.01.01– mer än 5 ton halogenerade organiska
lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i
färg, lack och lim) förbrukas per år 21 000 2 100
39.01.02– mer än 10 ton andra organiska
lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i
färg, lack och lim) förbrukas per år
— mer än 20 ton andra organiska
lösningsmedel förbrukas per år 21 000 2 100
— mer än 10 ton men högst 20 ton
andra organiska lösningsmedel
förbrukas per år 8 600 860

4 EL-, GAS-, VÄRME- OCH
VATTENFÖRSÖRJNING

41 El-, Gas- och värmeförsörjning
41.01 kärnkraftverk eller annan kärnteknisk
anläggning 62 000 22 000
41.02 anläggning för förgasning eller
förbränning med en total in-
stallerad, tillförd, effekt av
41.02.01mer än 200 MW
— gasturbinanläggning 21 000 7 400
— övriga anläggningar 94 000 33 000
41.02.02anläggning för förgasning eller
förbränning för en tillförd effekt
av mer än 10 MW men högst
200 MW
— mer än 100 MW men högst
200 MW 43 000 4 300
— mer än 10 MW men högst
100 MW 21 000 2 100
41.04 gasturbinanläggning med en total
installerad, tillförd,
effekt av högst 200 MW 8 600 860
41.05.0 anläggning för utvinning —
på annat sätt än genom vattentäkt —
av värme ur mark, luft, vattendrag,
sjö eller annat vattenområde eller ur
grundvatten eller avloppsvatten för en
ur värmekällan uttagen effekt av mer
än 10 MW 8 600 860
41.07 gruppstation med vindkraftverk eller
vindkraftverk med enstaka aggregat
eller grupper av aggregat för en
sammanlagd uttagen effekt av
41.07.01– mer än 10 MW 4 300 1 500
41.07.02– mer än 1 MW men högst 10 MW 2 000 200

6 VARUHANDEL M. M.

61 Partihandel och varuhandel m. m.
61.01 anläggning där
61.01.01– mer än 1 ton fullständigt
halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner omtappas per år 8 600 860
61.01.02– mer än 10 ton ofullständigt
halogenerade klorfluorkarboner
omtappas per år 8 600 860

7 SAMFÄRDSEL, POST- OCH
TELEKOMMUNIKATIONER

71 Samfärdsel
71.01 flygplats med instrumentbana över
1 200 m
— mer än 50 000 landningar per år 156 000 55 000
— mer än 20 000 landningar men
högst 50 000 landningar per år 94 000 33 000
— mer än 5 000 landningar men
högst 20 000 landningar per år 43 000 15 000
— högst 5 000 landningar per år 21 000 7 400

9 OFFENTLIG FÖRVALTNING
OCH ANDRA TJÄNSTER

91 Offentlig förvaltning, försvarsverk-
samhet m. m.
91.01 flottiljflygplats med en nominell
banlängd överstigande 1 200 m 43 000 —
91.02 skjutbana, skjutfält samt annan
anläggning som disponeras av
Försvarsmakten eller Försvarets
materielverk och som är
stadigvarande inrättad för
användning (inkl. destruktion)
av skarp ammunition eller spräng-
ämnen utomhus
— skjutbana för enbart finkalibrig
ammunition 4 300 —
— övriga anläggningar 8 600 —
92 Renings-, renhållnings- och
rengöringsverksamhet m.m.
92.01 utsläpp av avloppsvatten
92.01.01– utsläpp av avloppsvatten från
tätbebyggelse med mer än
100 000 invånare eller från annan
tätbebyggelse, om förorenings-
mängden i avloppsvattnet
motsvarar minst den mängd som
härrör från mer än
100 000 invånare 94 000 33 000
per reningsanläggning
92.01.02– utsläpp av avloppsvatten från
tätbebyggelse med mer än 2 000
men högst 100 000 invånare eller
från sådan bebyggelse med färre
antal invånare, om förorenings-
mängden i avloppsvattnet motsvarar
minst den mängd som härrör från
mer än 2 000 invånare, dock högst
den mängd som härrör från
100 000 invånare
— mer än 20 000 invånare men högst
100 000 invånare 43 000 4 300
per reningsanläggning
— mer än 2 000 invånare men högst
20 000 invånare 21 000 2 100
per reningsanläggning
92.02 utsläpp av avloppsvatten från sjukhus 21 000 2 100
per anläggning
92.03 upplag för, eller anläggning för
behandling av, avfall från
hushåll, sjukhus, industri,
bygg- och rivningsverksamhet,
hästsportanläggning,
reningsanläggning eller därmed
jämförlig inrättning om den
avfallsmängd som tillförs upplaget
eller anläggningen
92.03.01– överstiger 75 000 ton per år 94 000 33 000
92.03.02– inte överstiger 75 000 ton
per år och behandlas genom för-
bränning
— överstiger 20 000 men inte
75 000 ton per år 43 000 4 300
— överstiger 10 000 ton men inte
20 000 ton per år 21 000 2 100
— inte överstiger 10 000 ton per år 8 600 860
92.03.03– överstiger 100 ton men inte
75 000 ton per år och behandlas
genom kompostering, rötning eller
annan biologisk metod
— överstiger 20 000 ton men inte
75 000 ton per år 43 000 4 300
— överstiger 10 000 ton men inte
20 000 ton per år 21 000 2 100
— överstiger 1 000 ton men inte
10 000 ton per år 8 600 860
— överstiger 100 ton men inte
1 000 ton per år 4 300 430/t.o.m.
92.03.04– överstiger 50 ton men inte
75 000 ton per år och deponeras
eller behandlas på annat sätt
än som anges i 92.03.02 eller
92.03.03– överstiger 20 000 ton men inte
75 000 ton per år 43 000 4 300
— överstiger 10 000 ton men inte
20 000 ton per år 21 000 2 100
— överstiger 50 ton men inte
10 000 ton per år 8 600 860
92.04 utsläpp av fast avfall eller något
annat fast ämne från mark, byggnad
eller anläggning i vattendrag, sjö
eller annat vattenområde eller upp-
läggning av ett sådant ämne på ett sätt
som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten och där förorenings-
risken inte bedöms som ringa 8 600 860
per anläggning
92.05 anläggning för behandling av
sådant farligt avfall som
avses i 1 § förordningen
(1996:971) om farligt
avfall och som kan ha en
skadlig inverkan på miljön
samt förordningen (1989:974)
om miljöfarliga batterier om
92.05.01– huvuddelen av det avfall som
avses bli behandlat i anläggningen
härrör från andra inrättningar
och den tillförda mängden är mer än
1 000 ton per år och behandlingen
leder till materialåtervinning
— mer än 25 000 ton per år 94 000 33 000
— mer än 10 000 ton men högst
25 000 ton per år 43 000 15 000
— mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton per år 21 000 7 400
92.05.02– huvuddelen av det avfall som
avses bli behandlat i anläggningen
härrör från andra
inrättningar och den tillförda
mängden är högst 1 000 ton per år
och behandlingen leder till
materialåtervinning 8 600 860
92.05.03– huvuddelen av det avfall som
avses bli behandlat i anläggningen
härrör från andra inrättningar och
behandlas på annat sätt än som
anges i 92.05.01 eller
92.05.02
— den tillförda mängden är mer
än 25 000 ton per år 208 000 73 000
— den tillförda mängden är mer
än 5 000 men högst 25 000 ton
per år 62 000 22 000
— den tillförda mängden är högst
5 000 ton per år 21 000 7 400
92.05.04– avfallet uppkommit i egen an-
läggning och behandlingen inte
leder till materialåtervinning 8 600 860
92.06 anläggning för deponering av
miljöfarligt avfall om den till-
förda mängden är
92.06.01– mer än 1 000 ton per år
— mer än 25 000 ton per år 156 000 55 000
— mer än 1 000 ton men högst
25 000 ton per år 94 000 33 000
92.06.02– högst 1 000 ton per år 21 000 2 100
92.07 anläggning för mottagning och
mellanlagring av
92.07.01– mer än 50 ton oljeavfall per år 8 600 860
92.07.02– mer än 20 ton förbrukade
bilbatterier per år 8 600 860
92.07.03– mer än 10 ton annat miljö-
farligt avfall per år 8 600 860
92.08 bilfragmenteringsanläggning med
malningsanläggning eller
motsvarande
— med egen anläggning för
deponering av avfall 43 000 4 300
— utan egen anläggning för
deponering av avfall 21 000 2 100
92.10 anläggning för sortering eller
omlastning av avfall från hushåll,
sjukhus, industri, bygg- och
rivningsverksamhet, hästsportan-
läggning, reningsanläggning eller
därmed jämförlig inrättning, om
den hanterade avfallsmängden
92.10.01– för sortering överstiger
10 000 ton per år
— överstiger 75 000 ton per år 21 000 2 100
— överstiger 10 000 ton men inte
75 000 ton per år 8 600 860
92.11 anläggning för tvättning av tankar
eller fat som används för transport
av kemiska produkter på väg,
järnväg eller till sjöss 8 600 860
92.12 anläggning för sterilisering av
sjukvårdsartiklar där etylenoxid
används som steriliseringsmedel 8 600 860
92.13 anläggning för destruktion eller
annan bearbetning av kasserade
produkter som innehåller
fullständigt eller ofull-
ständigt halogenerade klor-
fluorkarboner eller halon 8 600 860
92.14 krematorium 8 600 860
92.15 upplag eller anläggning för
behandling av förbrukade
kvicksilverhaltiga be-
lysningskällor 8 600 860
95 Reparations-, tvätteri- och service-
verksamhet
95.02 tvättinrättning
95.02.01– för mer än 10 ton tvättgods per dygn 8 600 860
95.02.02– där mer än 1 ton perkloretylen
förbrukas per år 8 600 860
95.02.03– där mer än 1 ton fullständigt
halogenerade klorfluorkarboner
förbrukas per år 8 600 860
95.02.04– där mer än 10 ton andra
halogenerade kolväten förbrukas per år 8 600 860
95.03 anläggning för framkallning av
fotografisk film eller fotografiskt
papper
95.03.01–med utsläpp av processav-
loppsvatten där mer än 15 000
kvadratmeter fotografisk film
och fotografiskt papper fram-
kallas per år
— mer än 50 000 kvadratmeter
fotografisk film och fotografiskt
papper framkallas per år 21 000 2 100
— mer än 15 000 men högst 50 000
kvadratmeter fotografisk film
och fotografiskt papper framkallas
per år 8 600 860
95.03.02– där processavloppsvattnet
omhändertas och mer än 100 000
kvadratmeter fotografisk film
och fotografiskt papper fram-
kallas per år 8 600 860

2. Annan än i avdelning 1 angiven miljöfarlig verksamhet som har
prövats frivilligt, se 9 § första stycket och 17 § miljöskyddslagen
(1969:387)

Avgift i kronor: 860.–
Förordning (1997:109).