/r1/ Förordning (1989:604) om tillsättning av tjänster vid riksgäldskontoret;

SFS nr
1989:604
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-06-14

1 § Vad som sägs i denna förordning gäller när riksgäldskontoret första
gången skall tillsätta en tjänst som inrättas vid riksgäldskontoret från
och med den 1 juli 1989 i samband med ändrat huvudmannaskap för
myndigheten.

Med tjänst avses också långtidsvikariat.

2 § En tjänst får, utan att den först kungörs ledig till ansökan,
tillsättas med en arbetstagare som berörs av det ändrade
huvudmannaskapet, om den nya tjänsten i fråga om arbetsuppgifter,
löneställning och anställningsform i huvudsak motsvarar den tjänst som
arbetstagaren innehar.

3 § Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om
statliga platsanmälningar tillämpas inte när tjänster tillsätts enligt 2
§.