/r1/ Förordning (1989:614) om statsbidrag till vissa handikappåtgärder m. m. inom kommunal utbildning för vuxna;

SFS nr
1989:614
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1065
Upphävd
1991-07-01

/r3/ Inledande föreskrifter

1 § En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få
statsbidrag till kostnader för insatser för studerande med handikapp i
grundvux och komvux samt för studerande med flera handikapp i särvux.

2 § I denna förordning avses med

*/k/ kommun */-k/ primärkommuner eller landstingskommuner,

*/k/ skolstyrelse */-k/ lokal styrelse för vuxenutbildning,

*/k/ redovisningsår */-k/ tiden den 1 juli–den 30 juni följande
kalenderår.

/r3/ Fördelning av bidrag

3 § Inför varje redovisningsår fördelar skolöverstyrelsen mellan landets
länsskolnämnder de medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt
denna förordning.

Skolöverstyrelsen får hålla inne högst tio procent av de anvisade medlen
för fördelning senare under redovisningsåret.

4 § Antalet undervisningstimmar i vuxenutbildningen i länen skall utgöra
den huvudsakliga beräkningsgrunden för fördelning av medlen mellan
länsskolnämnderna.

Regeringen kan bestämma att vissa belopp av medlen skall fördelas efter
andra grunder än som anges i första stycket.

5 § Skolöverstyrelsen skall så snart det kan ske göra en preliminär
fördelning mellan länsskolnämnderna av de medel som regeringen väntas
anvisa för det kommande redovisningsåret. En sådan preliminär fördelning
är inte bindande när skolöverstyrelsen slutligt fördelar medlen.

6 § Varje länsskolnämnd beslutar om bidrag inom ramen för det belopp som
skolöverstyrelsen tilldelar nämnden.

/r3/ Användning av bidragen

7 § Bidraget får användas till personell assistans, särskilt anpassade
läromedel och andra stödåtgärder som underlättar studierna samt till
särskilda elevvårdsinsatser.

8 § Bidraget får användas till skolskjutsar under förutsättning att
resorna inte har ingått i underlaget för kommunens statsbidrag till
färdtjänst.

Detta bidrag får utgöra högst 35 procent av kostnaderna för
skolskjutsar.

9 § Bidraget får inte användas för undervisningsinsatser. Förordning
(1990:1232).

/r3/ Ansökan om bidrag och utbetalning

10 § Ansökan om bidrag görs av skolstyrelsen.

Ansökan skall ha kommit in till länsskolnämnden senast den dag nämnden
bestämmer.

11 § Länsskolnämnden betalar ut bidraget.

Länsskolnämnden får betala ut bidraget kvartalsvis med en fjärdedel vid
varje tillfälle.

/r3/ Övriga föreskrifter

12 § Länsskolnämnden får förordna att från statsbidrag enligt denna
förordning skall räknas av vad som enligt en slutligt fastställd
anmärkning som gjorts av skolöverstyrelsen felaktigt har betalats ut
till kommunen i sådant bidrag för tidigare redovisningsår.

13 § Länsskolnämnden skall snarast möjligt tillställa skolöverstyrelsen
kopior av nämndens beslut om statsbidrag.

14 § En kommun är skyldig att på begäran av länsskolnämnden lämna de
uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för nämndens
granskning.

15 § Länsskolnämnder och kommuner är skyldiga att på begäran av
skolöverstyrelsen eller riksrevisionsverket lämna de uppgifter och det
verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning.

16 § Om en kommun åsidosätter vad som enligt lag eller annan författning
åligger kommunen i fråga om kommunal utbildning för vuxna, får
skolöverstyrelsen efter anmälan av länsskolnämnden besluta, att högst
tio procent av ett statsbidrag enligt denna förordning skall hållas inne
i avvaktan på att rättelse sker. Om rättelse inte sker, får
skolöverstyrelsen förordna att det innehållna beloppet skall dras av
från statsbidraget.

17 § Skolöverstyrelsens beslut om fördelning av medel mellan
länsskolnämnderna och länsskolnämndernas beslut om tilldelning av bidrag
får inte överklagas.

18 § Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.