/r1/ Förordning (1989:600) med instruktion för statens telenämnd;

SFS nr
1989:600
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS1992:895
Upphävd
1992-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Statens telenämnd har till uppgift att meddela föreskrifter och
registrera utrustning enligt 2 § teleförordningen (1985:765).

När nämnden beslutar om föreskrifter, skall den beakta nationell och
internationell standard.

2 § Nämnden skall följa den tekniska utvecklingen, det nationella och
internationella standardiseringsarbetet samt konkurrenssituationen inom
nämndens verksamhetsområde och göra de framställningar som nämnden anser
behövs till regeringen, chefen för ett departement eller andra statliga
myndigheter.

3 § För prövning av ansökan om en viss utrustning uppfyller nämndens
föreskrifter och för registrering av sådan utrustning får nämnden ta ut
ersättning. Grunderna för ersättningen bestäms av nämnden.

/r3/ Sammansättning

4 § Nämnden består av högst åtta ledamöter. I nämnden ingår dessutom
chefen för nämndens kansli.

En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

/r3/ Organisation

5 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på statens telenämnd.

— 14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

— 16 § om interna föreskrifter,

— 17 § om inhämtande av uppgifter,

— 27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

— 28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

— 29 § om myndighetens beslut.

7 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

/r3/ Ärendenas handläggning

8 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

9 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

10 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden, kanslichefen eller till någon annan som tjänstgör hos
nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver
prövas av nämnden.

11 § Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 §
inte behöver föredras.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

12 § Andra ledamöter än kanslichefen utses av regeringen för en bestämd
tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för
en bestämd tid.

13 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Övriga tjänster tillsätts av nämnden.

/r3/ Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om
chefen för kansliet.

/r3/ Överklaganden

15 § Nämndens beslut i personalärenden får överklagas till regeringen om
något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Nämndens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt
föreskrivet.

Övergångsbestämmelser

1989:600

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Föreskrifter som avses i 1 § som före ikraftträdandet har meddelats
av televerket och som inte har ersatts av någon motsvarande föreskrift
av statens telenämnd skall fortfarande gälla och anses vara meddelade av
statens telenämnd.