Förordning (1989:6) med instruktion för domkapitlen

SFS nr
1989:6
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-01-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:883
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:235

Uppgifter, sammansättning m. m.

1 § Föreskrifter om domkapitlens uppgifter, sammansättning m.m. finns i
27 kap. 1–8 §§ kyrkolagen (1992:300).

Av 39 kap. 2 § kyrkolagen framgår att domkapitlen i Uppsala, Linköpings,
Skara, Strängnäs, Västerås och Växjö stift skall förvalta domkyrkan i
respektive stift. Föreskrifter om förvaltningen finns i förordningen
(SKFS 1992:14) om förvaltningen av vissa domkyrkor.
Förordning (1992:1104).

Verksförordningens tillämpning

2 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på domkapitlen:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut och

35 § om överklagande. Förordning (1996:235).

3 § Varje domkapitel har det ansvar för sin verksamhet och de
uppgifter som anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§ verksförordningen
(1995:1322). Förordning (1996:235).

Ärendenas handläggning

4 § Domkapitlet är beslutfört när minst fem eller, om samtliga är ense
om beslutet, minst fyra ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

5 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning i någon
sådan fråga som avses i 35 kap. 33 § kyrkolagen (1992:300) eller i
en fråga om att skilja en präst från rätten att utöva det kyrkliga ämbetet
som präst eller att för viss tid förklara en präst obehörig att utöva ämbetet,
tillämpas föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i brottmål
med endast lagfarna ledamöter.

Vid omröstning i andra frågor gäller 18 § förvaltningslagen (1986:223).

I 19 § förvaltningslagen finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening
antecknad. Förordning (1992:1104).

6 § Om ett ärende är så brådskande att domkapitlet inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan biskopen
och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får biskopen ensam avgöra ärendet.
Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

7 § Domkapitlet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till biskopen, domkapitlets sekreterare eller en tjänsteman hos
stiftssamfälligheten att avgöra ärenden som är av det slaget att de
inte behöver avgöras av domkapitlet.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att
ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras.

9 § har upphävts genom förordning (1992:1104).